Сказуемно определение

В българския език сказуемното определение (предикативно определение) е второстепенна част на изречението, която пояснява подлога или допълнението чрез сказуемото. То се съгласува по род и число с думата, която пояснява. Обикновено е в служба на прилагателно име (за разлика от обстоятелственото пояснение). При разбор на изречение, сказуемното определение се подчертава с една права и една вълнообразна черта.

ОткриванеРедактиране

Открива се с въпросите:

какъв + сказуемото + поясняваната дума
каква + сказуемото + поясняваната дума
какво + сказуемото + поясняваната дума
какви + сказуемото + поясняваната дума

РазличаванеРедактиране

Сказуемното определение обикновено стои след сказуемото, за разлика от обикновеното определение, което стои непосредствено до поясняваната дума.

 – Умореното, но радостно куче се прибра.“ (Съгласувани определения)
 – „Кучето се прибра уморено, но радостно.“ (Сказуемни определения)

Сказуемното определение може да бъде сгрешено и с обстоятелственото пояснение за начин. Например:

 – „Вълчицата обикаляше изплашено.“ Как обикаляше вълчицата? Изплашено. – обстоятелствено пояснение за начин.
 – „Вълчицата обикаляше изплашена.“ Каква обикаляше вълчицата? Изплашена. „Изплашена“ е сказуемно определение. С него се разкрива каква е „вълчицата“ по време на извършване на действието. Сказуемното определение „изплашена“ е съгласувано с поясняваната дума (подлога „вълчицата“).

ПримериРедактиране

„Иван влезе в клас радостен.“ (Сказуемно определение, изразено с прилагателно име)
„Учителката влезе в клас ядосана.“ (Сказуемно определение, изразено с причастие)
Кучето се прибра уморено, но радостно“. (Сказуемно определение, изразено с прилагателно име)

Вижте същоРедактиране