Географски посоки

Северозапад е една от спомагателните посоки на света. Означава се: на български с СЗ, на английски с NW (North-west), на руски с СЗ (северозапад) и на немски с NW (nordwest).