Разлика между версии на „S-фрази“

1754 bytes added ,  преди 12 години
м
+span таговер
м (+допълващата директива на ЕС)
м (+span таговер)
== Основни S-фрази ==
 
* <span id="S1">{{S1}}</span>: Да се съхранява под ключ.
* <span id="S2">{{S2}}</span>: Да се пази далече от достъп на деца.
* <span id="S3">{{S3}}</span>: Да се съхранява на хладно място.
* <span id="S4">{{S4}}</span>: Да се съхранява далече от жилищни помещения.
* <span id="S5">{{S5}}</span>: Да се съхранява под ... (''подходяща течност, указана от производителя'').
* <span id="S6">{{S6}}</span>: Да се съхранява под ... (''инертен газ, указан от производителя'').
* <span id="S7">{{S7}}</span>: Съдът да се държи плътно затворен.
* <span id="S8">{{S8}}</span>: Съдът да се съхранява на сухо място.
* <span id="S9">{{S9}}</span>: Съдът да се съхранява на добре проветриво място.
* <span id="S12">{{S12}}</span>: Съдът да не се затваря херметично.
* <span id="S13">{{S13}}</span>: Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни.
* <span id="S14">{{S14}}</span>: Да се съхранява далече от ... (''несъвместимите материали се посочват от производителя'').
* <span id="S15">{{S15}}</span>: Да се съхранява далече от топлина.
* <span id="S16">{{S16}}</span>: Да се съхранява далече от източници на запалване. Да не се пуши.
* <span id="S17">{{S17}}</span>: Да се съхранява далече от горими материали.
* <span id="S18">{{S18}}</span>: Съдът да се манипулира и отваря внимателно.
* <span id="S20">{{S20}}</span>: Да не се яде и пие по време на работа.
* <span id="S21">{{S21}}</span>: Да не се пуши по време на работа.
* <span id="S22">{{S22}}</span>: Да не се вдишва праха.
* <span id="S23">{{S23}}</span>: Да не се вдишва газа / дима / парите / аерозола (''подходящата дума / подходящите думи се посочва / посочват от производителя'').
* <span id="S24">{{S24}}</span>: Да се избягва контакт с кожата.
* <span id="S25">{{S25}}</span>: Да се избягва контакт с очите.
* <span id="S26">{{S26}}</span>: При контакт с очите, веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ.
* <span id="S27">{{S27}}</span>: Незабавно да се съблече цялото замърсено облекло.
* <span id="S28">{{S28}}</span>: След контакт с кожата, веднага да се измие обилно с ... (''посочва се от производителя'').
* <span id="S29">{{S29}}</span>: Да не се изпуска в канализацията.
* <span id="S30">{{S30}}</span>: Никога да не се добавя вода в този продукт.
* <span id="S33">{{S33}}</span>: Да се вземат предпазни мерки срещу статично електричество.
* <span id="S35">{{S35}}</span>: Този материал и неговата опаковка да се третират по безопасен начин.
* <span id="S36">{{S36}}</span>: Да се носи подходящо защитно облекло.
* <span id="S37">{{S37}}</span>: Да се носят подходящи ръкавици.
* <span id="S38">{{S38}}</span>: При недостатъчна вентилация, да се използват подходящи средства за дихателна защита.
* <span id="S39">{{S39}}</span>: Да се носят предпазни средства за очите / лицето.
* <span id="S40">{{S40}}</span>: За почистване на пода и всички предмети, замърсени с този продукт, да се използва ... (''посочва се от производителя'').
* <span id="S41">{{S41}}</span>: В случай на пожар и/или експлозия да не се вдишва дима.
* <span id="S42">{{S42}}</span>: При опушване / пръскане да се използват подходящи средства за дихателна защита (''подходящата дума / подходящите думи се посочва / посочват от производителя'').
* <span id="S43">{{S43}}</span>: При пожар да се използва ... (''да се посочи точният тип на пожарогасителното устройство. Ако водата увеличава риска, да се добави: „Никога да не се използва вода!“'').
* <span id="S45">{{S45}}</span>: При злополука или неразположение да се потърси незабавно медицинска помощ и когато е възможно да се покаже етикета.
* <span id="S46">{{S46}}</span>: При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикета.
* <span id="S47">{{S47}}</span>: Да се съхранява при температура не по-висока от ... °C (''посочва се от производителя'')
* <span id="S48">{{S48}}</span>: Да се съхранява овлажнен с ... (''подходящото се посочва от производителя'').
* <span id="S49">{{S49}}</span>: Да се съхранява само в оригиналната опаковка.
* <span id="S50">{{S50}}</span>: Да не се смесва с ... (''посочва се от производителя'').
* <span id="S51">{{S51}}</span>: Да се използва само на проветриви места.
* <span id="S52">{{S52}}</span>: Не се препоръчва за употреба на големи площи в закрити помещения.
* <span id="S53">{{S53}}</span>: Да се избягва експозиция — получете специални инструкции преди употреба.
* <span id="S56">{{S56}}</span>: Този материал и опаковката му да се изхвърлят само на места за събиране на опасни или специални отпадъци.
* <span id="S57">{{S57}}</span>: Да се използва подходящ съд, за да се избегне замърсяване на околната среда.
* <span id="S59">{{S59}}</span>: Обърнете се към производителя или доставчика за информация относно възстановяването / рециклирането.
* <span id="S60">{{S60}}</span>: Този материал и неговата опаковка да се третират като опасен отпадък.
* <span id="S61">{{S61}}</span>: Да не се допуска изпускане в околната среда. Вижте специалните инструкции / информационния лист за безопасност.
* <span id="S62">{{S62}}</span>: При поглъщане да не се предизвиква повръщане: незабавно да се потърси медицинска помощ и да се покаже тази опаковка или етикета.
* <span id="S63">{{S63}}</span>: В случай на злополука при вдишване пострадалият да се изнесе на чист въздух и да се остави в покой.
* <span id="S64">{{S64}}</span>: При поглъщане устата да се изплакне с вода (''но само ако пострадалият е в съзнание'').
 
