Разлика между версии на „Световна здравна организация“

=== Данни и публикации ===
Организацията разчита на приносите на известни учени и специалисти, като например Експертния комитет за биологична стандартизация към СЗО,<ref>{{cite web |url=http://www.who.int/biologicals/expert_committee/en/ |title=WHO Expert Committee on Biological Standardization |publisher=WHO |accessdate=27 March 2012}}</ref> Експертния комитет на СЗО по въпросите на проказата,<ref>{{cite web |url=http://apps.who.int/bookorders/anglais/detart1.jsp?codlan=1&codcol=10&codcch=874 |title=WHO Expert Committee on Leprosy: Seventh Report |publisher=WHO |work=WHO Press Office |accessdate=27 March 2012}}</ref> и Проучвателната група на СЗО.<ref>{{cite web |url=http://www.who.int/hrh/professionals/coordination/en/index.html |title=WHO Study Group on Interprofessional Education and Collaborative Practice |publisher=27 March 2012}}</ref> Световната здравна организация също така работи и върху глобални инициативи в хирургията, включително спешната помощ и основните хирургични грижи,<ref>{{cite web|url=http://www.who.int/surgery/globalinitiative/en/ |title=Global Initiative for Emergency and Essential Surgical Care |publisher=WHO |date=11 August 2011 |accessdate=9 February 2012}}</ref> грижи при травми,<ref>{{cite web|url=http://www.who.int/violence_injury_prevention/services/traumacare/en/ |title=Essential trauma care project |publisher=WHO |accessdate=9 February 2012}}</ref> и безопасни операции.<ref>{{cite web|url=http://www.who.int/patientsafety/safesurgery/en/ |title=Safe Surgery Saves Lives |publisher=WHO |date=17 June 2011 |accessdate=9 February 2012}}</ref> Контролният хирургичен списък за безопасност на СЗО се използва в световен мащаб в усилията за подобряване на безопасността на пациентите.<ref>{{cite web |url=http://www.who.int/patientsafety/safesurgery/en/ |title=Safe Surgery Saves Lives |publisher=WHO |accessdate=27 March 2012}}</ref>
 
Организацията разработва и насърчава използването на средства, основани на доказателства, на норми и стандарти в подкрепа на държавите-членки да информират за възможностите на здравната политика. СЗО следи за изпълнението на [[Международна медицинско-санитарна наредба|Международната медицинско-санитарна наредба]] и публикува поредици с медицинска класификация – три от тях надхвърлят рамките на „справочни класификации“: [[Международна статистическа класификация на болестите|Международната статистическа класификация на болестите]] (ICD), [[Международна класификация на функционирането, уврежданията и здравето|Международната класификация на функционирането, уврежданията и здравето]] (ICF) и [[Международна класификация на здравните дейности|Международната класификация на здравните дейности]] (ICHI).<ref>{{cite web|url=http://www.who.int/classifications/en/FamilyDocument2007.pdf |title=Family of International Classifications: definition, scope and purpose |publisher=WHO |format=PDF |year=2007 |accessdate=27 March 2012}}</ref> Други международни рамкови политики на СЗО включват Международния кодекс за маркетинг на заместителите на кърмата (приет през 1981 г.),<ref>{{cite web |url=http://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/9241541601/en/ |title=International Code of Marketing of Breast-Milk Substitutes |publisher=WHO |accessdate=27 March 2012}}</ref> Рамковата конвенция за контрол на тютюна (приета през 2003 г.)<ref>{{cite web |url=http://www.who.int/fctc/about/en/index.html |title=About the WHO Framework Convention on Tobacco Control |publisher=WHO |accessdate=27 March 2012}}</ref> и Световния кодекс на практиките за международно набиране на здравен персонал (приет през 2010 г.).<ref>{{cite web |url=http://www.who.int/hrh/migration/code/WHO_global_code_of_practice_EN.pdf |title=WHO Global Code of Practice on the International Recruitment of Health Personnel |publisher=WHO |year=2010 |accessdate=27 March 2012}}</ref> СЗО редовно публикува [[Световен здравен доклад]], своята водеща публикация, включваща експертни оценки на конкретни теми за световното здраве.<ref>{{cite web |publisher=WHO |url=http://www.who.int/whr/en/index.html |title=The World Health Report |accessdate=27 March 2012}}</ref> Други публикации на СЗО са „Бюлетин на Световната здравна организация“,<ref>{{cite web |url=http://www.who.int/bulletin/en/ |title=Bulletin of the World Health Organization |publisher=WHO |accessdate=27 March 2012}}</ref> „Източносредиземноморски здравен журнал“,<ref>{{cite web |url=http://www.emro.who.int/emhj.htm |title=Eastern Mediterranean Health Journal |publisher=WHO |accessdate=27 March 2012}}</ref> „Човешки ресурси за здраве“ (публикуван в сътрудничество с "BioMed Central")<ref>{{cite web |url=http://www.human-resources-health.com/ |title=Human Resources for Health |publisher=BioMed Central |accessdate=27 March 2012}}</ref> и „Панамериканския журнал за обществено здраве“.<ref>{{cite web |url=http://new.paho.org/journal/ |title=Revista Panamericana de Salud Pública/Pan American Journal of Public Health |publisher=Pan American Health Organization |accessdate=27 March 2012}}</ref>
 
== Структура ==