Разлика между версии на „Васил Големански“

редакция без резюме
(малка промяна)
 
==Оценка на делото му==
Големански е автор на 193 журнални научни статии в чужбина и България, на 8 учебници и ръководства за Софийския, Шуменския и Новия български университети.<ref>Големански В., 1990, Протозоология (Учебник за студенти-биолози от Софийския университет). – С., Наука и изкуство, 1-299. </ref><ref>Големански В., 1998. Зоология. I част. Безгръбначни животни. (Кратък курс). – Шумен, Шуменски университет, 1-235. </ref><ref>Големански В., М. Шишиньова, 2000. Зоология на безгръбначните животни. – С., “Гера-Арт”, 1-392. </ref><ref>Големански В., 2002. Зоология и опазване на животинския свят. – С., Изд. Нов български университе, 1-180. </ref><ref>Големански В., 2003. Зоология на безгръбначните животни. – Унив. изд. “Еп. К. Преславски”, Шумен, 1-252. </ref> и на 15 научно-популярни книги, поредици и др. – 15. Той е автор на сценариите или е консултант на 10 научно-популярни филми, ръководител и участник в десетки национални и международни научно-изследователски проекти.
 
Голямо внимание отделя на делото на своите предшественици и учители – първите зоолози в България. Той старателно събира разпръснатите от времето сведения и публикува техни биобиблиографии: <ref>Големански В., Б. Русев, 1977. Александър К. Вълканов. Библиография. – С., БАН, 1-126.</ref><ref>Големански В., Е. Джангозова, 1986, Георги В. Паспалев. Биобиблиография. – С., БАН, 1-141.</ref><ref>Големански В., 1988, Георги Шишков. Библиотека “Видни университетски учени”. С., Софийски университет, 1-76.</ref><ref>Големански В., Е. Джангозова, 1991. Георги Шишков. Биобиблиография. С., БАН, 1-96.</ref> <ref>Големански В., Д. Божков, 1996. “Бележити български зоолози” – С., БАН, 1-179.</ref><ref>Големански В., 2009. Професор Д-р Георги Шишков – Патриарх на българската зоология. София, Изд. „Соф. университет”, Поредица „Университетско наследство”, 1-520.</ref><ref>Големански В., 2010. Творци на българската зоология. София-Москва, „Пенсофт“, 1-168.</ref>. Сред другите му научно-популарни книги по-известни са първият български паразитологич(ен речник<ref> Даскалов, П. и др. 1979. Паразитологичен речник. С., БАН, 1-107</ref><ref> Големански В., Д. Божков, 2003. Животни-нашественици. С., БАН, 1-115.</ref><ref> Големански В., Д. Божков, 2000. Големи зоологически открития на ХХ век. С., БАН, 1-190.</ref>.
 
Името му остава завинаги свързано с изучаването на морфологията, ултраморфологията, таксономията, екологията и разпространението на сладководните и почвени текамеби (черупчести амеби) в България и други страни<ref>Golemansky V., 1970. Rhizopodes nouveaux du psammon littoral de la Mer Noire.- Protistologica (Paris), 6, 4:365-371.</ref><ref>Golemansky V., 1978. Adaptations morphologiques des thecamoebiens du psammal supralittoral des mers. - Acta Protozoologica, 17,1:141-152. </ref><ref>Golemansky V., 1986. Thecamoebiens (Rhizopoda.Testacea) - In "Stigofauna Mundi", Leiden, Brill ed. : 5-16. </ref><ref>Golemansky V., 2007. Testate Amoebas and Monothalamous Foraminifera (Protozoa: Rhizopoda & Foraminifera) from the Bulgarian Black Sea Coast. - In: Fet V.& A. Popov (eds.), Biogeography and Ecology of Bulgaria, "Springer": 555-570. </ref>, както и на интерстициалните (от пясъчния морски бряг) текамеби <ref>Golemansky V., 1974. Psammonobiotidae fam. Nova - une nouvelle famille de Thecamoebiens (Rhizopoda: Testacea) du psammal supralittoral des mers. - Acta Protozoologica, 13, 2:137-141. </ref><ref>Golemansky, V., 1994. On Some Ecological Preferences of Marine Interstitiel Testate Amoebas.- Archivf. Protistenkunde, 144:424-432. </ref>и фораминифери в пясъчния литорал на моретата и океаните <ref>Todorov, M., V. Golemansky, T. Haeger, E. Mitchell, 2008. Morphology, Biometry and Taxonomy of Freshwater and Marine interstitial Cyphoderia (Cercozoa: Euglyphida). - J. Eucariotic Microbiology, 56(3): 279-289. </ref><ref>Haeger T., E. Mitchell, M. Todorov, V. Golemansky, E. Lara, B. Leander, J. Pawlowski, 2010. Molecular Phytogeny of Euglyphid testate amoebae (Cercozoa: Euglyphida) suggest transitions between marine supralittoral and freshwater/terrestrial environments are infrequent- Molecular Phylogenetics and Evolution, 55:113-122. </ref>, на спорозойните едноклетъчни паразити (грегарини, кокцидии и хемоспоридии) на бозайници, птици, пещерни диплоподи, насекоми и др., екто- и ендопаразитните едноклетъчни на сладководните риби в България и Чехия. Приносите му в науката са отразени в около 200 научни публикации. У нас и в чужбина трудовете му цитирани над 1200 пъти.
 
Акад. Големански е председател на Националния комитет по проблемите на околната среда при БАН (SCOPE- ICSU) (1995-2008) и на Националния комитет към Международния съюз за биологични науки (IUBS) при БАН (1995-2008). Член е на Европейска федерация по паразитология, на Дружество на протозоолозите, говорещи френски език (GPLF), на Европейското дружество на протистолозите, на Международна комисия за изучаване на Средиземноморието (SIESM) и др.
 
През дългогодишната си научна дейност акад. В. Големански е награждаван многократно. Сред отличията му са: Орден “Св. Кирил и Методии - I ст.” (1983), Юбилеен медал „100 години Софийски унивеситет” ( 1988); Почетен знак с лента “Проф. М. Дринов” (2003); Юбилеен медал „100 години [[Национален природонаучен музей]]”; „Доктор Хонорис Кауза” на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” (2013); Юбилейна Грамота за заслуги към БАН (2013) и др.