Разлика между версии на „Стоян Гаджев“

научни статии
м
(научни статии)
* Георгиева, Д., Николов, Й., Борисов, И., Гаджев, С., Деянов, М., Цачев, И., Първанов, П., Василев, Н., Иванов, А., Кочанков, Д., Сиврев, Д. & Динев, И. (1999). Болести на котката. Стара Загора: Ариа, 424 с. (ISBN 954-8720-09-4).
 
=== Научни статии ===
=== Научнопопулярни публикации ===
 
=== Научнопопулярна книга ===
* Гъдев, Х. & Гаджев, С. (1979). Вариации на ставните фасетки на калканеуса у коня. ''Научни трудове ВИЗВМ ВМФ Стара Загора, ХХVI,'' I, 43-48, (BG).
 
* Гаджев, С. (1979). Върху нутритивните съдове на белите дробове у коня. ''Научни трудове ВИЗВМ ВМФ Стара Загора, ХХVI,'' I, 99-106, (BG).
* Гъдев, Х. & Гаджев, С. (1980). Случай на вродена аномалия на главния мозък при теле. ''Ветеринарномедицински науки, XVII,'' 8, 19-24, (BG).
 
* Гаджев, C. (1980). Върху наличието на sinus conchonasalis при говедото. ''Ветеринарномедицински науки, XVII,'' 4, 38-41, (BG).
 
* Gadjev, S. & Mompié, J. (1980). Preparation of dry lungs – whole and parts for use in veterinary medicine exercises [Приготвяне на сухи бели дробове – цели и части за използване в упражненията по ветеринарна медицина]. In ''II Conf. Metodologia universidad de Camagüey, Cuba'', (EN).
 
* Иванов, П., Дринков, В., Георгиев, Д. & Гаджев, С. (1980). Ликвидиране на заразен епидидимит в елитно стадо. ''Ветеринарна сбирка, LXXVII,'' 11, 22-24, 27, (BG).
 
* Гаджев, C. & Гъдев, Х. (1982). Изследвания върху венозните мрежи и сплитовете в дъвкателните мускули. ''Ветеринарномедицински науки, XIX,'' 6, 49-56, (BG).
 
* Гаджев, C. (1982). Анатомично и хистологично изследване на вътрешната сънна артерия при овцата. ''Ветеринарномедицински науки, XIX,'' 7, 14-21, (BG).
 
* Гаджев, C. & Гъдев, Х. (1982). Анатомични проучвания върху plexus ophthalmicus и plexus orbitalis medialis при овцата. ''Ветеринарномедицински науки, XIX,'' 9, 27-33, (BG).
* Gadjev, S. & Gadew, C. (1982). Venöse Plexus am Kopf des Hausschafes [Венозните сплитове в областта на главата при домашната овца]. ''Verh. Anat. Ges., 76,'' S. 297-928, (DE).
 
* Gadjev, S. (1982). Anatomische und histologische Untersuchungen an der A. carotis interna beim Schaf (Ovis aries L.) [Анатомично и хистологично изследване на вътрешната сънна артерия при овца (Ovis aries L.)]. ''Verh. Anat. Ges., 76'', S. 299-300, (DE).
 
* Гаджев, C. & Георгиев, Г. (1983). Върху някои анатомотопографски особености на Lnn. mammarii при българското кафяво говедо. ''Научни трудове ВИЗВМ ВМФ Стара Загора, XXVIII,'' I, 39-48, (BG).
 
* Гаджев, C. (1983). Върху устройството на Rete mirabile epidurale rostrale при овцата. ''Научни трудове ВИЗВМ ВМФ Стара Загора, XXVIII,'' I, 49-59, (BG).
 
* Гъдев, Х., Ковачев, Г. & Гаджев, С. (1983). Методи за приготвяне на сухи анатомични препарати. ''Известия на националния селскостопански музей, 5,'' 336-349, (BG).
 
* Гаджев, C. (1983). Алвеококоза при крава. ''Ветеринарна сбирка, LXXXI,'' 12, 25-26, (BG).
 
* Гаджев, C. (1983). Анатомични изследвания върху венозните съдове в областта на sinus venosus и v. cava caudalis на черния дроб при новородени телета. ''Ветеринарномедицински науки, XX,'' 3-4, 68-72, (BG).
 
* Ковачев, Г., Гаджев, С. & Георгиев, Г. (1983). Върху кръвоснабдяването на копитото при овцете. ''Научни трудове ВИЗВМ ВМФ Стара Загора, XXVIII,'' I, 61-71, (BG).
 
* Иванов, И. & Гаджев, С. (1984). Рационален метод за вземане на кръв от домашни птици. ''Ветеринарна сбирка, LXXXII,'' I, 39-40, (BG).
 
* Бинев, К., Гаджев, С. & Гъдев, Х. (1984). Изследвания върху кръвоносните съдове в областта на опашката при домашния бивол. ''Ветеринарномедицински науки, XXI,'' 5, 61-65, (BG).
 
