Разлика между версии на „S-фрази“

2498 байта изтрити ,  преди 12 години
официалният превод на фразите
(официалният превод на фразите)
'''S-фрази''' е българоезичен превод на понятието ''S-phrases (Safety phrases)''. Това понятие е съкращение от „препоръки за безопасност“.
{{превод}}
 
Тези фрази се регламентират от Приложение ІV на [[Директива на ЕС 67/548/EEC|Директива 67/548/EEC]] на [[Европейски съюз|Европейския съюз]]. Пълният списък редовно се публикува и обновява [http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML тук], където могат да се намерят преводи на други езици от ЕС.
'''S-фрази''' е българоезичния превод на понятието ''S-phrases (Safety phrases)''. Това понятие е съкращение от „препоръки за безопасност“.
 
S-фразите задължително се отпечатват върху етикетите на всички опасни вещества и техните производни. Те все още не са глобално хармонизирани, но се работи в тази насока.
Тези фрази се регламентират от Приложение ІV на Директива 67/548/EEC на [[Европейски съюз|Европейския съюз]]. Пълният списък редовно се публикува и обновява [http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML тук], където могат да се намерят преводи на други езици от ЕС.
 
S-фразите задължително се отпечатват върху етикетите на всички опасни вещества и техните производни. Те все още не са глобално хармонизирани, но вече се работи в тази насока.
 
(''Забележка: липсата на някой номер означава, че препоръката е била заличена от списъка или заменена с друга'')
 
== Основни S-фрази ==
*{{S1}}: Да се съхранява под ключ
*{{S2}}: Да се съхранява на места, недостъпни за деца
*{{S3}}: Да се съхранява на хладно
*{{S4}}: Да не се съхранява в тесни помещения
*{{S5}}: Keep contents under ... (''appropriate liquid to be specified by the manufacturer'')
*{{S6}}: Keep under ... (''inert gas to be specified by the manufacturer'')
*{{S7}}: Съхранявайте опаковката плътно затворена
*{{S8}}: Съхранявайте опаковката суха
*{{S9}}: Съхранявайте опаковката на проветриво място
*{{S12}}: Do not keep the container sealed
*{{S13}}: Keep away from food, drink and animal feedingstuffs
*{{S14}}: Да се пази от ... (''несъвместимите материали да се посочат от производителя'')
*{{S15}}: Да не се подлага на екстремно топлинно въздействие
*{{S16}}: Да се пази далече от източници на възпламеняване - Да не се пуши
*{{S17}}: Да се пази далече от лесно запалими материали
*{{S18}}: Handle and open container with care
*{{S20}}: When using do not eat or drink
*{{S21}}: When using do not smoke
*{{S22}}: Do not breathe dust
*{{S23}}: Do not breathe gas/fumes/vapour/spray (''appropriate wording to be specified by the manufacturer'')
*{{S24}}: Да се избягва контакт с кожата
*{{S25}}: Да се избягва контакт с очите
*{{S26}}: При контакт с очите, веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ
*{{S27}}: Take off immediately all contaminated clothing
*{{S28}}: При контакт с кожата, изплакнете обилно с ... (''посочва се от призводителя'')
*{{S29}}: Do not empty into drains
*{{S30}}: Never add water to this product
*{{S33}}: Take precautionary measures against static discharges
*{{S35}}: This material and its container must be disposed of in a safe way
*{{S36}}: Wear suitable protective clothing
*{{S37}}: Wear suitable gloves
*{{S38}}: In case of insufficient ventilation wear suitable respiratory equipment
*{{S39}}: Wear eye/face protection
*{{S40}}: To clean the floor and all objects contaminated by this material use ... (''посочва се от производителя'')
*{{S41}}: In case of fire and/or explosion do not breathe fumes
*{{S42}}: During fumigation/spraying wear suitable respiratory equipment (''appropriate wording to be specified by the manufacturer'')
*{{S43}}: При пожар, да се използва ... (''indicate in the space the precise type of fire-fighting equipment. Ако водата увеличава рисковете да се добави '''Да не се използва вода'''')
*{{S45}}: In case of accident or if you feel unwell seek medical advice immediately (show the label where possible)
*{{S46}}: При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикета
*{{S47}}: Да се съхранява при температура под ... °C (''Посочва се от производителя'')
*{{S48}}: Keep wet with ... (''appropriate material to be specified by the manufacturer'')
*{{S49}}: Да се съхранява само в оригиналната опаковка
*{{S50}}: Да не се използва съвместно с ... (''Посочва се от производителя'')
*{{S51}}: Да се използва само на добре проветрени места
*{{S52}}: Не се препоръчва употеребата на закрити места, да се използва на открито
*{{S53}}: Avoid exposure - obtain special instructions before use
*{{S56}}: Dispose of this material and its container at hazardous or special waste collection point
*{{S57}}: Use appropriate containment to avoid environmental contamination
*{{S59}}: Refer to manufacturer/supplier for information on recovery/recycling
*{{S60}}: This material and its container must be disposed of as hazardous waste
*{{S61}}: Avoid release to the environment. Refer to special instructions/safety data sheet
*{{S62}}: При поглъщане, да не се предизвиква повръщане: да се потърси медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикета
*{{S63}}: In case of accident by inhalation: remove casualty to fresh air and keep at rest
*{{S64}}: При подлъщане, изплакнете устата с вода (only if the person is conscious)
 
