Разлика между версии на „Татарски език“

| style="width:3em; text-align:center; padding: 3px;" |
| style="width:3em; text-align:center; padding: 3px;" |
|}
 
{|
|valign="top"|
{| class="wikitable"
| Aa || Аа || آ ا
|-
| Əə || Әә || ا ه
|-
| Bb || Бб || ب
|-
| Cc || Җҗ || ج
|-
| Çç || Чч || چ
|-
| Dd || Дд || د
|-
| Ee || Ээ, Ее || ئ
|-
| Ff || Фф || ف
|}
|valign="top"|
{| class="wikitable"
| Gg || Гг || گ
|-
| Ğğ || Ғғ || غ
|-
| Hh || Һһ || ه ح
|-
| Iı || Ыы || ی
|-
| İi || Ии || ی
|-
| Jj || Жж || ژ
|-
| Kk || Кк || ک
|-
| Qq || Ққ || ق
|}
|valign="top"|
{| class="wikitable"
| Ll || Лл || ل
|-
| Mm || Мм || م
|-
| Nn || Нн || ن
|-
| Oo || Оо || و
|-
| Ɵɵ || Өө || ؤ
|-
| Pp || Пп || پ
|-
| Rr || Pp || ر
|-
| Ss || Сс || س ص ث
|}
|valign="top"|
{| class="wikitable"
| Şş || Шш || ش
|-
| Tt || Тт || ت ط
|-
| Uu || Уу || و
|-
| Üü || Үү || و
|-
| Vv || Вв || و
|-
| Ww || Ўў || و
|-
| Xx || Хх || خ
|-
| Yy || Йй || ی
|-
| Zz || Зз || ز ذ ظ ض
|}
|}
 
Анонимен потребител