Разлика между версии на „Въглерод“

→‎Карбиди: - линкове
(→‎Карбиди: - линкове)
== Карбиди ==
 
В общия случай карбид е съединение на въглерод с друг елемент. В тесен смисъл терминът ''карбид'' се отнася до съединенията на въглерода с металите. От всички елементи само [[кислородъткислород]]ът, [[сяратасяра]]та, [[азотътазот]]ът, [[флуорътфлуор]]ът, [[хлорътхлор]]ът и [[бромътбром]]ът са по-електроотрицателни от въглерода и техните съединения са извън групата на карбидите. Карбидите могат да бъдат разделени на три групи: йонни, метални и ковалентни.
 
Йонни карбиди образуват главно елементите от I, II и III група на периодичната система. Това са безцветни вещества с кристална решетка. Под действието на водата и разредени киселини лесно [[хидролизират]]. В зависимост от въглеводорода, който се отделя при тяхната хидролиза, те също могат да се разделят на три групи.
Към първата група се отнасят карбиди, които могат да се разглеждат като производни на метана, напр. Al<sub>4</sub>C<sub>3</sub> и Ве<sub>2</sub>С:
 
'''Al<sub>4</sub>C<sub>3</sub> + 12Н<sub>2</sub>О → 4Al(OH)<sub>3</sub> + 3СН<sub>4</sub>'''
 
Получават се при директно взаимодействие на елементите при температура около 1500<sup>0</sup>С.
Към втората група йонни карбиди се отнасят тези, които могат да се разглеждаткато производни на [[ацетилена]] /[[етен]]а/, поради което се наричат ацетилениди:
 
'''СаС<sub>2</sub> + 2Н2О → Сa(OH)<sub>2</sub> + С<sub>2</sub>Н<sub>2</sub>'''
 
Обикновено се получават от метален [[оксид]] и въглерод при висока температура
Единственият представител на третата група йонни карбиди е [[магнезиевият карбид]] Mg<sub>2</sub>C<sub>3</sub>. При хидролиза дава [[метилацетилен]] /[[1-пропин]]/
 
'''Mg<sub>2</sub>C<sub>3</sub> + 4Н<sub>2</sub>О → 2Mg(OH)<sub>2</sub> + СН<sub>3</sub>С≡СН'''
 
При втората група карбиди /металните/, образуването е свързано с внедряването на въглеродни атоми в [[октаедричните]] празнини на решетката на метала. За да се осъществи това внедряване, трябва атомният радиус на метала да бъде достатъчно голям /над 130 pm/. При такива условия решетката на метала съществено не се нарушава, в резултат на което характерните метални свойства /напр. електропроводимост/ не се изменят. Нещо повече, внедряването на С-атом стабилизира кристалната решетка, което води до известно повишаване на температурата на топене и твърдостта на карбида в сравнение с чистия метал.
123

редакции