*{{S1}}: Да се съхранява под ключ.
*{{S2}}: Да се пази далече от достъп на деца.
*{{S3}}: Да се съхранява на хладно място.
*{{S4}}: Да се съхранява далече от жилищни помещения.
*{{S5}}: Да се съхранява под ... (''подходяща течност, указана от производителя'').
*{{S6}}: Да се съхранява под ... (''инертен газ, указан от производителя'').
*{{S7}}: Съдът да се държи плътно затворен.
*{{S8}}: Съдът да се съхранява на сухо място.
*{{S9}}: Съдът да се съхранява на добре проветриво място.
*{{S12}}: Съдът да не се затваря херметично.
*{{S13}}: Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни.
*{{S14}}: Да се съхранява далече от ... (''несъвместимите материали се посочват от производителя'').
*{{S15}}: Да се съхранява далече от топлина.
*{{S16}}: Да се съхранява далече от източници на запалване. Да не се пуши.
*{{S17}}: Да се съхранява далече от горими материали.
*{{S18}}: Съдът да се манипулира и отваря внимателно.
*{{S20}}: Да не се яде и пие по време на работа.
*{{S21}}: Да не се пуши по време на работа.
*{{S22}}: Да не се вдишва праха.
*{{S23}}: Да не се вдишва газа / дима / парите / аерозола (''подходящата дума / подходящите думи се посочва / посочват от производителя'').
*{{S24}}: Да се избягва контакт с кожата.
*{{S25}}: Да се избягва контакт с очите.
*{{S26}}: При контакт с очите, веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ.
*{{S27}}: Незабавно да се съблече цялото замърсено облекло.
*{{S28}}: След контакт с кожата, веднага да се измие обилно с ... (''посочва се от производителя'').
*{{S29}}: Да не се изпуска в канализацията.
*{{S30}}: Никога да не се добавя вода в този продукт.
*{{S33}}: Да се вземат предпазни мерки срещу статично електричество.
*{{S35}}: Този материал и неговата опаковка да се третират по безопасен начин.
*{{S36}}: Да се носи подходящо защитно облекло.
*{{S37}}: Да се носят подходящи ръкавици.
*{{S38}}: При недостатъчна вентилация, да се използват подходящи средства за дихателна защита.
*{{S39}}: Да се носят предпазни средства за очите / лицето.
*{{S40}}: За почистване на пода и всички предмети, замърсени с този продукт, да се използва ... (''посочва се от производителя'').
*{{S41}}: В случай на пожар и/или експлозия да не се вдишва дима.
*{{S42}}: При опушване / пръскане да се използват подходящи средства за дихателна защита (''подходящата дума / подходящите думи се посочва / посочват от производителя'').
*{{S43}}: При пожар да се използва ... (''да се посочи точният тип на пожарогасителното устройство. Ако водата увеличава риска, да се добави: „Никога да не се използва вода!“'').
*{{S45}}: При злополука или неразположение да се потърси незабавно медицинска помощ и когато е възможно да се покаже етикета.
*{{S46}}: При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикета.
*{{S47}}: Да се съхранява при температура не по-висока от ... °C (''посочва се от производителя'')
*{{S48}}: Да се съхранява овлажнен с ... (''подходящото се посочва от производителя'').
*{{S49}}: Да се съхранява само в оригиналната опаковка.
*{{S50}}: Да не се смесва с ... (''посочва се от производителя'').
*{{S51}}: Да се използва само на проветриви места.
*{{S52}}: Не се препоръчва за употреба на големи площи в закрити помещения.
*{{S53}}: Да се избягва експозиция — получете специални инструкции преди употреба.
*{{S56}}: Този материал и опаковката му да се изхвърлят само на места за събиране на опасни или специални отпадъци.
*{{S57}}: Да се използва подходящ съд, за да се избегне замърсяване на околната среда.
*{{S59}}: Обърнете се към производителя или доставчика за информация относно възстановяването / рециклирането.
*{{S60}}: Този материал и неговата опаковка да се третират като опасен отпадък.
*{{S61}}: Да не се допуска изпускане в околната среда. Вижте специалните инструкции / информационния лист за безопасност.
*{{S62}}: При поглъщане да не се предизвиква повръщане: незабавно да се потърси медицинска помощ и да се покаже тази опаковка или етикета.
*{{S63}}: В случай на злополука при вдишване пострадалият да се изнесе на чист въздух и да се остави в покой.
*{{S64}}: При поглъщане устата да се изплакне с вода (''но само ако пострадалият е в съзнание'').
 