* Гигов, Ц., Гъдев, Х., Динов, Д., Ковачев, Г., Гаджев, С., Георгиев, Г. & Томов, С. (1985). Морфологични и топографски промени на бъбреците при новородени и подрастващи телета до 6-месечна възраст. ''Научни трудове ВИЗВМ ВМФ Стара Загора, XXX,'' I, 13-20, (BG).
 
* Гигов, Ц., Динов, Д., Ковачев, Г., Витанов, С., Гаджев, С., Георгиев, Г. & Томов, С. (1985). Морфологични и топографски промени на червата при новородени и подрастващи телета до шест месечна възраст. ''Научни трудове ВИЗВМ ВМФ Стара Загора, XXX,'' I, 21-40, (BG).
 
* Гигов, Ц., Василев, В., Георгиев, Г., Гъдев, Х., Динов, Д., Ковачев, Г., Гаджев, С. & Томов, С. (1985). Морфологични проучвания на някои органи от предния отдел на храносмилателната система при новородените и подрастващи телета. ''Научни трудове ВИЗВМ ВМФ Стара Загора, XXX,'' I, 41-53, (BG).
 
* Гаджев, С. & Гъдев, Х. (1985). ''Анатомични проучвания върху окципито-вертебралната аностомоза при овце.'' IX Национален конгрес по анатомия, хистология и ембриология с международно участие. Плевен, 25-28 май, (BG).
 
* Гаджев С. (1985). Анатомично проучване на синусите на твърдата мозъчна обвивка при овцете. ''IX Национален конгрес по анатомия, хистология и ембриология с международно участие.'' Плевен. 25-28 май, (BG).
 
* Воденичаров, А. & Гаджев, С. (1985). Анатомични изследвания върху кръвоносните съдове на бъбрека при овцата. Трети симпозиум Нови постижения на НТП във ветеринарната медицина, В ''Сб. Нови постижения на НТП във ветеринарната медицина (274-285), 5-6 декември, София,'' (BG).
 
* Гаджев, C. (1985). Анатомични изследвания на венозните сплитове в областта на глътката при овцата. В ''Научни трудове ВИЗВМ ЗФ Стара Загора, Доклади от II Международен симпозиум по физиология на храносмилането при преживните животни и продуктивността им (32, 105-108), ноември 1982, Стара Загора,'' (BG).
 
* del Toro, A., Gadjev, S. & Mompié, J. (1986). Método de conservación en seco de pulmones mediante el empleo de aire. ''Revista de Producción Animal (Cuba), 2''(1), 99-102, (ES).
 
* Гаджев, C. (1986). Морфологични изследвания върху артериалните и венозните кръвоносни съдове и техните образувания в областта на главата и главния мозък при овцата, ''Дисертация'', София, (BG).
 
* Гаджев, C. & Катранджиев, Д. (1987). Сравнителни анатомични изследвания на зъбите при магарето. ''XIV Международен симпозиум за студенти и млади научни работници „Младежта и научно-техническата революция“'', ВМЕИ, Пловдив, 18-20 ноември, (BG).
 
* Гаджев, C., Катранджиев, Д. & Шиндаров, Т. (1987). Сравнителни анатомо-топографски изследвания на фаринкса при магарето. ''XIV Международен симпозиум за студенти и млади научни работници „Младежта и научно-техническата революция“'', ВМЕИ, Пловдив, 18-20 ноември, (BG).
 
* Гаджев, C. & Катранджиев, Д. (1988). Анатомо-топографски изследвания на венозните съдове на торакса при домашната котка (Felis domestica). ''Младешка научна сесия „Научно-техническия прогрес – решаващ фактор за качествено нов растеж в селското стопанство и хранителната промишленост“, Селскостопанска академия Съвет за ТНТМ'', Костинброд, 19-20 май, (BG).
 
* Гаджев, С. & Катранджиев, Д. (1989). ''Сравнителни анатомични и топографски изследвания на скелета на главата на магаре и кон.'' X юбилеен национален конгрес по анатомия, хистология и ембриология с международно участие. Стара Загора, 25-28 май, (BG).
 
* Гаджев, C. & Бенев, Т. (1989). Особености в устройството на сухожилния апарат на допълнителната карпална и петна кост при коня. ''Научни трудове ВИЗВМ ВМФ Стара Загора, XXXIII,'' I, 43-52, (BG).
 
* Гаджев, C. (1989). Върху някои особености в устройството на гръкляна при коня. ''Научни трудове ВИЗВМ ВМФ Стара Загора'', ''XXXIII,'' I, 67-73, (BG).
 
* Гаджев, С., Иванов, И. E., Катранджиев, Д., Сандев, Н. & Медникаров, А. (1990). Анатомо-топографски особености на vena epigastrica cranialis superficialis при лактиращи крави. ''Животновъдни науки, XXVII,'' 6, 63-66, (BG).
 
