Разлика между версии на „Никола Владов“

редакция без резюме
 
* Мутафчийски В, Владов Н, Damage Control Surgery. В Н. Яръмов (редактор) Учебник спешна хирургия – под печат.
 
==Публикации в български периодични списания и научни сборници==
 
* Владов Н, Такоров И, Димов П, Одисеева Е, Мутафчийски В, Сергеев С, Кацаров К, Петров Н, Симонова М. Резекции на вена порте при карцином на главата на панкреаса, подходи и хирургична техника. Висцерална хирургия 2006, бр. 2, стр. 20 – 25.
 
* Владов Н, Такоров И, Кацаров К, Мутафчийски В, Михайлов В, Милчев А. Хирургично лечение на хроничния панкреатит. Медицински преглед – хирургични заболявания 2006, бр. 4, стр. 3 – 10.
 
* Владов Н, Белев Н, Такоров И, Кацаров К. Хирургично лечение на чернодробните метастази. В Д. Дамянов (редактор): Сборник доклади от ХII Национален конгрес по хирургия. Изд. Съюз на учените в България 2006, стр. 29 – 35.
 
* Владов Н, Такоров И, Мутафчийски В, Одисеева Е. Лява хемихепатектомия с резекция на І-ви сегмент при ІІІ-B холангиокарцином. В Д. Дамянов (редактор): Сборник доклади от ХII Национален конгрес по хирургия. Изд. Съюз на учените в България 2006, стр. 150 – 152.
 
* Владов Н, Михайлов В, Такоров И. Дуоденосъхраняваща резекция на главата на панкреаса. В Д. Дамянов (редактор): Сборник доклади от ХII Национален конгрес по хирургия. Изд. Съюз на учените в България 2006, стр. 352 – 353.
 
* Сергеев С, Такоров И, Кацаров К, Владов Н. Ендоскопски билиарен дренаж при карцином на главата на панкреаса. В Д. Дамянов (редактор): Сборник докл. от ХII Национален конгрес по хирургия. Изд. Съюз на учените в България 2006,стр.381 – 384.
 
* Mladenov N, Doitchinova-Simeonova M, Katzarov K, Petrov N, Jelev H, Vladov N, Voinov L. An interdisciplinary approach to the treatment of Crohn’s disease – gastroenterology, intensive care, abdominal and plastic surgery – case report. Biotechnology and Biotechnological Equipment 2007, vol. 21 (2), p. 190 – 193.
 
* Владов Н, Такоров И, Белев Н, Кацаров К. Хирургично лечение на чернодробните метастази. Мединфо2007, бр. 7, стр. 29-32.
 
* Владов Н. Лечение на чернодробните метастази от колоректален карцином.ScriptaScientificaMedica 2007,vol. 39, p. 241 – 244.
 
* Владов Н, Такоров И, Сергеев С, Мутафчийски В. Лапароскопски чернодробни резекции. Мед. наука2008,бр.1,с.13-17.
 
* Владов Н, Такоров И, Сергеев С, Мутафчийски В. Лапароскопски чернодробни резекции. Българска хепатогастроентерология 2008, бр. 1, стр. 31-36.
 
* Владов Н, Михайлов В, Кацаров К. Панкреатодуоденална резекция при туморна инвазия на портомезентериалната вена. Българска хепатогастроентерология 2008, бр. 2, стр. 42‐46.
 
* Владов Н. Следоперативни септични усложнения при пациенти след чернодробна трансплантация. В Д. Дамянов (редактор): Сборник научни доклади от XVI Национална конференция по хирургия – Следоперативни усложнения в хирургията. Изд. Медарт 2008, стр. 560-563.
 
* Владов Н. Септичи усложнения след операции на панкреаса – инсуфициенции на панкреатичната анастомоза, абсцеси, остър панкреатит, фистули. В Д. Дамянов (редактор): Сборник научни доклади от XVI Национална конференция по хирургия – Следоперативни усложнения в хирургията. Изд. Медарт 2008, стр. 574 – 579.
 
* Михайлов В, Василевски И, Димов П, Владов Н. Следоперативни септични усложнения след ендоскопски манипулации. В Д. Дамянов (редактор): Сборник научни доклади от XVI Национална конференция по хирургия – Следоперативни усложнения в хирургията. Изд. Медарт 2008, стр. 586 – 590.
 
* Мутафчийски В, Сергеев С, Милчев А, Владов Н. Следоперативни септични усложнения след операции по повод на остър некротичен панкреатит – поведение и тактика. В Д. Дамянов (редактор): Сборник научни доклади от XVI Национална конференция по хирургия – Следоперативни усложнения в хирургията. Изд. Медарт 2008, стр. 600 – 603.
 
