Словообразуващи и формообразуващи морфеми

Словообразуващите морфеми изграждат речниковото (лексикално) значение на думата.

Примери: корен, кон, вълк. Като например род и число. Представка, корен и наставка.[1] С тях изграждаме думата. Формообразуващите морфеми изграждат граматичното значение на думата. Те са:

Окончание и определителен член. С тях променяме смисъла на думата. Пример: къща – къщи, къщата.

Забележка: За българския език, поради историческото му развитие, при двукоренните думи се поставя морфема, която няма нито лексикално, нито граматично значение, тази морфема се нарича съединителна морфема (съединителна гласна) и има формално-структурна функция.[1] Примери: вод-о-пад; птиц-е-ферма.

ИзточнициРедактиране

  1. а б Пашов, Петър. Практическа българска граматика. II допълнено издание. София, Просвета, 1994. ISBN 954-01-0339-8. с. 48-50.