== Комбинации ==
 
* <span id="S1/2">{{S1/2}}</span>: Да се съхранява под ключ и далече от достъп на деца.
* <span id="S3/7">{{S3/7}}</span>: Съдът да се съхранява плътно затворен на хладно място.
* <span id="S3/7/9">{{S3/7/9}}</span>: Съдът да се съхранява плътно затворен на хладно и проветриво място.
* <span id="S3/9/14">{{S3/9/14}}</span>: Да се съхранява на хладно и добре проветриво място, далече от ... (''несъвместимите материали се посочват от производителя'').
* <span id="S3/9/14/49">{{S3/9/14/49}}</span>: Да се съхранява само в оригиналната опаковка на хладно и добре проветриво място, далече от ... (''несъвместимите материали се посочват от производителя'').
* <span id="S3/9/49">{{S3/9/49}}</span>: Да се съхранява само в оригиналната опаковка на хладно и добре проветриво място.
* <span id="S3/14">{{S3/14}}</span>: Да се съхранява на хладно място, далече от ... (''несъвместимите материали се посочват от производителя'').
* <span id="S7/8">{{S7/8}}</span>: Съдът да се съхранява плътно затворен и на сухо място.
* <span id="S7/9">{{S7/9}}</span>: Съдът да се съхранява плътно затворен и на добре проветриво място.
* <span id="S7/47">{{S7/47}}</span>: Съдът да се съхранява плътно затворен и при температура не по-висока от ... °C (''посочва се от производителя'').
* <span id="S20/21">{{S20/21}}</span>: По време на работа да не се яде, пие и пуши.
* <span id="S24/25">{{S24/25}}</span>: Да се избягва контакт с очите и кожата.
* <span id="S27/28">{{S27/28}}</span>: След контакт с кожата, незабавно да се съблече цялото замърсено облекло и незабавно да се измие обилно с ... (''посочва се от производителя'').
* <span id="S29/35">{{S29/35}}</span>: Да не се изпуска в канализацията; този материал и неговата опаковка да се третират по безопасен начин.
* <span id="S29/56">{{S29/56}}</span>: Да не се изпуска в канализацията; този материал и опаковката му да се изхвърлят само на места за събиране на опасни или специални отпадъци.
* <span id="S36/37">{{S36/37}}</span>: Да се носи подходящо защитно облекло и ръкавици.
* <span id="S36/37/39">{{S36/37/39}}</span>: Да се носи подходящо защитно облекло, ръкавици и предпазни средства за очите / лицето.
* <span id="{S36/39">{{S36/39}}</span>: Да се носи подходящо защитно облекло и предпазни средства за очите / лицето.
* <span id="S37/39">{{S37/39}}</span>: Да се носят подходящи ръкавици и предпазни средства за очите / лицето.
* <span id="S47/49">{{S47/49}}</span>: Да се съхранява само в оригиналната опаковка при температура не по-висока от ... °C (''посочва се от производителя'')
 
== Вижте също ==
 
*[[Международни символи за химична опасност]]
*[[SR-фрази]]
*[http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_363/l_36320061220en02410343.pdf Директива 2006/102/EC, на 22 европейски езика, вкл. български]
*[http://schoolscout24.de/cgi-bin/rsp/rspinput.cgi Списък на S-фразите на 22 европейски езика, вкл. български]