Метод (програмиране): Разлика между версии

В езика C# деструкторите нямат широко приложение, тъй като мениджърът на паметта (garbage collector) има грижата да освободи всеки блок памет, към който не сочи използващ се в момента в програмата указател. Ако някой метод задели определено количество памет за масив или структура от данни, след приключване на работата на метода тази заделена памет остава "висяща", към нея вече не сочи никакъв указател и при следващото минаване garbage collector-а ще я освободи.
Но за разлика от паметта, заети други ресурси - например мрежови връзки, файлове или заявки към бази данни - не се освобождават от garbage collector-а и за тяхното освобождаване трябва да се предприемат някакви мерки. Най-често се ползва using структурата, която автоматично затваря всички връзки щом като се изпълни using блока. Пример:{{Br}}
<codesource lang="csharp">
using (StreamReader reader = new StreamReader("input.txt"))
{
}// тук файла се затваря автоматично и всички ресурси свързани с работата му се освобождават
reader.ReadLine(); // тази команда ще предизвика грешка, тъй като файла вече не е на разположение
</codesource>
 
===Методи за присвояване===
Анонимен потребител