Синтите са тракийско племе, населявало според повечето историци десния бряг по средното течение на река Струма (в античността Стримон) от двете страни на Рупелското дефиле, както и земите по течението на Струмешница.[1]

Според повечето историци синтите, споменати на остров Лемнос, и синтите по Стримон са едно и също племе, което се е прехвърлило от острова на континента или обратно. Стримонските синти са споменати най-рано от Тукидид, при описанието на похода на Ситалк към Македония в 429 г. пр.н.е.: тракийската войска достига необитаемата планина Кернике, като отляво са синти и меди, а отдясно пеони. Според Страбон Стримон извира от земите на агрианите, тече през тези на медите и синтите и се влива в морето на границата между бисалтите и одомантите. Може би синтите са били асимилирани от медите. Според Тит Ливий център на областта Синтика, която се простира от Стримон до земите на медите, е Амфиполис. Според Клавдий Птолемей и Стефан Византийски Синтика е продължение на Бисалтия.[1]

През 2002 г. след една случайна находка в землището на село Рупите, Петричко е локализиран античния град Хераклея Синтика, споменаван многократно от античните автори.[2]

Вижте също редактиране

Бележки редактиране

  1. а б Енциклопедия „Пирински край“, том II. Благоевград, Редакция „Енциклопедия“, 1999. ISBN 954-90006-2-1. с. 257.
  2. Heraclea Sintica: from Hellenistic Polis to Roman Civitas: (4th C. BC - 6th C. AD); Proceedings of a Conference at Petrich, Bulgaria, September 19–31, 2013, Volume 2 of Papers of the American Research Center in Sofia, Contributor Ljudmil Ferdinandov Vagalinski.