Разлика между версии на „Управление на проекти“

 
== Основни понятия ==
'''Проектът''' е начинание, което изисква нов тип организация на съществуващите човешки, материални и финансови ресурси за постигането на предварително зададени и уникални по своята спецификация задачи в рамките на ограничен бюджет и срок. От това определение могат да се изведат и основните характеристики на всеки проект:
* ''Уникалност'' – Изразява се в уникалността на поставените задачи, които от своя страна са резултат от естеството на преследваните цели, а именно създаването на нов и уникален по своя характер продукт или услуга (в рамките на разглежданата организация);
* ''Изисква реорганизация и преструктуриране'' на съществуващите организационни ресурси (човешки, материални и финансови);
* Съществува в условия на ''ограничен бюджет'';
* Съществува във ''фиксиран времеви диапазон (преходност)'' – Всеки проект се характеризира с начало и край, и в този смисъл той представлява временно начинание. Времевия диапазон на проектите може да варира от няколко месеца до години в зависимост от неговите специфики;
* ''Подчинен на целите поставени от бизнеса'' – Най-често проектите обслужват краткосрочни до средносрочни бизнес цели. В случаите на дългосрочни цели обикновено те се декомпозират в няколко средносрочни до краткосрочни цели;
* Съществува в условията на ''динамика'' – Резултат от съществуващите ограничения (по време/бюджет) и динамиката, присъща на бизнес средата и бизнес целите;
* ''Несигурност'' – Всички до сега посочени характеристики определят несигурността като присъща черта на всеки проект;
* Представлява ''средство за организационна промяна''.
Често дейностите в една организация се разделят на операции и проекти. Обикновено '''операцията''' е резултат от успешното реализиране на конкретен проект и представлява повтаряеми (циклични) бизнес дейности. В този смисъл операцията може да се разглежда като противоположност на проекта. Пример за операция е масовото производство на конкретна модел кафе машина. Пример за проект е проектирането и разработването на нов модел кафе машина.
'''Проектната програма''' представлява множество от свързани (зависими) помежду си проекти, подчинени на обща цел (най-често дългосрочна). Това понятие не трябва да се бърка с '''проектното портфолио''' на организацията, което представлява множество от проекти, по които тя работи (обикновено паралелно), и които могат да преследват различни цели;.
'''Управлението на проекти''' представлява цялостната дейност по дефинирането, планирането и изпълнението на един проект с цел той да бъде успешен за участниците в него. Успехът на един проект не е еднозначен (зависи донякъде от гледната точка на участниците) и може да се свързва с постигането на предварително поставените цели и ограничения, удовлетвореността на клиентите, натрупаният опит и знания (т.нар. организационно учене) и др. С управлението на проекти се свързват множество техники, средства, методи, методологии, стандарти и знания, които приложени придават систематичност и ефективност в процеса на реализирането им.
 
== Методологии ==
51

редакции