Разлика между версии на „Реален лихвен процент“

м
Grammar: 2;
м
м (Grammar: 2;)
<br /><br />
Например, ако някой заема $ 1000 за една година при 10%, и получава $ 1100 обратно в края на годината, това представлява 10% увеличение на неговата покупателна способност, ако цените на осреднените стоки и услуги, които той купува, са непроменени спрямо началото на годината. Ако цените на храна, дрехи, жилище и други неща, които желае да закупи са се увеличили за този период с 20%, в действителност се получава реална загуба от около 10% в покупателна способност.<br /><br />
Процента на инфлация не е известен предварително. Хората често базират очакванията си за бъдещата инфлация върху средната стойност на инфлацията от миналото, което води до грешки. Реалния лихвен процент в последствиевпоследствие може да се окаже доста различен от предварително очаквания реален лихвен процент. Кредитополучатели се надяват при връщането в бъдеще върне парите да са по-евтини, а кредиторите – да са по-скъпи. Когато инфлацията и валутния риск са подценени от кредиторите, те страдат от нетно намаление на покупателната мощ.
<br /><br />
Сложността се увеличава за облигации, издадени за дългосрочен период, където средният размер на инфлацията за периода може да бъде много несигурна. В отговор на това, много правителства са емитирали облигации с реална стойност (известен също като инфлационно индексирани), в който стойността на главницата и купона нарастват всяка година с процента на инфлация, в резултат на което лихвеният процент по облигацията е реалната лихва. В САЩ това са Съкровищни Инфлационно Защитени Ценни Книжа (Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) )издадени от американското министерство на финансите (US Treasury).<br /><br />
Очакваният реален лихвен процент може да варира значително от година на година. Реалният лихвен процент по краткосрочните кредити е силно повлиян от паричната политика на централните банки. Реалният лихвен процент на дългосрочните облигации, обикновено е по-пазарно формиран. През последните десетилетия, с глобализацията на финансовите пазари, тази тенденция на реалните лихвени проценти в развитите държави става все по-изразена. Реалните лихвени проценти са ниски в исторически план от 2000 г. насам, в резултат на комбинация от фактори, включително относително слабото търсене на кредити от предприятия, както и силни спестявания в новите индустриализиращи се страни в Азия. Последният компенсира големите изисквания за заеми от федералното правителство на САЩ, което иначе може да причини повече натиск за повишаване на реалните лихвени проценти.<br /><br />
Подобна е и концепцията на "възвръщаемост на риска", която е норма на възвръщаемост минус рискове, измерена спрямо най-сигурния (най-малко рискови) инвестиции на разположение в момента. Например, когато се прави заем от 15% при инфлация от 5% и 10% от рисковете, свързани с неизпълнение или проблеми при погасяване "рисково претеглената" норма на възвращаемоствъзвръщаемост на инвестицията е 0%.
<br /><br />
==Значение в икономическата теория==
38 183

редакции