Разлика между версии на „Европейски съюз“

редакция без резюме
|}
 
'''Европейският съюз''' (съкратено '''ЕС''', '''Евросъюз''') е политически и икономически съюз между 27 европейски държави. Той е самостоятелно юридическо лице, притежаващо правомощия да действа независимо от съставящите го държави в рамките на предоставените му от последните компетенци. Неговият статут е регламентиран в Договора за Европейския съюз (ДЕС) и Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), в сила от 1 декември 2009 г.
 
Европейският съюз е междунардона организация без аналог (''sui generis''). Държавите-членки са му предоставили голям кръг от правомощия, включително и такива в областта на външните работи и политиката на сигурност. В изчерпателно изброени в ДЕС области (напр. в областта на митническия съюз) на ЕС е предоставена '''изключителната компетентност''' да приема правнообвързващи актове, като държавите-членки нямат правото повече да приемат свои актове. В други области ЕС притежава споделена с държавите-членки компетентност. В тези области на т.нар. '''споделена компетентност''' държавите-членки могат да приемат национални актове, доколкото ЕС не е упражнил правото си да приеме свои.
Функционирането на ЕС се осъществява от неговите институции и др. органи, някои от които са наднационални, а други междуправителствени. Типичен представител на наднационалните органи е [[Европейската комисия]], която има основно изпълнителни функции. Нейните членове, макар и излъчени от правителствата на държавите-членки, са напълно независими от тях. Законодателните функции се упражняват от [[Европейски парламент|Европейския парламент]] (наднационален орган, съставен от лица, избрани пряко от гражданите на ЕС) и [[Съвет на Европейския съюз|Съвета на Европейския съюз]] (състоящ се от по един представител на всяка държава-членка на ниво министър). На свой ред, съдебният контрол се осъществява от [[Съд на Европейския съюз|Съда на Европейския съюз]] (СЕС). Той е съставен от Съд (27 съдии от всяка държава-членка), Общ съд (27 съдии от всяка държава-членка) и специализирани съдилища, като единственият специализиран съд, създаден до момента, е Съдът на публичната служба, състоящ се от 7 съдии. От своя страна, [[Европейски съвет|Европейският съвет]], състоящ се от държавните или правителствени ръководители на държавите-членки, своя председател и председателя на Европейската комисия, определя политическите насоки и приоритети на Съюза и дава необходимия тласък за неговото развитие.
 
Сред основните задачи на Европейския съюз е осигуряването на вътрешен пазар, който обхваща пространство без вътрешни граници, в което е осигурено свободното движение на лица, [[стоки]], [[услуги]] и [[капитал]]и. Съюзът поддържа обща политика по отношение на [[търговияселско стопанство|селското стопанство]]та, [[земеделиерибарство]]то, [[риболов]]а, [[околна среда|околната среда]], защита на потребителите, [[транспорт]]а, [[енергетика]]та и др. ЕС има изключителна компетентност в областите на паричната политика на държавите-членки, чиято парична единица е еврото, митническия съюз, търговската политика, опазването на морските и биологичните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството и др.
 
В световен икономически план със своето население от 500 милиона души през 2008 г. ЕС е създал приблизително 30% от номиналния световен брутен продукт.
Анонимен потребител