Разлика между версии на „Стоян Гаджев“

редакция без резюме
=== Биография ===
 
Доц. д-р Стоян Димитров Гаджев е роден на 29.12.1940 г. в с. Крушево, Софийска област. Завършва гимназия в гр. Гоце Делчев (1958) и отбива двугодишна военна служба като топограф във Врачански окръг (1960). Завършва ветеринарна медицина във Висш Ветеринарномедицински институт „Проф. д-р Г. Павлов“, гр. София (1965).<ref name="...">Попов, Ч., Пашов, Д., Попова, М. & Миронова, М. (1993). Алманах 70 години Ветеринарномедицински факултет 1923-1993, Стара Загора, стр. 73</ref>
 
Доц. д-р Стоян Димитров Гаджев има 42 г. непрекъснат трудов стаж като реномиран ветеринарен лекар и преподавател по ветеринарна анатомия. Работи като главен ветеринарен лекар на ТКЗС с. Татари, община Белене, област Плевен (1970) и ДЕСС „Сортови семена“, с. Сърница, област Пазарджик (1971) и началник ДВСК, гр. Батак (1974).<ref>Андреев, З. Татари. Записки по история на селото. Свищов: Академично издателство „Ценов“, 2013, стр. 123 (ISBN 978-954-23-0907-9)</ref>
 
След конкурс (1974) е избран за асистент в Катедрата по анатомия на домашните животни на Ветеринарномедицински факултет (ВМФ) на новосъздадения Висш институт по зоотехника и ветеринарна медицина (ВИЗВМ) в гр. Стара Загора след извършено пребазиране същата година от гр. София в гр. Стара Загора с разпореждане на МС; старши асистент (1977) и главен ассистент (1979) в същата катедра <ref>Иванова, Т. (1993). История на Ветеринарномедицинския факултет 1923-1993, Стара Загора: Научно-изследователски сектор при Висш институт по зоотехника и ветеринарна медицина, стр. 211, 265, 278 (ISBN 954-8180-11-1)</ref><ref name="..."></ref> Специализира в Медицински университет – Варна, катедра „Анатомия и хистология“ (1978, 1981).
 
Защитава кандидатска дисертация на тема „Морфологични изследвания върху артериалните и венозните кръвоносни съдове и техните образувания в областта на главата и главния мозък при овцата” и получава научна степен Кандидат на ветеринарномедицинските науки (1986) и научното звание Доцент (1988).
=== Научни постижения ===
 
Доц. д-р Стоян Гаджев е публикувал 4 учебника, 51 научни (вкл. неговата дисертация за получаване на научната степен кандидат на науките от 185 стр.) и 41 научнопопулярни статии в наши и чуждестранни списания и вестници и др.<ref>Иванова, Т. (2003). Алманах 80 години Ветеринарномедицински факултет 1923-2003, Стара Загора, стр. 77.</ref><ref>Регистър на академичнитеакадемични длъжности и дисертации на НационалнияНационален център за информация и документация (НАЦИД), https://ras.nacid.bg/dissertation-preview/33368</ref>
 
Издал е самостоятелно 4 учебника - „Приложна и топографска анатомия на домашните животни и птици” (1995, 2-ро прер. и доп. изд. 2014), „Анатомия на домашните животни, Том I (2000, 2016) и Том II (1999) и „Анатомия на домашните птици” (1997, 2-ро прер. и доп. изд. 2019) - единствените учебници от много години в България с библиография и терминология съобразена с новата анатомична номенклатура, като внимание е обърнато и на приложния характер на анатомичните данни. В тях е отразен неговия дългогодишния опит като общопрактикуващ ветеринарен лекар и преподавател.
187

редакции