* Атанасов, К. & Гаджев, С. (1995). Случай на вродена Peromelia (Monomelia) posterior dextra при теле. Анатомични и цитогенетични изследвания. ''Животновъдни науки, XXXII,'' 5-8, 158-161, (BG).
 
* Танчев, Св., Кацаров, В., Дойчев, В. & Гаджев, С. (1995). Краниологично проучване на диви и домашни свине и техните хибриди. ''Животновъдни науки, XXXII,'' 5-8, 162-164, (BG).
 
* Рибарски, Ст., Гаджев, С., Дойчев, В., Стефанов, М. & Кацаров, В. (1997). Сравнителни хистологични проучвания на скелетната мускулатура при диви аборигенни и културни породи прасета. ''Животновъдни науки /приложение/'', 23-26, (BG).
 
* Гаджев, С. & Рибарски, Ст. (1997). Сравнителни анатомични изследвания върху вените на главата при магарето и коня. ''Ветеринарномедицински науки, XXIX,'' 1-2, 36-41, (BG).
 
* Гаджев, С. & Рибарски, Ст. (1997). Сравнителни анатомо-топографски изследвания върху m. stylopharyngeus caudalis при магарето и коня. ''Ветеринарномедицински науки, XXIX,'' 1-2, 42-44, (BG).
 
* Гаджев, С. & Дечев, А. (1997). Сравнителни анатомични изследвания върху артериите на главата при магарето и коня. ''Ветеринарномедицински науки, XXIX,'' 1-2, 45-50, (BG).
 
* Дечев, А. & Гаджев, С. (1997). Сравнителни анатомо-топографски изследвания на околоносните синуси при Тракийската тънкорунна и старозагорската порода овце. ''Ветеринарномедицински науки, XXIX,'' 1-2, 71-74, (BG).
 
* Stefanov, M., Chervenkov, S., Gadjev, S., Grueva, G. & Vladova, D. (1997). Comparative topographic study on microhardness of metacarpal and metatarsal bones in equids /Equus Cabalus and Equus Azinus/ [Сравнително топографско изследване на микротвърдостта на метакарпалните и метатарзалните кости при Еквидите /Equus Cabalus and Equus Azinus/]. ''Bulgarian Journal of Agricultural Science, 3,'' 501-506, (EN).
 
* Stefanov, M., Gadjev, S. & Ribarski, St. (1997). Comparative metric studies on metacarpal and metatarsal bones in Equids [Сравнителни метрични изследвания на метакарпалните и метатарзалните кости при Еквидите]. ''Bulgarian Journal of Agricultural Science, 3,'' 611-615, (EN).
 
* Илиев, Я., Куцаров, Г., Георгиев, И., Дечев, А., Гаджев, С., Томов, Т., Конакчиева, Р. & Караманос, П. (1998). Влияние на хипокинезията върху плазмената концентрация на кортизола и някои фактори на неспецифичната резистентност при агнета. ''Животновъдни науки,'' 6, 64-68 (BG).
 
* Гаджев, С. & М. Стефанов, М. (1998). Анатомични особености на висящите пръсти при бивола. ''Животновъдни науки, 3,'' 77-78, (BG).
 
* Костов, Д., Гаджев, С., Владова, Д. & Христов, Хр. (1998). Морфологични проучвания върху инсерцията на диафрагмата при агнета. ''Животновъдни науки, 6,'' 80-82, (BG).
 
* Гаджев, С. & Стефанов, М. (2000). Върху изводната система на панкреаса при домашните животни. ''Животновъдни науки, 2,'' 80-83, (BG).
 
* Doichev, V., Bjalkov, V., Gadjev, S., Katzarov, V., Tanchev, S. & Szostak, B. (2000). Morphometrical analysis of skull of native East Balkan pig [Морфометричен анализ на черепа на местно Източнобалканско прасе]. ''Animal Science Papers and Reports'', ''Institute of Genetics and Animal Breeding, Jastrębiec, Poland,'' ''18''(3), 183-194, (EN).
 
* Владова, Д., Гаджев, С. & Костов, Д. (2002). Сравнителни морфологични проучвания върху инсерцията на диафрагмата при агнета и ярета. ''Животновъдни науки, XXXIX,'' 3, 79-80, (BG).
 
* Гаджев, С. & Рибарски, Ст. (2004). Подезичен апарат при магаре и кон. ''Животновъдни науки, XLI,'' 6, 45-46, (BG).
 
== Научнопопулярна книга ==
* Гаджев, С. (1997). Всичко за магарето. Стара Загора, самоизд., 9 фиг., 96 с. (ISBN 954-8180-30-8).
 
Автор е и на множество научно-популярни статии за домашните животни и птици.
 
== Източници ==
187

редакции