== Комбинации ==
*{{S1/2}}: Да се съхранява под ключ, на места недостъпни за деца
*{{S3/7}}: Keep container tightly closed in a cool place
*{{S3/7/9}}: Keep container tightly closed in a cool, well-ventilated place
*{{S3/9/14}}: Да се съхранява на хладно, проветриво място, далече от ... (''incompatible materials to be indicated by the manufacturer'')
*{{S3/9/14/49}}: Да се съхранява само в оригиналната опаковка на хладно, проветриво място,далече от ... (''incompatible materials to be indicated by the manufacturer'')
*{{S3/9/49}}: Да се сухранява само в оригиналната опаковка на хладно, проветриво място
*{{S3/14}} Да се съхранява на хладно, далече от ... (''incompatible materials to be indicated by the manufacturer'')
*{{S7/8}}: Keep container tightly closed and dry
*{{S7/9}}: Keep container tightly closed and in a well-ventilated place
*{{S7/47}}: Keep container tightly closed and at temperature not exceeding ... °C (''to be specified by the manufacturer'')
*{{S20/21}}: When using do not eat, drink or smoke
*{{S24/25}}: Да се избягва контакт с кожата и очите
*{{S27/28}}: After contact with skin, take off immediately all contaminated clothing, and wash immediately with plenty of ... (''to be specified by the manufacturer'')
*{{S29/35}}: Do not empty into drains; dispose of this material and its container in a safe way
*{{S29/56}}: Do not empty into drains, dispose of this material and its container at hazardous or special waste collection point
*{{S36/37}}: Wear suitable protective clothing and gloves
*{{S36/37/39}}: Wear suitable protective clothing, gloves and eye/face protection
*{{S36/39}}: Wear suitable protective clothing and eye/face protection
*{{S37/39}}: Wear suitable gloves and eye/face protection
*{{S47/49}}: Да се съхранява само в оригиналната опаковка при температура под ... °C (''посочва се от производителя'')
 
