Скирмиадите са тракийско племе в Югоизточна Тракия.

За първи път е споменато от Херодот във връзка с похода на Дарий I срещу скитите. Името може да се прочете и по различен начин – Kyrmianai.

Населява района над Аполония (днешен Созопол). Локализира се в Салмидесос (днешна Странджа), където по-късно от Ксенофонт населението е наречено мелинофаги.