Разлика между версии на „Правна норма“

Правните норми се приемат от компетентен държавен орган по установен от закона ред. Обезпечени с принудителната сила на държавата, тяхното неизпълнение води до настъпването на специфични принудителни юридически последици - санкции.
 
== Структура на правната норма ==
 
В структурата на повечето правни норми са включени три специфични елемента: хипотеза, диспозиция и санкция. В '''хипотезата''' се съдържат условията и предпоставките, при настъпването на които съответната норма ще бъде приложима. '''Диспозицията''' съдържа самото правило за поведение на правните субекти. В нея са определени правата и задълженията адресирани до субектите на правото. '''Санкцията''' посочва неблагоприятните последици, наказанията, които могат да настъпят за субекта, в случай че поведението му противоречи на правните предписания, т.е. не изпълнява правната норма.