Разлика между версии на „Дупнишки говор“

редакция без резюме
* Застъпници на [[стб.]] {{кирилица|ѫ}} са:
** предимно гласната '''a''' — ''маж'' (мъж), ''пат'' (път), ''рàка'' (ръка), , плèтем (плета).
Застъпник на стб. ъ е предимно o и а: ''дож'' (дъжд), ''пèток'' (петък), ''даскà'' (дъска), ''ваздѝшам'' (въздишам), ''бòчва'' (бъчва), ''зòлва'' (зълва), ''вàшка'' (въшка), ''лàжем'' (лъжа).
** изпускане на '''л''', когато групата е ударена и е между две съгласни: ''дъ̀го'' (дълго), ''гъ̀там'' (гълтам), жът'' (жълт)
** Групата '''ъл'''/'''лъ''' в дупнишкия говор търпи следните промени:
** след п или б — и наличие на преход ъ⇒у: бу̀гарин (българин), йàбука (ябълка), пух (плъх)
** сонантен изговор: ''жл̥т'' (жълт), ''дл̥̀га'' (дълга)
** изпускане на '''л''', когато групата е ударена и е между две съгласни: ''дъ̀го'' (дълго), ''гъ̀там'' (гълтам)
** след п или б — и наличие на преход ъ⇒у: бу̀гарин (българин), йàбука (ябълка), пух (плъх)
** Подвижното ъ при сричкотворното р се изговаря винаги като ръ: бръс (бърз), дръво (дърво).
** Членна форма за мъжки род единствено число -о: градò (градът), денò (денят), кòн’окòно (конят), крàйо (краят).
** изговор на '''ạ''' (полуредуцирано а), когато групата е неударена и е между две съгласни: ''дạбòк'' (дълбок), жạтѝца (жълтица),
** изговор на '''у''', когато групата е след устнена съгласна: ''вук'' (вълк), ''пун'' (пълен)
* Сонантно '''р''': ''бр̥̀кам'' (бъркам), ''др̥т'' (дърт).
* Окончание за 1 л. ед. ч. сег. време ''-а'': ''òдаòдим'' (ходя), ''плèтаплèтем'' (плета).
* Палаталност на '''л''' и '''н''' само в края на думата, както и пред гласни '''е''' и '''и''': ''сол’'', ''кон’'', ''н’ѝва'', ''зèл’е''.
* Частица за бъдеще време ''че'', а в по-източните краища и ''к’е'' (сравни с книжовното ''ще'').
* Окончание за 1 л. ед. ч. сег. време ''-а'': ''òда'' (ходя), ''плèта'' (плета).
* Частица за бъдеще време ''че'', а в по-източните краища и ''к’е'' (сравни с книжовното ''ще'').
* Образуване на [[деепричастие|деепричастия]] с ''-ейки'' и ''-айки'': ''орèйки'', ''кàрайки''.
* Наличие на [[гломератив]]но падежно окончание ''-те'' при личните имена от м. р., завършващи на ''-о'' и ''-е'': ''Минчò''—''Минчòте'', ''дойдṑме с Минчòте'' (дойдохме с Минчо).
* [[Преходни говори]]
* [[Кюстендилски говор]]
* [[Врачански говорщщговор]]
* [[Благоевградски говор]]
 
Анонимен потребител