Разлика между версии на „Тахиметрична снимка“

Ръчна скица на тахиметричната снимка
(Ръчна скица на тахиметричната снимка)
 
==Същност на тахиметричната снимка==
 
Тахиметрията е [[Геодезия|геодезически метод]] за определяне положението на точки от земната повърхнина чрез [[полярни координати]] в двумерно пространство. Така ако са известни координатите '''x''', '''y''' и надморската височина '''H''' на една опорна точка (например триангулачна или полигонова), може чрез пространствена координатна система да се определят радиус вектора, хоризонталния ъгъл и вертикалния ъгъл към визираната точка. Върху равнината на заснимания план или карта, действително измереното разстояние (радиус вектора) се заменя с хоризонталната проекция на този параметър. Така всяка точка от терена, заснета от една опорна точка, се определя със стойностите на хоризонталния ъгъл '''β''', превишението '''h''' и хоризонталното разстояние '''D'''. Всяка работна опорна точка (полигонова точка, геодезическа засечка или триангулачна точка), наричана още работна станция, има своя координатна система и се явява координатно начало за определяне на подробните точки както за характеризиране на земния релеф, така и за суацията върху терена. Ориентацията на работната станция се осъществява чрез визиране към друга известна опорна точка в същата приета координатна система.
 
 
==Работен екип==
 
* '''Ръководител на снимачната група''' - ръководи цялостната работа на групата. Определя мястото на подробните точки и създава ръчна окомерна скица (кроки);
* '''Оператор-топограф''' - работи с оптичния инструмент. Когато обекта е малък, той е ръководител на групата и изчертава ръчната скица;
 
==Инструменти за тахиметрична сниммка==
 
Снимачната група е съоръжена с [[Теодолит|тахиметър]] с тринога, отвес, ролетка, 1-2 жалона, лати, съобразени с типа на тахиметъра, ръчни скици и твърда папка за тях, тахиметрични карнети, танспортир, мащабна линийка, моливи.
 
 
==Работа на станция==
 
Преди заснимането на земния [[релеф]], за различните мащаби на картите се определят и условията, при които ще се извърши тази дейност. Отчитат и се нормират:
* - сложността на ситуацията и релефа на терена;
 
===Ръчна скица на тахиметричната снимка===
При непосредствено заснимане на терена се изработва ръчна окомерна скица, нарична '''кроки'''. Мащабът ѝ трябва да е по- голям от този на плана или картата. Изчертава се от ръководителя на екипа, като се маркира мястото и номера на работната станция, номерата на подробните точки, изчертавав съответствие със записа в карнета. Изчертава се ситуацията с необходимата информация (мера, гора, височина на дърветата, мочурище, скали, път и неговата характеристика и т. н.), както и характерни линии от терена - водосливни линии, форматахарактерни земни форми и от това специфичната форма на някои хоризонтали. ВсичкоВсички товатези ръчно изработени окомерни скици на работните станции еса база запри бъдещото изработване на оригинала.
 
При непосредствено заснимане на терена се изработва ръчна окомерна скица, нарична '''кроки'''. Мащабът ѝ трябва да е по- голям от този на плана или картата. Изчертава се от ръководителя на екипа, като маркира мястото и номера на работната станция, подробните точки, изчертава ситуацията, както и характерни линии от терена - водосливни линии, формата на някои хоризонтали. Всичко това е база за бъдещото изработване на оригинала.
 
Ако снимката се прави в населени места, където преди това за ситуацията е направена [[ортогонална снимка]], се заснима само релефа.
 
===Операторска работа===
Тахиметричната снимка се извършва от опорните точки създадени, стабилизирани с колче и с известни координати и височини. Ръководителят на снимачния екип или оператора обхожда околния на станцията район, определя обектите на заснимане и окомерно или с помощ на информативно замерени характерни точки изчертава подробности в ръчното кроки. Тахиметърът се центрира на работната станция, ориентира се към снимачната мрежа с визиране към други опорни точки и фигурантите, по указания, поставят латите на съответните места. В карнета се записват всички данни - номера на станцията, височина на инструмента, номер на подробната точка, хоризонтален и вертикален ъгъл, отчетите от латата за съответния вертикален ъгъл и отсечката за разстоянието. Вписват се датата на снимката, имената на оператора и карнетиста, вида на инструмента и фабр.неговия фабричен номер. Със създаването на ръчната скица и данните от карнета приключва т. нар. ''полска работа''.
 
Тахиметричната снимка се извършва от опорните точки създадени, стабилизирани с колче и с известни координати и височини. Ръководителят на снимачния екип или оператора обхожда околния на станцията район, определя обектите на заснимане и окомерно или с помощ на информативно замерени характерни точки изчертава подробности в ръчното кроки. Тахиметърът се центрира на работната станция, ориентира се към снимачната мрежа с визиране към други опорни точки и фигурантите, по указания, поставят латите на съответните места. В карнета се записват всички данни - номера на станцията, височина на инструмента, номер на подробната точка, хоризонтален и вертикален ъгъл, отчетите от латата за съответния вертикален ъгъл и отсечката за разстоянието. Вписват се датата на снимката, имената на оператора и карнетиста, вида на инструмента и фабр. номер. Със създаването на ръчната скица и данните от карнета приключва т. нар. ''полска работа''.
 
===Изработка на топографския план===
 
Изработването на графичния оригинал е част от т. нар. ''канцеларска работа'', която включва:
* - изчисление на основната геодезическа мрежа;
* - изчисление на данните от карнета за определяне на редуцираното разстояние в хоризонталната равнина на картния лист;
* - изчисление на превишението и надморската височина на подробните точки;
* - разграфяване кана картния лист с координатната мрежа и нанасяне точките от опорната геодезическа мрежа ;
* - нанасянето на подробните точки чрез използването на транспортир - полукръг. В геодезията при работа на тахиметрични снимки е прието да се работи не с [[Градус (ъгъл)|градуси]] (360 ъглови градуса за пълен кръг), а с измерител 400 [[Град (ъгъл)|града]] за пълния кръг. При тази основна единица измерването се записва като десетична дроб. Така на 45<sup>0</sup> ъглови градуси, отговарят 50<sup>g</sup>, измерено с хоризонталния кръг на тахиметъра.
* - нанасянето на подробните точки чрез използването на транспортир - полукръг.
 
Графичният оригинал подлежи на проверка, в т. ч. и на терена, след което се изчертава с туш и предава за съхранение или по-нататъшна обработка.