Разлика между версии на „Акционерно дружество“

м (r2.7.2+) (Робот Добавяне: eu:Sozietate anonimo)
 
Върховен орган на управлението на АД е общото събрание на акционерите. Общото събрание има обща компетентност. То се свиква най-малко веднъж годишно.Според [[Търговския закон]] АД може да има едностепенна или двустепенна система на управление.При едностепенната се избира съвет на директорите,а при двустепенната-управителен и надзорен съвет.
 
Учредителите на АД имат право да избират м/у едностепенна и двустепенна система на у-е. В зависимост от системата управлението на дружеството се осъществява при едностепенната от Съвет на директорите(от 3 до 9 души), а при двустепенната Надзорен3 до 7 дущи) и Управителен съвет(3 до 9 души). ОС на акционерите включва само притежателите на акции с право на глас. То трябва да решава въпроси свързани с: Увеличаване и намаляване на к-ла; Назначаване и освобождаване на дипломирани експерт-счетоводители; Изменяне и допълване устава на дружеството; Преобразуване и прекратяване на ТД; Избиране и освобождаване членовете на СД и определянето на възнаграждението им; Р-е за издаване на облигации; Освобождаване от отговорност членовете на СД, УС и НС; Одобряване на ГСО след заверка от назначените експерт- счетоводители; Решаване на всякакви други въпроси от неговата компетентност предвидени в ТЗ и Устава на дружеството. ОС се свиква най-малко 1 годишно като първото ОС трябва да бъде проведено до 18 месеца от учредяването. То може да бъде свикано и по искане на акционерите притежаващи поне 1/10 от к-ла. Свикването се извършва чрез покана обнародвана в ДВ най-малко 30 дни преди провеждането му. Всеки акционер има право да упълномощи някого, к` да го представлява на ОС като няколко акционери могат да упълномощят общ представител с писмено пълномощно. Ре-ята на ОС се приемат с обикновено мнозинство от представените акции освен ако в устава или в закона не е предвидено други мнозинство. Протоколите от ОС се подписват от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласове и се подшиват в специална книга. Членовете на съветите се избират за срок от 5 год и могат да бъдат преизбрани без ограничение и трябва да бъдат дееспособни ФЛ. Членовете на първият СД респективно НС се определят за срок от 3год. Съставът на съвета се определя от устава но може да бъде от 3 до 9 за СД и УС и от 3 до 7 за НС. Дружеството се управлява и представлява от СД рес. от УС. Едно и също лице може да бъде изпълнителен член и представител на съответния съвет. Съветите могат да вземат р-я ако присъствуват най-малко половината от членовете им лично или ако ги представя друг член на съвета. При вземането на някои решения се изисква предварително съгласие на НС. Тези случаи са: Съществени организационни проблеми; Съществена промяна на дейността на ТД; Създаване на клон; Дългосрочно сътрудничество или прекратяването му; Закриване или прехвърляне на предприятия или на значителна част от тях. Членовете на съветите имат еднакви права и задължения независимо от разпределението на ф-иите м/у тях и разпоредбите с к` се предоставя право на управление на изпълнителните членове. При двустепенната с-ма управлението се осъществява от УС като неговите членове се избират от НС к` определя и тяхното възнаграждение и може да ги смени по всяко време. Едно и също лице не може да бъде член и на двата съвета. УС докладва за д-стта си пред НС най-малко веднъж на 3 мес. НС се отчита пред ОС. При едностепенната система АД се управлява от СД к` избира от своя състав председател и зам председател. СД приема правилник в к` се определя редът на д-ст, компетенциите и разпределението на ф-иите м/у членовете на съвета. СД се свиква на редовно заседание най-малко веднъж на 3 мес за обсъждане състоянието и развитието на дружеството и решаване на конкретни въпроси от неговата компетенция. ОС на акционерите може да вземе р-е за увеличаване на к-ла по всяко време. Увеличаването му става: Чрез издаването на нови акции; Чрез трансформиране на облигации в акции; Чрез увеличаване номиналната с-ст на акциите. Условията и редът за извършване на увеличаването се определят в р-ето на ОС. Р-ето се взема с мнозинство най-малко 2/3 от гласовете на представените на заседанието акции. Увеличаването на к-ла с непарични вноски се допуска само с р-е на ОС. Увеличаването на к-ла може да се извърши чрез превръщане на част от печалбата в к-л. Р-е за това се взема от ОС с мнозинство ¾ от представените акции. Намаляването на к-ла става също с р-е на ОС. В р-ето трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът по к` то ще се извърши. То може да стане с намаляване номиналната с-ст на акциите и чрез обезсилване на акции. Намаляването на к-ла чрез трансформиране на акции в облигации не е възможно.
 
== Външни връзки ==
Анонимен потребител