Повелително наклонение: Разлика между версии

редакция без резюме
Редакция без резюме
Редакция без резюме
=== Прости форми ===
 
Те са само за 2 л. ед. и мн.ч. (''вземи, вземете''). Простите форми се образуват от сегашната основа на глагола с помощта на специален форматив – й за 2л. ед.ч. и – ете за 2л. мн.ч. Това е валидно за глаголи от 1-во и 2-ро спрежение, а тези от 3-то образуват простите си императивни форми с – й, - йте, които се прибавят към основнага гласна – а (''слушай, слушайте'').
Когато повелителните форми са образувани с формативите – й, - ете, ударението задължително пада именно върху този форматив.
Малък брой глаголи от 2-ро спрежение могат да образуват форми за повелително наклонение по два начина: ''утроя – утрой, постройте – построете, издойте – издоете'' (Пашов).
Като изключение няколко глагола образуват повелителните си форми по особен начин. Например повелителната форма на глагола ''дам'' е ''дай'', ''дайте'', но за глагола ''ям'' е ''яж'', ''яжте'', а от ''видя'' – ''виж'', ''вижте''.
Изключение от общите правила правят и повелителните форми: от ''държа – дръж, дръжте; от вляза – влез, влезте; от изляза – излез, излезте; от донес – донеси, донесете; от занес – занеси, занесете,'' но в книжовния език има и пълни форми – ''донеси, занеси''.
Съществуват малко на брой глаголи, които не могат да образуват императив – такива са “мога”''мога и “умея”умея.''
Спомагателният глагол “съм”''съм'' има повелителна форма “бъда”''бъда, “бъди”бъди, “бъдете”бъдете''. – Пример – ''Бъди все така красива.''
 
=== Сложни (аналитични) форми ===
17

редакции