Разлика между версии на „Международен пакт за граждански и политически права“

редакция без резюме
{{legend|#b9b9b9|неподписан и нератифициран}}]]
 
'''Международният пакт за гражданските и политическите права''' (МПГПП) е многостранен [[международен договор]] приет от [[Общо събрание на ООН|Общото събрание на ООН]] на [[16 декември]] [[1966]] г. и влязъл в сила на [[23 март]] [[1976]] г. Държавите-членки по договора са задължени да спазват [[граждански и политически права|гражданските и политически права]] на хората, включително следните правa и постановления (измежду други): • Всички хора имат право на самоопределение • Всеки човек има вроденoто право на живот • Никой не може да бъде подлаган на мъчение или на жестоко, безчовечно, или унизително третиране, или наказание • Никой не може да бъде държан в робство; робството и търговията с роби във всичките им форми са забранени • Всеки човек има право на лична свобода и сигурност • Никой не може да бъде подлaгaн на произволен арест или задържане • Никой не може да бъде лишаван от свобода, освен на основания и съгласно правила, установени от закона • Никой не може да бъде затварян само за това, че не е в състояние да изпълни договорно задължение • Всеки човек, обвиненкойто в извършване на престъпление, се счита за невинeн до доказване на вината му съгласно закона • Никой неe можеарестуван даще бъде осъден за действие или бездействие, което не е представлявало престъпно деяние съгласно националното законодателство или международното правоуведомяван в момента на извършванетоарестуването му за Никой не може да бъде обектпричините на своеволноареста и незаконно вмешателство в личнияще му живот,бъдат семействотосъобщени му,в доманай-кратък илисрок кореспонденцията му, нито навсички
предявени срещу него обвинения • Всички хора лишени от свобода ще бъдaт третирани c хуманност и c уважение към присъщото на човешката личност достойнство • Главнатa цел нa третиранeтo на затворници в затворническaтa система ще бъде тяхнoтo поправяне и социално реабилитиране • Никой не може да бъде затварян само за това, че не е в състояние да изпълни договорно задължение • Всеки човек, който се намира законно на територията нa дaдeна държава има право в пределите на нейнaтa територия свободно да се придвижва и свободно да избира своето местожителство • Всеки човек, обвинен в извършване на престъпление, се счита за невинeн до доказване на вината му съгласно закона • Никой не може да бъде осъден за действие или бездействие, което не е представлявало престъпно деяние съгласно националното законодателство или международното право в момента на извършването му • Никой не може да бъде обект на своеволно и незаконно вмешателство в личния му живот, семейството му, дома или кореспонденцията му, нито на незаконно накърняване на неговата чест и добро име • Всеки човек има право на свобода на мисълта, съвестта и вероизповеданието • Всеки човек има право на свобода на изразяване • Всеки човек има право на мирни събрания • Никакъв брак не може да бъде сключен без доброволното и пълно съгласие на бъдещите съпрузи • Всяко дете, без разлика на раса, цвят на кожата, пол, език, религия, национален или социален произход, имотно състояние или рождение, има право на такива мерки на закрила от страна на неговото семейство, на обществото и на държавата, каквито състоянието му на малолетен изисква • Всички хора са равни пред закона и имат право, без всякаква дискриминация, на еднаква законна закрила • В държави, в които има етнически, религиозни или езикови малцинства, хората, принадлежащи към тези малцинства, не могат да бъдат лишавани от правото да имат съвместно с другите членове на своята група собствен културен живот, да изповядват и практикуват собствената си религия или да си служат с родния си език.
незаконно накърняване на неговата чест и добро име • Всеки човек има право на свобода на мисълта, съвестта и вероизповеданието • Всеки човек има право на свобода на изразяване • Всеки човек има право на мирни събрания • Никакъв брак не може да бъде сключен без доброволното и пълно съгласие на бъдещите съпрузи • Всяко дете, без разлика на раса, цвят на кожата, пол, език,
религия, национален или социален произход, имотно състояние или рождение, има право на такива мерки на закрила от страна на неговото семейство, на обществото и на държавата, каквито състоянието му на малолетен изисква • Всички хора са равни пред закона и имат право, без всякаква дискриминация, на еднаква законна закрила • В държави, в които има етнически, религиозни или езикови малцинства, хората, принадлежащи към тези малцинства, не могат да бъдат лишавани от правото да имат съвместно с другите членове на своята група собствен културен живот, да изповядват и практикуват собствената си религия или да си служат с родния си език.
 
МПГПП е част от [[Международен закон за човешките права|Международния закон за човешките права]], заедно с [[Всеобща декларация за правата на човека|Всеобщата декларация за правата на човека]] (ВДПЧ) и [[Международен пакт за икономически, социални и културни права|Международният пакт за икономически, социални и културни права]] (МПИСКП/ИСК).<ref name=ohchr-fs2>{{cite web |url=http://www.unhchr.ch/html/menu6/2/fs2.htm |title=Fact Sheet No.2 (Rev.1), The International Bill of Human Rights |accessdate=2008-06-02 |publisher=UN OHCHR |year=1996 |month=June}}</ref> Наблюдението върху спазването на Международния пакт за гражданските и политическите права се извършва от [[Комитет по правата на човека на ООН|Комитета по правата на човека на ООН]] (институция, отделна от [[Съвет по правата на човека на ООН|Съвета по правата на човека на ООН]] с постоянен ангажимент за разглеждане на периодичните доклади от страните по договора.
Анонимен потребител