Руско влияние върху българския език: Разлика между версии

м
* глаголи с наставка -''ствувам'' > -''ствам'', например: ''свидетелствам'', ''учителствам'', ''приветствам'' и т.н.
* съществителни с наставка -''тел'', означаващи деятелни лица и предмети, например: ''възпитател'', ''просветител'', ''доброжелател'' и т.н. В българските народни говори за образуване на такива съществителни се използва наставка -''ач'', като по този начин се образуват двойки съществителни, които често не са само синоними, например: ''носач'' - ''носител'', ''пазач'' - ''пазител'', ''писач'' - ''писател'' и т.н. Наставката -''тел'' е станала продуктивна в български и с нейна помощ са образувани редица нови думи, например: ''предпазител'', ''разклонител'', ''чистител'', ''почистител'' и т.н. От съществителните на -''тел'' се образуват и много...
* прилагателни с наствканаставка -''телен'', например: ''последователен'', ''доброжелателен'', ''поучителен'' и т.н.
* по образец на руски глаголи с наставка -''ничать'', в български се образуват редица глаголи с наставка -''нича'', например: ''нервнича'', ''посреднича'', ''сътруднича'', ''угоднича'' и т.н.
 
3948

редакции