Международен пакт за граждански и политически права: Разлика между версии

редакция без резюме
Редакция без резюме
Редакция без резюме
{{legend|#b9b9b9|неподписан и нератифициран}}]]
 
'''Международният пакт за гражданските и политическите права''' (МПГПП) е многостранен [[международен договор]] приет от [[Общо събрание на ООН|Общото събрание на ООН]] на [[16 декември]] [[1966]] г. и влязъл в сила на [[23 март]] [[1976]] г. Държавите-членки по договора са задължени да спазват [[граждански и политически права|гражданските и политически права]] на хората, включително следните правa и постановления (измежду други): • Всички хора имат право на самоопределение • Всеки човек има вроденoто право на живот • Никой не може да бъде подлаган на мъчение иили на жестоко, безчовечно, или унизително третиране, или наказание • забранаНикой нане робствоможе ида крепостничество:бъде държан в робство; робството и търговията с роби са забранени във всичките им форми са забранениправотоВсеки човек има право на лична свобода и лична сигурност • забранаНикой не може да бъде подлaгaн на произволен арест или задържане • правотoНикой не може да бъде лишаван от свобода, освен на всекиоснования човеки обвиненсъгласно вправила, престъплениеустановени от закона • Никой не може да бъде считанзатварян само за невинентова, доче доказванене нае неговатав винасъстояние да изпълни договорно задължение • Всеки човек, обвинен в съответствиеизвършване съсна законапрестъпление, се забранасчита за невинeн до доказване на произволнавината илиму незаконнасъгласно намесазакона в личнияНикой не живот,може семействотода ибъде кореспонденциятаосъден за действие или бездействие, кактокоето ине нае посегателствапредставлявало върхyпрестъпно честтадеяние исъгласно репутациятанационалното назаконодателство човекаили международното правотоправо нав свободамомента на мисълта,извършването съвесттаму и религиятаНикой не правотоможе нада свободабъде обект на изразяванесвоеволно и правотонезаконно навмешателство мирнив събранияличния му правотоживот, насемейството равенствому, преддома закона.или кореспонденцията му, нито на
незаконно накърняване на неговата чест и добро име • Всеки човек има право на свобода на мисълта, съвестта и вероизповеданието • Всеки човек има право на свобода на изразяване • Всеки човек има право на мирни събрания • Никакъв брак не може да бъде сключен без доброволното и пълно съгласие на бъдещите съпрузи • Всяко дете, без разлика на раса, цвят на кожата, пол, език,
религия, национален или социален произход, имотно състояние или рождение, има право на такива мерки на закрила от страна на неговото семейство, на обществото и на държавата, каквито състоянието му на малолетен изисква • Всички хора са равни пред закона и имат право, без всякаква дискриминация, на еднаква законна закрила • В държави, в които има етнически, религиозни или езикови малцинства, хората, принадлежащи към тези малцинства, не могат да бъдат лишавани от правото да имат съвместно с другите членове на своята група собствен културен живот, да изповядват и практикуват собствената си религия или да си служат с родния си език.
 
МПГПП е част от [[Международен закон за човешките права|Международния закон за човешките права]], заедно с [[Всеобща декларация за правата на човека|Всеобщата декларация за правата на човека]] (ВДПЧ) и [[Международен пакт за икономически, социални и културни права|Международният пакт за икономически, социални и културни права]] (МПИСКП/ИСК).<ref name=ohchr-fs2>{{cite web |url=http://www.unhchr.ch/html/menu6/2/fs2.htm |title=Fact Sheet No.2 (Rev.1), The International Bill of Human Rights |accessdate=2008-06-02 |publisher=UN OHCHR |year=1996 |month=June}}</ref> Наблюдението върху спазването на Международния пакт за гражданските и политическите права се извършва от [[Комитет по правата на човека на ООН|Комитета по правата на човека на ООН]] (институция, отделна от [[Съвет по правата на човека на ООН|Съвета по правата на човека на ООН]] с постоянен ангажимент за разглеждане на периодичните доклади от страните по договора.
Анонимен потребител