Българска народна банка: Разлика между версии

Поправени линкове, добавяне на информация, поправяне на леки грешки
Редакция без резюме
Етикети: Редакция чрез мобилно устройство Редакция чрез мобилно приложение Разширена мобилна редакция
(Поправени линкове, добавяне на информация, поправяне на леки грешки)
'''Българската народна банка''' ('''БНБ''') е [[централна банка|централната банка]] на [[Република България]]. Българска народна банка е основана на [[25 януари]] [[1879]] г.
 
Статутът ѝ е уреден със Закона за Българската народна банка<ref name=":0">{{Цитат уеб|уеб_адрес=http://bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_law/laws_bnb_bg.pdf|заглавие=Закон за Българската народна банка|автор=|фамилно_име=|първо_име=|дата=|труд=|архив_дата=|достъп_дата=4 юни 2020}}</ref>, приет на 5 юни 1997 г., обнародван в „Държавен вестник“, бр. 46 от 10 юни 1997 г.
 
Основна цел на Българската народна банка е да поддържа ценовата стабилност чрез осигуряване стабилността на националната парична единица и провеждане на парична политика в съответствие с изискванията на тозизакона<ref законname=":0" />. Българската народна банка действа в съответствие с принципа на отворената пазарна икономика при свободна конкуренция, като подкрепя ефективното разпределение на ресурсите. От момента на присъединяване на Република България към Европейския съюз и без да се засяга основната цел за поддържане на стабилността на цените, Българската народна банка подкрепя общите икономически политики в Европейската общност, за да допринесе за осъществяване на нейните цели, както са посочени в чл. 2 от Договора за създаване на Европейската общност. БНБ подкрепя политика на устойчив и неинфлационен растеж. Банката съдейства за създаването и функционирането на ефективни платежни системи и осъществява надзор върху тях. Тя има изключителното право да емитира банкноти и монети в страната. Българската народна банка регулира и осъществява надзор върху дейността на другите банки в страната с оглед поддържане стабилността на банковата система и защита интересите на вложителите. БНБ регулира и осъществява надзор върху дейността на операторите на платежни системи, на платежните институции и на дружествата за електронни пари в страната. Банката осъществява изследователска дейност, събира, обобщава и анализира статистически данни. Българската народна банка действа като фискален агент и депозитар на държавата.
 
БНБ е независим емисионен институт на България и се отчита за своята дейност пред [[Народното събрание]].
 
==== Основен лихвен процент на БНБ ====
До въвеждането на паричния съвет на 1 юли 1997 г. БНБ определя свой собствен лихвен процент, наречен основен лихвен процент. По него БНБ рефинансира търговските банки чрез кредити в левове. До тази дата той има смисъл, защото БНБ има правомощията както да кредитира правителството, така и търговските банки. След тази дата БНБ обнародва величина, която представлява средна от доходностите по краткосрочните ДЦК, издавани от българското правителство чрез Министерството на финансите. От 2005 г. ОЛП на БНБ се определя на основа равнищетосредната аритметична величина от стойностите на лихвенияиндекса процентЛЕОНИА Плюс за работните дни на междубанковияпредходния пазаркалендарен месец.<ref>{{Цитат уеб|уеб_адрес=http://www.bnb.bg/Statistics/StBIRAndIndices/StBILeoniaPlus/index.htm|заглавие=Индекс ЛЕОНИА Плюс|автор=Българска народна банка|фамилно_име=|първо_име=|дата=|труд=|архив_дата=|достъп_дата=04 юни 2020}}</ref>
 
Първата котировка е от 7 февруари 1991 г. – 45% на годишна база. Последната котировка е от 1 март 1997 г. – 216% на годишна база. Най-високата стойност е от 24 септември 1996 г. – 300% на годишна база.
 
== Взаимоотношения с държавата ==
БНБ действа като фискален агент и депозитар на държавата, на база на договори при пазарни условия и цени на услугите. Казва се, че БНБ обслужва касовото изпълнение на държавния бюджет. БНБ води и информационна система за кредитната задлъжнялост на клиентите към банките, финансовите институции, платежните институции и дружествата за електронни пари, които извършват дейност на територията на Република България<ref>{{Цитат уеб|уеб_адрес=https://www.bnb.bg/RegistersAndServices/RSCreditRegister/index.htm|заглавие=Централен кредитен регистър|автор=Българска народна банка|фамилно_име=|първо_име=|дата=|труд=|архив_дата=|достъп_дата=4 юни 2020}}</ref>
 
== Управленска структура ==
Органи за управление са приети със Закона за Българската народна банка през 1997 г.<ref>[http name="://www.bnb.bg/bnb/home.nsf/vPages/Laws_BNB/$FILE/01%20Zakon%20za%20BNB.pdf0" Закон за БНБ]</ref>) и са:
* Управителният съвет се състои от седем членове: управителят на банката, тримата подуправители (ръководители на 3-те основни управления – „Емисионно“, „Банково“ и „Банков надзор“) и трима други членове. Управителите и подуправителите се избират от Народното събрание, а членовете на УС се назначават от президента по предложение на управителя. Мандатът на членовете на Управителния съвет е 6 г.;
* [[Управител на БНБ|Управител]].;
* Тримата подуправители, избрани за ръководители на основните управления „Емисионно“, „Банково“ и „Банков надзор“.
 
== Участие в дружества ==
БНБ участва като едноличен собственик на капитал или като съакционер в следните търговски дружества:
* „Печатница на БНБ“ АД;
* „[[Монетен двор (България)|Монетен двор]]“ ЕАД;
186

редакции