Сортиране чрез сливане

В информатиката сортирането чрез сливане е алгоритъм за сортиране, базиран на сравняване, който винаги има сложност . Алгоритъмът се гради на принципа „разделяй и владей“. Създаден е от Джон фон Нойман през 1945. Стабилен е и паметта, която му трябва, в най-лошия случай е n. По-подробно описание и анализ на сортирането чрез сливане, се е появило в доклад на Goldstine и Neumann още през 1948 година.

Анимация на сортиране чрез сливане. Елементите са представени като точки

Принцип на действиеРедактиране

 1. Несортираният списък по произволен начин се разделя на два подсписъка с приблизително еднаква дължина (за линейно време)
 2. Рекурсивно се разделят подсписъците, докато не се достигне до списъци с единична дължина
 3. Сливат се два подсписъка в нов сортиран списък (за линейно време)

Примерен код на C#Редактиране

Има 2 метода. Първият разделя масива на 2, а втория сравнява елементите.

static int[] Splits(int[] arr)
{
  if (arr.Length == 1) // Ако дължината на масива стане равна на 1 елемент,
  {          // тогава се връща този елемент и отиваме към другия метод
    return arr;
  }
  // Инициализират се два масива с равен брой елемента спрямо подаденият масив(arr).
  int middle = arr.Length / 2;
  int[] leftArr = new int[middle];
  int[] rightArr = new int[arr.Length - middle];
  // Слагаме в първия масив(left), половината от елементите на подадения масив (arr).
  for (int i = 0; i < middle; i++)
  {
    leftArr[i] = arr[i];
  }
  // Слагаме във втория масив(right), другата половината от елементи на подадения масив (arr).
  for (int i = middle, j = 0; i < arr.Length; i++, j++)
  {
    rightArr[j] = arr[i];
  }

  leftArr = Splits(leftArr);  // Вика се рекурсия на лявата половина, докато нейната дължина не стане равна на 1.
  rightArr = Splits(rightArr); // След като свършим изцяло с лявата половина на първоначално подадения масив,
                 // прави се същото и с дясната половина, докато не се изчерпят всички нейни стойности

  return Merge(leftArr, rightArr); // Когато в двата масива остане само по 1 елемент, викаме метода
                   // Merge, който ще ги слее, разпределени по големина

}

Във втория метод ще трябват променливите leftIncrease и rightIncrease, за да се ходи по елементите на масивите.

static int[] Merge(int[] left, int[] right)
{
  // Първоначално се сравнява нулевия елемент на левия масив с нулевия елемент на десния.
  int leftIncrease = 0;
  int rightIncrease = 0;
  int[] arr = new int[left.Length + right.Length];
  for (int i = 0; i < arr.Length; i++)
  {
    // Ако левият елемент е по-малък, той се записва в масива (arr) и се увеличава левия брояч (leftIncrease) с 1
	// Ако всички елементи в десния масив свършат, то се прехвърлят автоматично останалите елементи в левия масив.
    if (rightIncrease == right.Length || ((leftIncrease < left.Length) && (left[leftIncrease] <= right[rightIncrease])))
    {
      arr[i] = left[leftIncrease];
      leftIncrease++;
    }
    else if (leftIncrease== left.Length || ((rightIncrease < right.Length)&&(left[leftIncrease] >= right[rightIncrease])))
    {
      arr[i] = right[rightIncrease];
      rightIncrease++;
    }
   }
   return arr;
}

Пример стъпка по стъпкаРедактиране

 
Пример, как сортирането чрез сливане сортира една редица.

Предимства и недостатъциРедактиране

Предимството на сортирането чрез сливане е, че винаги работи със сложност  . Това е теоретически най-добрата алгоритмична сложност, която може да бъде постигната от универсален алгоритъм за сортиране. Недостатъкът му е, че паметта, която му трябва, е n. Тоест ако имаме 1 милион елемента, то ще ни трябва памет за 2 милиона елемента, за да изпълним алгоритъма.

Паралелна обработкаРедактиране

Алгоритъмът може да се използва паралелно, тоест на всяко едно ядро на процесора му се подава методът, който разделя масива на 2, и после се сливат числата наведнъж. Ако имаме 8 микропроцесора, на всеки процесор му се дава методът Split, и след това се съединяват наведнъж всичките 8 части. Алгоритъмът може да стане n пъти по-бърз, когато имаме n ядра.