Разлика между версии на „Адигейски език“

Съществителните имена се делят не по род, а по клас: клас хора и техни признаци (собствени имена, професии, народност) (отговарят на въпрос хэт? или хэта?) и клас вещи/предмети/животни (отговарят на въпрос сыд? или сыда?).
 
Съществителните имена се изменят по число (единствено и множествено). Единственото число се изразява с нулева морфема, а множественото - с присъединяване към основната морфема на думата - хехэ. Например, унэ "дом", тхылъ "книга", мн.число: унэ-хэ-р "дома", тхылъ-хэ-р "книги".
 
Съществителните имена притежават освен това няколко семантични категории:
Анонимен потребител