*{{S1/2}}: Да се съхранява под ключ и далече от достъп на деца.
*{{S3/7}}: Съдът да се съхранява плътно затворен на хладно място.
*{{S3/7/9}}: Съдът да се съхранява плътно затворен на хладно и проветриво място.
*{{S3/9/14}}: Да се съхранява на хладно и добре проветриво място, далече от ... (''несъвместимите материали се посочват от производителя'').
*{{S3/9/14/49}}: Да се съхранява само в оригиналната опаковка на хладно и добре проветриво място, далече от ... (''несъвместимите материали се посочват от производителя'').
*{{S3/9/49}}: Да се съхранява само в оригиналната опаковка на хладно и добре проветриво място.
*{{S3/14}} Да се съхранява на хладно място, далече от ... (''несъвместимите материали се посочват от производителя'').
*{{S7/8}}: Съдът да се съхранява плътно затворен и на сухо място.
*{{S7/9}}: Съдът да се съхранява плътно затворен и на добре проветриво място.
*{{S7/47}}: Съдът да се съхранява плътно затворен и при температура не по-висока от ... °C (''посочва се от производителя'').
*{{S20/21}}: По време на работа да не се яде, пие и пуши.
*{{S24/25}}: Да се избягва контакт с очите и кожата.
*{{S27/28}}: След контакт с кожата, незабавно да се съблече цялото замърсено облекло и незабавно да се измие обилно с ... (''посочва се от производителя'').
*{{S29/35}}: Да не се изпуска в канализацията; този материал и неговата опаковка да се третират по безопасен начин.
*{{S29/56}}: Да не се изпуска в канализацията; този материал и опаковката му да се изхвърлят само на места за събиране на опасни или специални отпадъци.
*{{S36/37}}: Да се носи подходящо защитно облекло и ръкавици.
*{{S36/37/39}}: Да се носи подходящо защитно облекло, ръкавици и предпазни средства за очите / лицето.
*{{S36/39}}: Да се носи подходящо защитно облекло и предпазни средства за очите / лицето.
*{{S37/39}}: Да се носят подходящи ръкавици и предпазни средства за очите / лицето.
*{{S47/49}}: Да се съхранява само в оригиналната опаковка при температура не по-висока от ... °C (''посочва се от производителя'')
 
== Вижте също ==
 
*[[Международни символи за химична опасност]]
*[[S-фрази]]
*[[Р-предупреждения]]
*[http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_363/l_36320061220en02410343.pdf Директива 2006/102/EC, на 22 европейски езика, вкл. български]
 
*[http://schoolscout24.de/cgi-bin/rsp/rspinput.cgi Списък на S-фразите на 22 европейски езика, вкл. български]
 
<!---
'''S-phrases''' are defined in Annex IV of [[European Union]] [[Directive 67/548/EEC]]: ''Safety advice concerning dangerous substances and preparations''. The list was consolidated and republished in [http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML Directive 2001/59/EC], where translations into other EU languages may be found.
 
These safety phrases are used internationally not just in Europe and there is an ongoing effort towards complete international harmonisation. ''(Note: missing S-number combinations indicate phrases that were deleted or replaced by another phrase.)''
 
