Разлика между версии на „Causa donandi“

редакция без резюме
Престативния характер на един акт, преставляващ '''Causa Donandi''' е именно действието ''Donandi Causa'', когато волезаявителя не преследва изпълнението на известно задължение или придобиване на нечие имущество, акции или облигации, а именно цели да достави имуществена полза (Animus Donandi)някому без да търси насрещно действие (еквивалент) за себе си. ''Causa Donandi'' свършва там, където започват ''Causa Solvendi'' и ''Causa Acqvirendi''. Само по себе си ''Causa Donandi'' е действието на възможно и реализуемо, окончателно предоставяне (вливане) на безвъзмездно даденото в патримониумът на получателя.
Договорът за дарение изисква единство на две насрещни волеизявления съгласно общите договорни правила и не би могло да се говори за реализирано и осъществено ''Donatio'' при липса на съгласие от насрещната страна ( Neque donationem sine acceptione intellegi passe). Causa Donandi не мяма да има,когато липсва съгласието на дарения ( expresis verbis ). Безвъзмездния характер на Causa Donandi и силата на едностранната правна сделка бихме могли да открием и в сега действащия ЗЗД, чиито чл. 225-227. При това Donatio е единственият договор, при който е допустима отмяна, като условията при които тази хипотеза би се проявила са numerus clausus.
Modus. Съществуват някои модалитети, под чиято тежест дарението може да съществува. Donatio Sub Modo.
124

редакции