Разлика между версии на „IEC“

доста корекции
(доста корекции)
'''Международната електротехническа комисия''' ('''IEC''', също '''МЕК'''; {{lang-en|International Electrotechnical Commission, IEC}}; {{lang-fr|Commission électrotechnique internationale, CEI}}) е международна организация за [[стандарт]]изация в областта на [[електричество|електрическите]], [[електроника|електронните]] и свързаните с тях [[технология|технологии]]. Много от стандартите на IEC се разработват съвместно с [[Международна организация по стандартизация|Международната организация по стандартизация]] (ISO).
 
Организацията се състои от представители на международнинационални институти по стандартизация. Тя е създадена през [[1906]] г. и към момента (2013 г.) в нея членуват над82 60 компании от странитестрани, които приематразработват и прилагатприемат стандартите. IECДруги стандартите82 састрани признатиучастват в повечет. отнар. 100Програма за присъединяване на страните (Affiliate Country Program), която не е форма на членство, а е предназначена да подпомогне развиващите се страни в приобщаването им към стандартите на IEC. Първоначално комисията е разположена в [[Лондон]], а през [[1948]] г. се премества в сегашната си централа в [[Женева]]. IEC има регионални центрове в Азиатско-тихоокеанския регион (Сингапур), Латинска Америка (Сао Пауло, Бразилия) и Северна Америка (Бостън, САЩ).
 
== История ==
Първата среща на МЕКIEC се провежда на 26 и 27 юни 1906г1906 г. под председателството на [[Александър Сименс]]. Девет страни изразяват желанието си да се присъединят към МЕКIEC след 1905г1905 г., за да въведат стандартизация в областта на електротехниката: [[Обединеното кралство]], [[САЩ]], [[Франция]], [[Италия]], [[Канада]], [[Германия]], [[Австрия]], [[Дания]], [[Швеция]] и [[Норвегия]]. Въпреки че 1906 г. се счита като годината на основаване на IEC, свързани със стандартизацията дискусии започват още в началото на 1904 г. по време на международен конгрес в Сейнт Луис, Мисури. На този конгрес 15 страни се ангажират със създаването на представителна комисия, която да разглежда въпроса за стандартизация на номенклатури и цени, въведени за апарати и електрически машини.
Първият президент на IEC е [[лорд Келвин]], добре познат с научните си трудове в областта на термодинамиката. Понастоящем в нейния състав влизат представители на повече от 130160 национални органи по стандартизация. 6782 от тях са действителни членове, а останалите са „афилирани” (присъединени). Целта на тази форма на участие в работата на организацията е да се помогне на развиващите се страни да се приобщят към IEC. България е действителен член на IEC от 1958 г.
Въпреки че 1906г. се счита като годината на основаване на МЕК, дискусии свързани със стандартизацията започват още в началото на 1904г по време на международен конгрес в Сейнт-Луиз, Мисури. На този конгрес 15 страни се ангажират със създаването на представителна комисия,която да разглежда въпроса за стандартизация на номенклатури и цени въведени за апарати и електрически машини.
Първият президент на МЕК е лорд Келвин,добре познат с научните си трудове в областта на термодинамиката.
Понастоящем в нейния състав влизат представители на повече от 130 национални органи по стандартизация. 67 от тях са действителни членове, а останалите са „афилирани” (присъединени). Целта на тази форма на участие в работата на организацията е да се помогне на развиващите се страни да се приобщят към IEC. България е действителен член на IEC от 1958 г.
Програмата на IEC обхваща всички електротехнологии, включително производство и пренос на енергия, електроника, техника на магнитите и електромагнитите, електроакустика, мултимедии и радиовръзка, а също така свързаните с тях дисциплини като терминология и символи, електромагнитна съвместимост, измерване и представяне на резултатите, надеждност, проектиране и разработване, безопасност и околна среда. IEC съществува непрекъснато над 100 години. Сега има профил на световна обществена организация,в която свободно членуват националните органи на държавите, които отговарят за стандартизацията в секторите електротехника, електроника и компютри. За членството се заплаща членски внос. Българският национален орган по стандартизация е член на IEC от 1958г1958 г. В световен мащаб е разпространено мнението, че благодарение на непрекъснатото действие на IEC, през 40-60 години на миналия век е постигнато бурното развитие на електротехниката и компютъризацията
 
Днес IEC e водещата световна организация в своята област, а нейните стандарти са приети като национални стандарти от всички нейни членове. В разработването на тези стандарти са ангажирани над 10 000 специалисти по електротехника и електроника от индустрията, правителствата, академичните среди, изпитвателните лаборатории и други, които имат интереси в тази област.
 
IEC има основния принос за разработването и разпространението на стандартите за [[единица|единици за измерване]], особено за [[гаус (единица)|гаус]], [[херц (единица)|херц]] и [[вебер (единица)|вебер]]. Така също IEC предложи системата от стандарти, която впоследствие прерастанапрерасна в [[SI]]. През [[1938]] г. е издаден международен речник, който си поставилпоставя за цел да обедини цялата електрическата терминология. Тези усилия продължават непрекъснато, а ''Международният електротехнически речник'' си остава основен документ за електрическите и електронни отрасли на [[промишленост]]та.
 
