Руско влияние върху българския език: Разлика между версии

За справка:
* [[Любомир Андрейчин]] ''Из историята на нашето езиково строителство'', С. [[1977]], стр. 126-128
 
==Руското влияние в българското словообразуване==
Макар че в българските народни говори съществуват [[отглаголно съществително|отглаголни съществителни]] с [[наставка]] -''не'' (''ходене'', ''гледане'', ''приемане'', ''обръщане''), под руско влияние масово в български навлизат отглаголни съществителни с наставка -''ние'' (за повече подробности вижте [[Отглаголно съществително в българския език|тук]]).
 
Под руско влияние навлизат редица думи, образувани и със следните наставки:
* съществителни с наставка -''ие'', например: ''известие'', ''отличие'', ''условие'', ''събитие'' и т.н.
* съществителни с наставки -''ство'' и -''ствие'', например: ''равенство'', ''количество'', ''качество'', ''приветствие'', ''отсъствие'' и т.н. Наставката -''ство'' съществува в българските народни говори (например, ''робство'', ''Рождество''), но благодарение на руските заемки нейната роля се засилва.
* прилагателни с наставка -''ствен'', например: ''качествен'', ''свойствен'', ''веществен'', ''естествен'' и т.н.
* глаголи с наставка -''ствувам'' > -''ствам'', например: ''свидетелствам'', ''учителствам'', ''приветствам'' и т.н.
* съществителни с наставка -''тел'', означаващи деятелни лица и предмети, например: ''възпитател'', ''просветител'', ''доброжелател'' и т.н. В българските народни говори за образуване на такива съществителни се използва наставка -''ач'', като по този начин се образуват двойки съществителни, които често не са само синоними, например: ''носач'' - ''носител'', ''пазач'' - ''пазител'', ''писач'' - ''писател'' и т.н. Наставката -''тел'' е станала продуктивна в български и с нейна помощ са образувани редица нови думи, например: ''предпазител'', ''разклонител'', ''чистител'', ''почистител'' и т.н. От съществителните на -''тел'' се образуват и много...
* прилагателни с наствка -''телен'', например: ''последователен'', ''доброжелателен'', ''поучителен'' и т.н.
* по образец на руски глаголи с наставка -''ничать'', в български се образуват редица глаголи с наставка -''нича'', например: ''нервнича'', ''посреднича'', ''сътруднича'', ''угоднича'' и т.н.
 
За справка:
* [[Любомир Андрейчин]] ''Из историята на нашето езиково строителство'', С. [[1977]], стр. 130-132
 
== Морфологичната категория ''сегашно действително причастие''==
3948

редакции