* Михайлова Ж, Владов Н, Кацаров К, Николов И, Белев Н, Димов П, Такоров И, Мутафчийски В, Дунков З, Стоянова Д, Карагьозов П, Михова А, Райнов Ю. Мултимодален подход за лечение при IV стадий на метастатичен колоректален карцином. Съвременна медицина 2009, бр. 1-2 (60), стр. 78-88.
 
* Владов Н, Василевски И, Такоров И, Арнаудов Ст. Агресивно хирургично поведение при мултимодалното лечение на чернодробните колоректални метастази. В Дамянов Д. (редактор): Сборник научни трудове "Онкологична хирургия – съвременен стандарт", издателство "МЕДАРТ" 2009, стр. 319-322.
 
* Кацаров К, Владов Н, Таков Д, Сираков И. Чернодробната трансплантация – единствената възможност за лечение на пациенти с напреднала чернодробна недостатъчност. GP news 2009, бр. 10 (114), стр. 14 – 15.
 
* Владов Н, Такоров И, Мутафчийски В, Сергеев С, Василевски И, Михайлов В, Одисеева Е, Кацаров К. Чернодробна трансплантация – метод за лечение на чернодробни заболявания в напреднал стадий. Мединфо 2009, бр 11, стр. 26 – 28.
 
* Одисеева Е, Петров Н, Владов Н. Стратегии за ограничаване на кръвозагубата при високообемни чернодробни резекции. Анестезиология и интензивно лечение 2009, бр. 4, стр. 8 – 13.
 
* Владов Н, Димов П, Мутафчийски В, Сергеев С, Такоров И, Кацаров К. Хирургично лечение на туморите на Klatskin. Висцерална хирургия 2009, бр. 3, стр. 106 – 111.
 
* Владов Н, Пенов В. Хирургично лечение на IV степен чернодробна травма: клиничен случай. Висцерална хирургия 2009, бр. 3, стр. 120 – 126.
 
* Владов Н, Такоров И, Кацаров К, Мутафчийски В, Сергеев С – Съвременни аспекти при извършването на панкреатичните анастомози след дуоденопанкреатични резекции. Хирургия 2009, бр. 4-5, стр. 27 – 31.
 
* Владов Н, Такоров И, Кацаров К, Мутафчийски В, Сергеев С, Василевски И, Михайлов В. Рак на панкреаса – мултидисциплинарен подход и възможности за хирургично лечение. Хирургия 2009, бр. 6, стр. 8 – 15.
 
* Одисеева Е, Петров Н, Владов Н. Чернодробна трансплантация без хемотрансфузия. Сборник доклади III Национална конференция "Трансфузионна терапия и алтернативи на кръвопреливането в хирургичната практика", Хисаря 6-7 ноември 2009, изд. BAATA 2009, стр. 125 – 129.
 
* Мутафчийски В, Владов Н, Такоров И, Йотов А. Бойни рани – съвременни хирургични подходи. В Д. Дамянов (редактор) Раневи усложнения – инфектирани и атонични рани, принципи на хирургично лечение. изд. СУБ 2009, София, стр. 49 – 59.
 
* Владов Н, Такоров И, Мутафчийски В, Сергеев С, Василевски И, Михайлов В, Луканова Ц. Лапаростомия при пациенти с чернодробна трансплантация. В Д. Дамянов (редактор) Сепсис, лапаростомия. Изд. УМБАЛ – Плевен ЕАД, Издатеалски център МУ – Плевен 2010, стр. 49-53.
 
* Мутафчийски В, Пенов В, Сергеев С, Владов Н. Вакуум асистирана фолио-меш лапаростома при военновременни травми. В Д. Дамянов (редактор) Сепсис, лапаростомия. Изд. УМБАЛ – Плевен ЕАД, Издатеалски център МУ – Плевен 2010, стр. 132-140.
 
* Владов Н, Сергеев С, Мутафчийски В, Белоконски Е, Кацаров К, Такоров И, Василевски И, Луканова Ц, Величкова Р, Пенов В, Одисеева Е. Усложнения след хирургично лечение на остър панкреатит. В Д. Дамянов (редактор) "Остър панкреатит". Изд. МЕДАРТ - 2010, стр. 97-101.
 
* Владов Н, Такоров И, Мутафчийски В, Белоконски Е, Кацаров К, Одесеева Е, Сергеев С, Василевски И, Михайлов В, Луканова Ц. Лечение на острия некротичен панкреатит – опитът на ВМА. В Д. Дамянов (редактор) "Остър панкреатит". Изд. МЕДАРТ - 2010, стр. 146-151.
 
* Мутафчийски В, Пенов В, Белоконски Е, Сергеев С, Величкова Р, Луканова Ц, Одисеева Е, Владов Н. Inter pulse jet иригация – нов метод за некректомия при пациенти с остър панкреатит. В Д. Дамянов (редактор) "Остър панкреатит". Изд. МЕДАРТ - 2010, стр. 139-145.
 
 
115

редакции