Разлика между версии на „Низ“

3119 bytes added ,  преди 6 години
(добавени примери в Java; промяна на последователността; форматиране на текста)
По-важни методи в <code>StringBuilder</code>:
 
* <code>StringBuilder(int capacity)</code> – конструктор с параметър начален капацитет.
* <code>capacity()</code> – връща дължината на символния низ – включва общия брой символи – заети и свободни
<source lang="java">
StringBuffer stringBuffer = new StringBuffer(“Hello World”);
System.out.println(stringBuffer.capacity());
// 27
</source>
* <code>length()</code> - връща дължината на записания низ в променлива
<source lang="java">
StringBuffer stringBuffer = new StringBuffer(“Hello World!”);
System.out.println(stringBuffer.length());
// 11
</source>
* <code>charAt(int index)</code> - връща символа на указаната позиция
<source lang="java">
String example = "Welcome to Java";
char result = example.charAt(11);
System.out.println(result);
//J
</source>
* <code>append(…)</code> - слепва низ, число или друга стойност след последния записан символ в буфера
<source lang="java">
StringBuffer example = new StringBuffer("Welcome");
example.append(" to Wikipedia");
System.out.println(example);
// Welcome to Wikipedia
</source>
* <code>delete(int start, int end)</code>– изтрива част от низ по зададена начална и крайна позиция
<source lang="java">
StringBuffer example = new StringBuffer("Welcome");
example.delete(2,5);
System.out.println(example);
// Wecoe
</source>
* <code>insert(int offset, String str)</code> – вмъква символен низ на дадена позиция
<source lang="java">
StringBuffer example = new StringBuffer("Welcome to Wiki");
example.insert(15, "pedia");
System.out.println(example.toString());
// Welcome to Wikipedia
 
</source>
* <code>replace(int start, int end, String str)</code> – замества записания низ между началната и крайната позиция със стойността на променливата <code>str</code>
<source lang="java">
StringBuffer example = new StringBuffer("Welcome to Java");
example.replace(11, 15, "Wiki");
//Welcome to Wiki
</source>
* <code>StringBuilder reverse()</code> – записва символите в нова променлива в обратен ред
<source lang="java">
StringBuilder example = new StringBuilder("wikipedia");
System.out.println(example.reverse());
//aidepikiw
</source>
* <code>toString()</code> - връща записаната информация в обекта на <code>StringBuilder</code> като резултат от тип <code>String</code>, който може да се запише в променлива на <code>String</code>
<source lang="java">
Integer example = 5;
System.out.println(example.toString());
System.out.println(Integer.toString(12))
//5
//12
</source>
 
=== Сравняване на символни низове ===
* <code>boolean endsWith(String suffix)/ boolean startsWith(String prefix)</code> - връща стойност true ако стринга завършва или започва с подниз деклариран като стойност на метода.
<source lang="java">
String example = new String("Welcome to Wikipedia!");
boolean returnValue;
 
returnValue = example.endsWith( " Wikipedia!" );
System.out.println(returnValue);
 
returnValue = example.endsWith( "Wiki" );
System.out.println(returnValue);
//true
//false
 
String example = " https://bg.wikipedia.org";
String startString1 = "www";
String startString2 = "https://";
boolean returnValue1 = example.startsWith(startString1);
boolean returnValue2= example.startsWith(startString2);
System.out.println(returnValue1);
System.out.println(returnValue2);
// false
// true
</source>
* <code>int compareTo(String anotherString)</code> - сравнява два стринга лексикографски. За да бъдат два стринга еднакви, то те трябва да имат еднакъв брой символи и да бъдат подредени в един и същ ред. Този метод връща цяло положително, отрицателно число или 0 в зависимост от лексикографската наредба.
<source lang="java">
String example = "Hello, World";
String anotherExample = "hello, world";
Object objectExample = example;
System.out.println(example.compareTo(anotherExample) );
System.out.println(example.compareTo(objectExample) );
//-32
//0
</source>
* <code>int compareToIgnoreCase(String str)</code> – този метод сравнява два стринга лексикографкски, без да взима предвид дали са малки или големи буквите.
<source lang="java">
String example = "Hello, World";
String anotherExample = "hello, world";
System.out.println(example.compareToIgnoreCase(anotherExample) );
//0
</source>
* <code>boolean equals(Object anObject)</code> - връща резултат <code>true</code> ако стойностите на двата низа са еднакви и <code>false</code> ако са различни
<source lang="java">
boolean boolObject1 = new Boolean(true);
boolean boolObject2 = new Boolean(false);
 
boolean result = boolObject1.equals(boolObject2);
 
String example = " boolObject1: " + boolObject1+ " and boolObject2: " + boolObject2+ " are equal: " + result;
System.out.println(example);
// boolObject1: true and boolObject2: false are equal: false
</source>
* <code>boolean equalsIgnoreCase(String anotherString)</code> - сравнява двата низа дали са еднакви, без да взима предвид дали буквите са малки или големи.
<source lang="java">
String example1 = new String("Welcome to Wikipedia!");
String example2= example1;
String example3 = new String("welcome to wikipedia!");
String example4 = new String("WELCOME TO WIKIPEDIA!");
boolean returnValue;
 
returnValue = example1.equalsIgnoreCase(example2);
System.out.println(returnValue);
returnValue = example1.equalsIgnoreCase(example3);
System.out.println(returnValue);
returnValue = example1.equalsIgnoreCase(example4);
System.out.println(returnValue);
</source>
 
== Низове в C ==
14

редакции