Разлика между версии на „Икономически и социален съвет на ООН“

редакция без резюме
Редовните сесии се провеждат два пъти годишно. Специални сесии се свикват по решение на ИКОСОС с обикновено мнозинство от присъстващите гласували.
Цел - да съдейства за международното сътрудничество в икономическата област.
''' Правомощия:'''
Проучване и съставяне на доклади по международни въпроси в областта на икономиката, социалната сфера, културата, образованието, здравеопазването и др.;
Прави препоръки по тези въпроси пред ОС, държавите-членки на ООН и специализираните организации;
== Органи на ИКОСОС : ==
'''Три сесийни комитета :'''
икономически;
социален;
Функционални комисии:
по населението;
Комисията по правата на човека беше заменена със Съвет по правата на човека на ООН, който е помощен орган на Общото събрание. Съветът беше установен с рез. 60/251 от 15.03.2006 г. на ОС. На 9.05.2006 г. ОС избра 47 члена на Съвета. Те действат в индивидуално качество:
Те действат в индивидуално качество:
по положението на жените;
по наркотичните средства и др.
 
== Съвет за попечителство. ==
Създаден да оказва помощ на ОС при осъществяване на международната система за попечителство на нестратегически подопечни територии – чл. 85 от УООН. Прекрати дейността си през 1994 г.
Съгласно Устава международната система за попечителство се разпространява върху територии:
 
Съгласно Устава международната система за попечителство се разпространява върху територии:
по-рано управлявани от мандат на ОН;
откъснати от неприятелски държави в резултат на Втората световна война;
доброволно включени в системата на попечителството от държавите, които са отговорни за управлението им.
На практика нито една колониална държава не предаде колониите си под попечителство. Напр. ЮАР отказа да включи Намибия в системата за попечителство. Единствената територия, която сега е под попечителство е Микронезия, управлявана от САЩ. Но тя е призната за стратегическа и всички функции на ООН спрямо нея се упражняват от СС.
 
== Секретариат ==
Ежегодно представя доклад за работата на организацията;
Участва в международни конференции, свикани под егидата на ООН.
Секретариатът осъществява техническо обслужване на всички органи, публикува и разпраща отчетите, съхранява архивите, издава официални документи и материали, регистрира и публикува международни договори, сключени от ООН, извършва преводи и т.н.
Освен това Секретариатът има функции, които не са пряко свързани със сесиите на ОС и другите органи като:
подготвя международни конференции;
публикува статистически материали;
наблюдава за изпълнението на решенията на СС;
регистрира международни договори.
Длъжностните лица на секретариата се ползват с определени привилегии и имунитети. Централните учреждения на ООН са в Ню Йорк. Европейските отделения са в Женева и Виена. Тяхна главна функция са поддържане на връзките със специализираните организации, чието седалище е във Виена. Държавите – членки на ООН имат право да учредяват свои постоянни представителства при ООН. България има такива в Ню Йорк, Женева и Виена.
 
== Кратка оценка на дейността на ООН и участието на Република България ==
В годините след Втората световна война България доказа, че е миролюбива страна, способна да изпълни задълженията по УООН. Скоро след подписването на мирния договор, на 26.07.1947 г. българското правителство представи искане страната да бъде приета в ООН. То, за съжаление, години наред беше отхвърляно. На всяка сесия на ООН България подновяваше искането си. Едва на 10-тата сесия поради изменените международни отношения искането беше прието. Заедно с други 15 страни през декември 1955 г. България беше приета за член на ООН. България беше сред непостоянните членки на СС за периода септември 2002 – декември 2003 г. и участва във вземането на едни от най-важните решения в организацията.
 
 
55

редакции