Отваря главното меню

Промени

кирлат
 
==== Изчезването на ''j'' в началото на думите====
В началото на думите йотуваната гласна ''е'' (''ѥ'') се променя в *''jo'' и изгубва йотацията: ''ѥсень'' > ''осень'', ''ѥдинъ'' > ''одинъ'' и т.н. Изчезването на ''j'' в началото на думите се наблюдава и пред ''у'', макар и не много последователно: ''ютро'' > ''утро'' и т.н. Пред ''а'' обаче ''j'' в началото на думите не изчезва: ''іазъ'', ''іако'', ''іагнѧ'', ''іагода'' и т.н.
 
====Йокане====
* окончанията за именителен и винителен падеж мъжки род на пълните [[прилагателно име|прилагателни]] или на подобните на тях форми ''ои'' или ''еи'', вместо ''ыи'' и ''ии'': ''монастырскои человек'', ''всякои год'' (''грамота на Дмитрий Шемяки''); ''брат мои старешеи'' (''грамота на можайския княз Иван'').
* окончания ''-ого'', ''-его'', вместо ''-аго'', ''-iаго'' (''-яго'') в родителен падеж единствено число при пълните форми на прилагателните от мъжки и [[среден род]].
* окончание ''-iахiax-'', вместо ''-ѣах-'' в имперфект.
* окончание -''а'', -''ia'' (-''я''), вместо -''ы'' за кратките и -''ыи'' за пълните форми за мъжки и среден род на [[сегашно деятелно причастие|сегашните деятелни причастия]] (''могаи'' – „''Киево-Печорски патерик''”).
* окончание -''ть'', вместо -''тъ'' за 3 лице единствено и множествено число [[сегашно време]] при [[глагол]]ите (''свободять'', ''пребываѥть'' – „''Синайски патерик''”).