Разлика между версии на „Политика“

* ''[[Телеология|Телеологичен]]''. Това разбиране за същността на политиката е свързано с понятията за организиране, целесъобразност и достигане на целите, при което определението на термина „политика“ е разширено значително.
Освен това, в модерната политология съществуват два противоположни подходи при разбирането на политиката: консенсусен и конфронтационен. Първият включва решаването на проблеми чрез ненасилствени и неконфликтни методи, чрез сътрудничество и търсене на [[компромис]]и, и политиката при него се разглежда като дейността за постигане на съгласие между гражданите. При втория подход политиката се смята за сфера на сблъсък на интереси, област на противопоставяне, предполагаща доминирането на по-силните субекти или организации над по-слабите. Трябва обаче да се отбележи, че не трябва да се преувеличава значението и важността на някой от тези подходи: политиката е продукт на борбата между двете разнопосочни тенденции (сблъсъкът на интереси и търсенето на равновесие), което всъщност изравнява консенсусния и конфликтния подход помежду им.
 
=== Алтернативни определения ===
* „Борба на множество интереси“ (управление с отчитане на интересите на всички слоеве на обществото). Определението е свързано с етимологията на гръцката дума ''πολιτικός'', в която ''πολι'' означава „множество, много“, а ''τικός'' — „интерес“; (дословно — множество интереси). Така, държавните служители в полисите на древна Гърция се наричат „политикос“, а гражданите, които малко се интересуват от участие в политическия живот на града си — ''ιδιοτικός'' („идиотикос“).;<ref>Steven Kreis. The Athenian Origins of Direct Democracy. [http://www.historyguide.org/ancient/lecture6b.html Lecture 6]</ref>
* „Изкуство на допустимото“. Историята свидетелства за манипулиране и агресивност при политиката на много владетели. Политиката е управление, инструмент, и е нужно да се различава от целите.
* „Всеобхватен феномен на обществения живот, проникващ във всичките му форми и включващ в себе си всички форми на социалната активност на хората, всички видове дейности по организирането и ръководството им в рамките на процесите на производство.“;<ref>А. П. Угроватов. „Политология: словарь-справочник“. Новосибирск. ЮКЭА. 2006 г.стр. 486</ref>
* Управление на разпределението на ресурсите;
* Сфера на дейност на обществото, свързана с получаването, задържането и използването на [[власт]]та;
* „Стремеж към участие във властта или оказване на влияние при разпределянето и&#768;, между държави или в държавата между групи хора.“;<ref>Вебер М. „Политика как признание и профессия“. Антология мировой политической мысли. Т. 2. М. 1997 г.</ref>
* „Участие в държавните дела, определянето на формата, задачите и съдържанието на дейностите на държавата.“;<ref>В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Т.33</ref>
* Деѝността на дадена [[организация]] (поведенческия и&#768; модел) при реализане на целите и&#768; (интересите и&#768;) — например ''техническа политика'';
 
== Политическа партия ==