Повелително наклонение: Разлика между версии

редакция без резюме
Редакция без резюме
Редакция без резюме
Те са само за 2 л. ед. и мн.ч. (''вземи, вземете''). Простите форми се образуват от сегашната основа на глагола с помощта на специален форматив – й за 2л. ед.ч. и – ете за 2л. мн.ч. Това е валидно за глаголи от 1-во и 2-ро спрежение, а тези от 3-то образуват простите си императивни форми с – й, - йте, които се прибавят към основнага гласна – а (''слушай, слушайте'').
Когато повелителните форми са образувани с формативите – й, - ете, ударението задължително пада именно върху този форматив.
Малък брой глаголи от 2-ро спрежение могат да образуват форми за повелително наклонение по два начина: ''утроя – утрой, постройте – построете, издойте – издоете'' [[(Петър Пашов)]].
Като изключение няколко глагола образуват повелителните си форми по особен начин. Например повелителната форма на глагола ''дам'' е ''дай'', ''дайте'', но за глагола ''ям'' е ''яж'', ''яжте'', а от ''видя'' – ''виж'', ''вижте''.
Изключение от общите правила правят и повелителните форми: от ''държа – дръж, дръжте; от вляза – влез, влезте; от изляза – излез, излезте; от донес – донеси, донесете; от занес – занеси, занесете,'' но в книжовния език има и пълни форми – ''донеси, занеси''.
 
 
Глаголите от свършен вид не образуват отрицателни повелителни форми. Не може да се каже ''не седни, не разкажи, не премести'' [[(Петър Пашов)]].
 
Частици за подсилване на подбудителни изречения, съдържащи императивни форми са: ''де, че, хайде : седни де; хайде млъкни.''
17

редакции