Стандартите на IEC имат номера в диапазона 60 000 — 79 999, а названията им имат вида ''IEC 60411 Графични символи''. Номерата на старите стандарти на IEC бяха преобразувани през [[1997]] г. чрез добавяне на числото 60 000, например стандартът ''IEC 27'' получи номер ''IEC 60027''. Стандартите, разработени съвместно с Международната организация по стандартизация, имат названия от вида ''ISO/IEC 7498-1:1994 Open Systems Interconnection: Basic Reference Model''.
 
Поставянето на стандартизацияСтандартизацията има за цел да:
* да улесни обмена в света, премахвайки техническите бариери;
* да осигури качество на продуктите;
* да гарантира оперативна съвместимост на продукти и системи;
* да допринесе за безопасната употреба на продукти;
* да допринесе за опазването на околната среда и качеството на живот като намали емисиите СО/СО22на парникови газове.
 
== Международен електротехнически терминологичен речник ==
През 1938 г. IEC публикува първото издание на своя международен електротехнически терминологичен речник, за да обедини свързаната с електричеството терминология. Този речник допринася много в електрическата и електронната индустрия. Започнала през 1945г1945 г., една нова серия на научни трудове води до издаването на второ издание от речника, съдържащо близо 9000 термина, разпределени в 24 глави. Процедурата, установена от Комитета по терминология през 1974г1974 г. изисква създаването на около 70 работни групи, от 5 до 15 експертиексперта, работещи в рамките на образувателните комитети на МЕКIEC. Всички термини са преведени на немски, испански, италиански, полски, шведски и холандски езици.
През 1938г. МЕК публикува първото издание на своя международен електротехнически терминологичен речник,за да обедини терминологията свързана с електричеството.
Този речник допринася много в електрическата и електронната индустрия.Започнала през 1945г. една нова серия на научни трудове води до издаването на второ издание от речника,съдържащо близо 9000 термина,разпределени в 24 глави.Процедурата,установена от Комитета по терминология през 1974г. изисква създаването на около 70 работни групи,от 5 до 15 експерти,работещи в рамките на образувателните комитети на МЕК.
Всички термини са преведени на немски,испански,италиански,полски,шведски и холандски език.
 
== Членове ==
Членството в Международната електротехническа комисия е възможно само за национално признатите организации за стандарти. Ето някои от страните и представящите ги организации:
 
== Структурата на IEC отговаря на обществените организации. ==
Върховен ръководен орган е Общото събрание-. В него участват делегации на националните органи по стандартизация в електротехниката и електрониката на страните-членки на IEC.Определя политикаСъбранието определя политиката и стратегиястратегитая на развитие на IEC, избира Президентапрезидента,Вицепрезидентите вицепрезидентите и членовете на останалите ръководни органи.
 
Ръководен орган между две Общи събрания е Съветът на IEC, в който участват представители на определени национални органи.. Той отговаря за изпълнение на решенията на Общото събрание относно организационната работа, средства и бюджет. Ръководен технически орган е Аукционен комитет, който ръководи дейностите по стандартизация на IEC, като направлява създаването на стандарти от около 150 технически комитета.
Ръководен технически орган е Аукционен комитет-ръководи дейностите по стандартизация на IEC ,като направлява създаването на стандарти от около 150 ТК.
 
Делови постоянно действащ орган е Президиумът на IEC. В него участват Президентапрезидента и Вицепрезидентитевицепрезидентите,Генералният генералният секретар на IEC и др.
 
Всички дейности , свързани с финанси, организация на заседания , разпространение на стандарти и т.н., се извършват от щатните служители на Централния офис със седалище в Женева. Той се ръководи от щатен Генерален секретар на IEC , който отговаря за изпълнението на посочените задачи.
 
ВидовеСтандартите стандартина ,чиитоIEC идентифициращ номер започва с IEC,се разработват в три главни направления:
 
Група А: общи въпроси, терминология, символи, електроизделия;
Група А:стандартизира Общи въпроси,Терминология,Символи,Електроизделия,
 
Група В:Електроника електроника и компоненти,Информационна информационна техника,Съобщения, далекосъобщения;
 
Група С:стандартизира безопасност на ел. измервания, на изделия за бита и т.н.
 
Към 31.12.2007г2007 г. действат 5794 международни стандарта на IEC.
 
== [[Международна организация по стандартизация]] - (ISO) ==
ISO е създадена през 1946г1946 г. в Лондон, веднага след Втората Световнасветовна война, с участието на 25 водещи страни в света, победители и победени във войната. Затова е прието международните стандарти на ISO, а след това и на IEC, да се издават в три езиковоезикови версии - на английски, френски и руски език, езициезиците на победителите.
 
Практически ISO обхваща световната стандартизация във всички останали сектори на икономиката и обществения живот, освен тези на IEC. Сега тя изпълнява най-важната стандартизационна роля в света и представлява гръбнак на Световната Търговскатърговска организация- ([[СТО-WTO]]).
 
== Виж също ==