Разлика между версии на „Стоян Гаджев“

допълнение
(Стоян Гаджев (ветеринарен лекар))
 
(допълнение)
 
Дисертацията му за получаване на научната степен „Кандидат на ветеринарномедицинските науки”, Висш институт по зоотехника и ветеринарна медицина (ВИЗВМ), Стара Загора, София е на тема "Морфологични изследвания върху артериалните и венозните кръвоносни съдове и техните образувания в областта на главата и главния мозък при овцата". Проучванията в дисертационния труд обхващат проблеми в областта на макроморфологията и хистоморфологията на кръвоносните съдове и техните образувания в областта на главата и главния мозък при новородени, подрастващи агнета и овце в следните аспекти: I. Изследвания върху макроморфологичните особености на артериалните съдове, мрежи и спетения при различни възрасти. II. Изследвания върху макроморфологичните особености на венозните съдове, мрежи, сплетения и синуси в различните части на главата и главния мозък при различните възрасти. III. Установяване на хистоморфологичните особености на по-големите артериални и венозни съдове и техните образувания. В резултат на направените изследвания в дисертационния труд са направени следните оригинални научни приноси: 1. Проучени са цялостно артериите и техните образувания в областта на главата и главния мозък при новородени, подрастващи и възрастни овце. Макроморфологичните особености включват отделянето, броя, диаметъра, разположението, разклоняването и анастомозите на кръвоносните съдове. 2. Описва се подробно отделянето, хода, извивките и облитерацията на вътрешната сънна артерия при новородени и подрастващи агнета. 3. Проучена е окципито-вертебралната анастомоза и анастомозите в основата на гръбначния канал и артериалната примка около аксиса. 4. Установено е наличието на a. messeterica за дълбоката част на външния дъвкателен мускул, a. meningea ventralis редица менингеални клонове, седем типа рострални клонове към ростралната епидурална чудна мрежа, две групи артерии от етмоидалната мрежа за лигавицата на ностната кухина и две групи артерии от задната съединителна артерия за междинния и средния мозък. 5. За първи път се описват етмоидалната и носната артериална мрежа. Доказано е, че ростралната епидурална чудна мрежа е обхваната от венозно сплетение, при което се оформя кавернозно-съдов комплекс. 6. Проследени са венозните съдове на главата и главния мозък, венозните съединителни клонове, синуса на дълбоката лицева вена при възрастни овце и вените на мозъчните обвивки. 7. За първи път се установи и наличието на следните вени: vv. massetericae, vv. pterygoideae, v. auricularis interna, vv. emissaria foraminis orbitorotundi, vv. emissaria foraminis ovalis, rami anastomotici cum plexus ophthalmicus. 8. На корозионни препарати са уточнени венозните мрежи и сплетения в областта на дъвкателните мускули, орбитата, глътката, включително носното и небцовото венозно сплетение. Доказано е и наличието на венозен път от ростралната част на ностната и устната кухина и лицето към венозното сплетение в кавернозния синус. 9. Потвърдителен характер имат полученито данни относно общото устройство на синусната система, но показателите за кавернозния и вентралния каменист синус и базиларното сплетение са установени за първи път. 10. Като постижение могат да се посочат и резултатите, получени при изследването на хистоструктурата на големите съдове и артериалните мрежи на главата и главния мозък. Резултатите от проучванията в дисертационния труд са предпоставка за други задълбочени изследвания в областта на макро и хистоморфологията на кръвоносните съдове на главата и главния мозък не само при овцата, но и при останалите домашни животни.
 
Освен разглеждането на различни проблеми в областта на кръвоснабдяването на различни органи при различни видове домашни животни, научните трудове на доц. д-р Стоян Гаджев обръщат внимание и на други системи в организма. Разработил е и методи за изготвяне на сухи анатомични препарати от различни органи за онагледяване на учебния процес и метод за вземане на кръв от домашни птици.
 
Учебниците / книгите и много научни статии на доц. д-р Стоян Димитров Гаджев са цитирани в международни и български научни трудове и са също така реферирани в международни световноизвестни бази данни с научна информация като MEDLINE/PubMed, Scopus, Google Scholar, CAB Direct и др. много преди тази система за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност да навлезе в България.
* Гаджев, С. (1995). Приложна и топографска анатомия на домашните животни и птици. Стара Загора, самоизд., 70 фиг., 360 с. (ISBN 954-8180-31-6).
* Гаджев, С. (1997). Анатомия на домашните птици. Стара Загора, самоизд., 43 фиг., 148 с. (ISBN 954-9584-03-8).
* Гаджев, С. (1999). Анатомия на домашните животни, Том II. Стара Загора, 113 фиг., самоизд., 396 с. (ISBN 954-487-028-8).
* Гаджев, С. (2000). Анатомия на домашните животни, Том I. Стара Загора, 249 фиг., самоизд., 512 с. (ISBN 954-487-037-7).
* Гаджев, С. (2014). Приложна и топографска анатомия на домашните животни и птици, 2-ро прер. и доп. изд. Стара Загора, самоизд., 194 фиг., 500 с. (ISBN 978-954-487-126-0).
* Гаджев, С. (2016). Анатомия на домашните животни, Том I, 2-ро изд. Стара Загора, самоизд., 249 фиг., 512 с. (ISBN 978-954-487-140-6).
* Гаджев, С. (2019). Анатомия на домашните птици, 2-ро прер. и доп. изд. Стара Загора: Мая Стоянова Гаджева, 46 фиг., 194 с. (ISBN 978-619-91431-0-0).
 
=== Ръководства за упражнение и др. ===
* Гаджев, С. (2002). Особености на стомаха при някои видове птици. Агровестник, 44, 7, 15.11.2002.
* Гаджева, М. & Гаджев, С. (2008). Радиочестотна идентификация (RFID) във ветеринарната медицина. Ветеринарномедицински новини, 7-8, 10-16.
 
 
== ИЗТОЧНИЦИ ==
* Иванова, Т. (1993). История на Ветеринарномедицинския факултет 1923-1993, Стара Загора: Научно-изследователски сектор при Висш институт по зоотехника и ветеринарна медицина, стр. 211, 265, 278. ISBN 954-8180-11-1.
 
* Иванова, Т. (1993). История на Ветеринарномедицинския факултет 1923-1993, Стара Загора: Научно-изследователски сектор при Висш институт по зоотехника и ветеринарна медицина, стр. 211, 265, 278. ISBN 954-8180-11-1.
* Попов, Ч., Пашов, Д., Попова, М. & Миронова, М. (1993). Алманах 70 години Ветеринарномедицински факултет 1923-1993, Стара Загора, стр. 73.
* Иванова, Т. (2003). Алманах 80 години Ветеринарномедицински факултет 1923-2003, Стара Загора, стр. 77.
187

редакции