*{{S1}}: Keep locked up
*{{S2}}: Keep out of the reach of children
*{{S3}}: Keep in a cool place
*{{S4}}: Keep away from living quarters
*{{S5}}: Keep contents under ... (''appropriate liquid to be specified by the manufacturer'')
*{{S6}}: Keep under ... (''inert gas to be specified by the manufacturer'')
*{{S7}}: Keep container tightly closed
*{{S8}}: Keep container dry
*{{S9}}: Keep container in a well-ventilated place
*{{S12}}: Do not keep the container sealed
*{{S13}}: Keep away from food, drink and animal feedingstuffs
*{{S14}}: Keep away from ... (''incompatible materials to be indicated by the manufacturer'')
*{{S15}}: Keep away from heat
*{{S16}}: Keep away from sources of ignition - No smoking
*{{S17}}: Keep away from combustible material
*{{S18}}: Handle and open container with care
*{{S20}}: When using do not eat or drink
*{{S21}}: When using do not smoke
*{{S22}}: Do not breathe dust
*{{S23}}: Do not breathe gas/fumes/vapour/spray (''appropriate wording to be specified by the manufacturer'')
*{{S24}}: Avoid contact with skin
*{{S25}}: Avoid contact with eyes
*{{S26}}: In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice
*{{S27}}: Take off immediately all contaminated clothing
*{{S28}}: After contact with skin, wash immediately with plenty of ... (''to be specified by the manufacturer'')
*{{S29}}: Do not empty into drains
*{{S30}}: Never add water to this product
*{{S33}}: Take precautionary measures against static discharges
*{{S35}}: This material and its container must be disposed of in a safe way
*{{S36}}: Wear suitable protective clothing
*{{S37}}: Wear suitable gloves
*{{S38}}: In case of insufficient ventilation wear suitable respiratory equipment
*{{S39}}: Wear eye/face protection
*{{S40}}: To clean the floor and all objects contaminated by this material use ... (''to be specified by the manufacturer'')
*{{S41}}: In case of fire and/or explosion do not breathe fumes
*{{S42}}: During fumigation/spraying wear suitable respiratory equipment (''appropriate wording to be specified by the manufacturer'')
*{{S43}}: In case of fire use ... (''indicate in the space the precise type of fire-fighting equipment. If water increases the risk add - '''Never use water''''')
*{{S45}}: In case of accident or if you feel unwell seek medical advice immediately (show the label where possible)
*{{S46}}: If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label
*{{S47}}: Keep at temperature not exceeding ... °C (''to be specified by the manufacturer'')
*{{S48}}: Keep wet with ... (''appropriate material to be specified by the manufacturer'')
*{{S49}}: Keep only in the original container
*{{S50}}: Do not mix with ... (''to be specified by the manufacturer'')
*{{S51}}: Use only in well-ventilated areas
*{{S52}}: Not recommended for interior use on large surface areas
*{{S53}}: Avoid exposure - obtain special instructions before use
*{{S56}}: Dispose of this material and its container at hazardous or special waste collection point
*{{S57}}: Use appropriate containment to avoid environmental contamination
*{{S59}}: Refer to manufacturer/supplier for information on recovery/recycling
*{{S60}}: This material and its container must be disposed of as hazardous waste
*{{S61}}: Avoid release to the environment. Refer to special instructions/safety data sheet
*{{S62}}: If swallowed, do not induce vomiting: seek medical advice immediately and show this container or label
*{{S63}}: In case of accident by inhalation: remove casualty to fresh air and keep at rest
*{{S64}}: If swallowed, rinse mouth with water (only if the person is conscious)
 
----
 
*{{S1/2}}: Keep locked up and out of the reach of children
*{{S3/7}}: Keep container tightly closed in a cool place
*{{S3/7/9}}: Keep container tightly closed in a cool, well-ventilated place
*{{S3/9/14}}: Keep in a cool, well-ventilated place away from ... (''incompatible materials to be indicated by the manufacturer'')
*{{S3/9/14/49}}: Keep only in the original container in a cool, well-ventilated place away from ... (''incompatible materials to be indicated by the manufacturer'')
*{{S3/9/49}}: Keep only in the original container in a cool, well-ventilated place
*{{S3/14}} Keep in a cool place away from ... (''incompatible materials to be indicated by the manufacturer'')
*{{S7/8}}: Keep container tightly closed and dry
*{{S7/9}}: Keep container tightly closed and in a well-ventilated place
*{{S7/47}}: Keep container tightly closed and at temperature not exceeding ... °C (''to be specified by the manufacturer'')
*{{S20/21}}: When using do not eat, drink or smoke
*{{S24/25}}: Avoid contact with skin and eyes
*{{S27/28}}: After contact with skin, take off immediately all contaminated clothing, and wash immediately with plenty of ... (''to be specified by the manufacturer'')
*{{S29/35}}: Do not empty into drains; dispose of this material and its container in a safe way
*{{S29/56}}: Do not empty into drains, dispose of this material and its container at hazardous or special waste collection point
*{{S36/37}}: Wear suitable protective clothing and gloves
*{{S36/37/39}}: Wear suitable protective clothing, gloves and eye/face protection
*{{S36/39}}: Wear suitable protective clothing and eye/face protection
*{{S37/39}}: Wear suitable gloves and eye/face protection
*{{S47/49}}: Keep only in the original container at temperature not exceeding ... °C (''to be specified by the manufacturer'')
 
== See also ==
 
[[Категория:Бедствия, катастрофи и аварии]]
*[[List of R-phrases]]
*[[Material safety data sheet]]
*[[Risk and Safety Statements]]
[[Категория:Occupational safety]]
[[category:International standards]]
 
--->
 
[[en:List of S-phrases]]