Разлика между версии на „Акция“

редакция без резюме
1. Номинална стойност – тя е отразена върху лицевата страна на акцията е следва да бъде цяло число. Важно е да се прави
разграничение между акция и копюра.
 
2. Емисионна – по която учредителите при учредяването поемат акциите. Тази стойност задължително е по-голяма или равна на номиналната стойност. Разликата между двете се нарича “[[ажио]]” и отива в свободното [[имущество]], а не в [[капитал]]а.
3. Балансова стойност, тя също е наричана счетоводна, вътрешна, реална и действителна. Тази стойност отговаря на дружествения дял в едно ООД. Това е съответната част от имуществото, която отговаря на емисионната стойност на акциите.
 
4. Пазарна стойност – акцията се котира на вторичния [[капиталов пазар]]. Тази стойност е около балансовата, но може да се отклонява от нея. Тази стойност се отразява също като курсова. АД задължително формира т.нар. [[фонд Резервен]], който се образува от разликата между номиналната и емисионната стойност на акциите. Към всяка акция има т.нар. купони, които обикновено се издават за 20 г. Срещу тези купони всеки може да получи своя дивидент за изтеклата финансова година. Временните удостоверения, издадени от АД се прехвърлят, като поименнитепоименни акции.
 
=== Сделки с акции ===
За продажбата на акции е типично следното:
 
Приобретателят на поименни акции следва да се впише в книгата на акционерите, каквато има във всяко дружество.
Приобретателят на поименни акции следва да се впише в книгата на акционерите, каквато има във всяко дружество. Какво е значението на вписването? Валидна ли е покупко-продажбата ако приобретателят не е вписан? На последния въпрос следва да се отговори утвърдително, но следва да се отбележи, че ако той не е вписан не може да упражнява правата, които му носи акцията по отношение на дружеството. Един такъв акционер не може да участва в работата на ОС, следователно не може да гласува, да получи печалба или своя ликвидационен дял. Той е акционер и може във всеки момент да се впише в книгата или да отчужди акциите си.
Какво е значението на вписването?
Валидна ли е покупко-продажбата ако приобретателят не е вписан?
Приобретателят на поименни акции следва да се впише в книгата на акционерите, каквато има във всяко дружество. Какво е значението на вписването? Валидна ли е покупко-продажбата ако приобретателят не е вписан? На последния въпрос следва да се отговори утвърдително, но следва да се отбележи, че ако той не е вписан не може да упражнява правата, които му носи акцията по отношение на дружеството. Един такъв акционер не може да участва в работата на ОС, следователно не може да гласува, да получи печалба или своя ликвидационен дял. Той е акционер и може във всеки момент да се впише в книгата или да отчужди акциите си.
 
===Видове===
Анонимен потребител