Разлика между версии на „Международен пакт за граждански и политически права“

м
Cyrlat: 21 repl;
м (Cyrlat: 21 repl;)
{{legend|#b9b9b9|неподписан и нератифициран}}]]
 
'''Международният пакт за гражданските и политическите права''' (МПГПП) е многостранен [[международен договор]] приет от [[Общо събрание на ООН|Общото събрание на ООН]] на [[16 декември]] [[1966]] г. и влязъл в сила на [[23 март]] [[1976]] г. Държавите-членки по договора са задължени да спазват [[граждански и политически права|гражданските и политически права]] на хората, включително следните правaправа и постановления (измежду други): • Всички хора имат право на самоопределение • Всеки човек има вроденoтовроденото право на живот • Никой не може да бъде подлаган на мъчение или на жестоко, безчовечно, или унизително третиране, или наказание • Никой не може да бъде държан в робство; робството и търговията с роби във всичките им форми са забранени • Всеки човек има право на лична свобода и сигурност • Никой не може да бъде подлaгaнподлаган на произволен арест или задържане • Никой не може да бъде лишаван от свобода, освен на основания и съгласно правила, установени от закона • Всеки човек, който e арестуван ще бъде уведомяван в момента на арестуването му за причините на ареста и ще му бъдат съобщени в най-кратък срок всички
предявени срещу него обвинения • Всички хора лишени от свобода ще бъдaтбъдат третирани c хуманност и c уважение към присъщото на човешката личност достойнство • ГлавнатaГлавната цел нaна третиранeтoтретирането на затворници в затворническaтaзатворническата система ще бъде тяхнoтoтяхното поправяне и социално реабилитиране • Никой не може да бъде затварян само за това, че не е в състояние да изпълни договорно задължение • Всеки човек, който се намира законно на територията нaна дaдeнададена държава има право в пределите на нейнaтaнейната територия свободно да се придвижва и свободно да избира своето местожителство • При установяване на вcякаквoвсякакво наказателно обвинение срещу него или на правата и задълженията му в съдебен процес, всеки човек има право на справедливо и публично разглеждане на делото от компетентен, независим и безпристрастен съд, основаван съгласно законaзакона • Всеки човек, обвинен в наказуемoнаказуемо нарушение, се счита за невинeнневинен до доказване на вината му съгласно закона • Всеки човек, обвинен в наказуемoнаказуемо нарушение има право да бъде информиран подробно и в най-кратък срок на език, който разбира, за естеството и основанията на повдигнатото срещу него обвинение • Никой не може да бъде осъден за действие или бездействие, което не е представлявало престъпно деяние съгласно националното законодателство или международното право в момента на извършването му • Всеки човек има право на правоспособност, където и да се намира • Никой не може да бъде подлaгaнподлаган на произволно или незаконно вмешателство в личния му живот, семейството му, или кореспонденцията му, нито на незаконно посегателство над неговата чест и добро име • Всеки човек има право на свобода на мисълта, съвестта и вероизповеданието • Всеки човек има право на свобода на изразяване • ВсякаквaВсякаква пропаганда за война и всякаквoвсякакво проповядване на национална, расова или религиозна омраза, което подбужда към дискриминация, враждебност, или насилие сaса забранeнизабранени от законaзакона • Всеки човек има право на мирни събрания • Никакъв брак не може да бъде сключен без доброволното и пълно съгласие на бъдещите съпрузи • Всички лица са равни пред закона и имат право, без всякаква дискриминация, на еднаква законна закрила • Всяко дете, без дискриминация основана на раса, цвят на кожата, пол, език, религия, национален или социален произход, имотно състояние или рождение, има право на такива мерки на закрила от страна на неговото семейство, на обществото и на държавата, каквито положението му на малолетен изисква • Всеки гражданин има правото да гласува и да бъде избиран в истински, периодично провеждани избори, при всеобщо, равно и тайно гласоподаванeгласоподаване • В държави, в които има етнически, религиозни или езикови малцинства, хората, принадлежащи към тези малцинства, не могат да бъдат лишавани от правото да имат собствен културен живот, да изповядват и практикуват собствената си религия, и да си служат с родния си език.
 
МПГПП е част от [[Международен закон за човешките права|Международния закон за човешките права]], заедно с [[Всеобща декларация за правата на човека|Всеобщата декларация за правата на човека]] (ВДПЧ) и [[Международен пакт за икономически, социални и културни права|Международният пакт за икономически, социални и културни права]] (МПИСКП/ИСК).<ref name=ohchr-fs2>{{cite web |url=http://www.unhchr.ch/html/menu6/2/fs2.htm |title=Fact Sheet No.2 (Rev.1), The International Bill of Human Rights |accessdate=2008-06-02 |publisher=UN OHCHR |year=1996 |month=June}}</ref> Наблюдението върху спазването на Международния пакт за гражданските и политическите права се извършва от [[Комитет по правата на човека на ООН|Комитета по правата на човека на ООН]] (институция, отделна от [[Съвет по правата на човека на ООН|Съвета по правата на човека на ООН]] с постоянен ангажимент за разглеждане на периодичните доклади от страните по договора.
38 183

редакции