Повелително наклонение: Разлика между версии

редакция без резюме
Редакция без резюме
Редакция без резюме
 
Повелителното наклонение има прости и сложни форми.
=== Прости форми ===
 
1). Прости форми. Те са само за 2 л. ед. и мн.ч. (вземи, вземете). Простите форми се образуват от сегашната основа на глагола с помощта на специален форматив – й за 2л. ед.ч. и – ете за 2л. мн.ч. Това е валидно за глаголи от 1-во и 2-ро спрежение, а тези от 3-то образуват простите си императивни форми с – й, - йте, които се прибавят към основнага гласна – а (слушай, слушайте).
Когато повелителните форми са образувани с формативите – й, - ете, ударението задължително пада именно върху този форматив.
Малък брой глаголи от 2-ро спрежение могат да образуват форми за повелително наклонение по два начина: утроя – утрой, постройте – построете, издойте – издоете (Пашов).
Спомагателният глагол “съм” има повелителна форма “бъда”, “бъди”, “бъдете”. – Пример – Бъди все така красива.
 
=== Сложни (аналитични) форми ===
2). Сложни (аналитични) форми. Те се образуват от формите за сегашно време, към които се прибавят подбудителните частици: “да”, “нека”, “нека да” (да мисли, нека мисли, нека да мисли). Тези сложни форми означават редица разновидности на иреално, нефактивно действие.
 
2). Сложни (аналитични) форми. Те се образуват от формите за сегашно време, към които се прибавят подбудителните частици: “да”, “нека”, “нека да” (да мисли, нека мисли, нека да мисли). Тези сложни форми означават редица разновидности на иреално, нефактивно действие.
За разлика от простите, сложни форми има за всички лица и числа. Следователно може да се отправи подбуда към всяко лице, включително и към себе си или към лице, което не участва в разговора.
 
 
3).=== Отрицателни повелителни форми. Императивът образува отрицателни форми по следните начини: ===
 
- С отрицателна частица “не” – “не кради”
17

редакции