Отваря главното меню

Промени

редакция без резюме
* Осигуряването както на приемственост при развитието на обществото, така и на приемането на нови модели на еволюцията му (т.е. [[иновации]]).
* Рационализиране на отношенията между хората в социума, смекчаване на противоречията в обществото и търсенето на разумни решения при възникнали проблеми.
 
== Структура ==
В политиката се обособяват субекти, или действащи лица — свободни и самостоятелни участници в политическия процес (например, определена общност от хора, институции, организации и т.н.), както и обекти — социалните явления, които по някакъв начин целенасочено си взаимодействат субектите. В резултат на това взаимодействие възникват политическите отношения, които, от своя страна, се определят от политическите интереси на субектите. На всички тези структурни елементи оказват влияние политическото съзнание (съвкупността от ценности, идеи, емоции и др.) и политическата култура. Сумирането на тези компоненти образува появата на явления на по-високо абстрактно ниво — [[Политическа система|политическата система]], политическия режим и политическите процеси.
 
== Видове ==
Классификацията на видовете политика се осъществява въз ознова на няколко признака:
# Според целевите сфери на обществата: [[икономическа политика| икономическа]], [[социална политика|социална]], научно-техническа, [[военна политика|военна]] и т.н.
# Според направлението или мащаба: [[вътрешна политика|вътрешна]] и [[Външна политика|външна]].
# Според съдържанието и характера: прогресивна, реакционна, научно–обоснована и волунтаристична.
# Според субектите: политика на глобалното общество, на държавата, на организацията и т.н.
 
== Политическа партия ==