Разлика между версии на „Европейски съвет“

(→‎Външни препратки: кор. препратки)
 
==Компетенции и функции==
Представлява орган, който е разположен над 3-те стълба, който ги обединява и поема централни ръководни функции. Той се занимава с централни теми за Общността, отнасящи се главно до така нареченото Европейско политическо сътрудничество (ЕПС), с което се прави опит за съгласуване във външната политика. На основата на своя състав той се развива в най-високата колегия за вземане на решения, към която институциите се обръщат, когато не са могли да постигнат съгласие по даден въпрос на по-ниско равнище. КатоЧлен важна16 особеностот следваДоговора даза се отбележиЕС фактътпредвижда, че ЕвропейскиятСъветът съветсъвместно нес изпълняваЕвропейския законодателнипарламент функции.осъществява Приетитезаконодателни решенияи няматбюджетни задължителен характер, а определят най-общите насоки и политикифункции. ОбсъждатСъветът сеосъществява всичкифункции важнипо въпросиопределяне на ЕС,политиките политическии декларациикоординиране, важнив назначениясъответствие ис др.условията, Следпредвидени срещата се публикува официално съобщение св решениятаДоговорите.
Съветът действа с квалифицирано мнозинство, освен когато в Договорите не е предвидено друго.
От 1 ноември 2014 година квалифицираното мнозинство се определя като мнозинство, формирано от гласовете на най-малко 55% от членовете на Съвета, което включва най-малко 15 членове и представлява държави-членки, които обхващат не по-малко от 65% от населението.
Съществува и блокиращо мнозинство, което трябва да включва най-малко четирима членове на Съвета, като в противен случай се приема, че е налице квалифицирано мнозинство.
. След срещата се публикува официално съобщение с решенията.
 
==Състав и действие==
Анонимен потребител