Разлика между версии на „Николай Боев“

редакция без резюме
== Популяризиране на природозащитната идея ==
 
Научното творчество на Боев се състои в 50 научни труда, 4 учебника, 29 научно-популярни книги и около 650 научно-популярни и публицистични статии. Сред по-значимите му трудове са тези за бобъра, средния корморан, степния пор, гугутката <ref>Боев, Н. 1963. Материали за разпространението и биологията на гугутката (''Streptopelia decaocto'') в България. - Изв. на ЗИМ-БАН, 13: 5-32.</ref>, за черния щъркел, птиците на Тракия<ref>Боев, Н., Ж. Георгиев, Ст. Дончев 1964. Птиците на Тракия. В: Фауна на Тракия, ч. I, С., БАН, 55-105.</ref>, частта за птиците във "Фауна на България - кратък определител" и др. Някои от научно-популярните му книги<ref>Боев, Н. 1957. Грижи за поколението у животните., ч. I. С., Нар. просв. - Природонаучна библ., год. II, кн. 10, 1-84.</ref><ref>Боев, Н. 1958. Грижи за поколението у животните. ч. II. С., Нар. просв. - Природонаучна библ., год. III, 1-78.</ref>, са преведени на чужди езици и издадени в чужбина - три издания в Германия<ref>Boev, N. 1961; 1965; 1967. Vom leben der Tiere. Wie die Vogel fur ihre Nachkommen Sorgen. Volk und Wissen Volkseigener Verlag, Berlin, 1-48.</ref><ref>Bojev, N. 1968. Jak ptaci pecuji o sva mladata. Praha, St.pedagog. naklad. 1-66.</ref><ref>Boev, N., P. A. Manteufel 1963; 1967. Vom Leben der Tiere. T.2. Wie die Saugetiere fur ihre Nachkommen Sorgen. Volk und Wissen Volkseigener Verlag, Berlin, 1-48.</ref><ref>Bojev, N., P. A. Manteifel 1969. Jak savci peccuji o sva mladata. Praha, St. pedagog. naklad. 1-64.</ref> по едно - в Турция и Чехословакия. Популярните му статии са предимно на зоологична и природозащитна тематика и някои са преведени и издадени в чужбина на английски, френски, италиански, немски, чеtски и други езици. От книгите си, самият Н. Боев определя като по-интересни "Прелета на птиците" <ref>Боев, Н. 1957. Прелет на птиците. С., Наука и изкуство, 1-124.</ref>, "Нашите полезни птици" <ref>Боев, Н. 1958. Нашите полезни птици. С., Наука и изкуство, 1-162.</ref>, "Полска практика по зоология"<ref>Боев, Н., А. Ангелов, Н. Карножицки, Ст. Стоянов, 1957. Полска практика по зоология за учителските институти. С. Нар. просв. 1-248.</ref>.
Книгата му за полската яребица <ref>Боев, Н., Г. Константинов, 1954. Яребицата, С. Физкултура, 1-84.</ref> е отпечатана в съкратен превод на руски език в списанието "Охота и охотничье хозяйство" - едно от най-известните ловни списания, и на хърватски език в списанието "Lovac". Книгата му "Детско букварче за растения и животни" претърпява 5 издания, а преведената от него и Ат. Георгиев книга "Земя отвъд океана" - 3 издания. Най-значимата от популярните му книги обаче, "Декоративни птици", излиза посмъртно, една година след кончината му. Три години по-късно (1988) е създанено (по негова идея) [[Българско дружество за защита на птиците]]. Дванадесет години по-късно излизат и две основни статии за вълка в България - една от последните теми, по които работи <ref>Боев, Н. 1997. Вълкът (''Canis lupus'' L.,1758) в България за 100 години (1878-1978). - Historia naturalis bulgarica, 8: 35-49.</ref><ref>Боев, Н. 1997. Вълкът (''Canis lupus'' L.,1758) във вярванията, фолклора и бита на българина. – Historia naturalis bulgarica, 8: 51-68.</ref>.За научно-популярните си статии той отбелязва: "... за тях нито водя точен списък, нито имам от всички на разположение, а нерядко някои от тях не носят и моето име, а друго или са неподписани." Според него до 1967 г. броят им надхвърля 350.
 
Н. Боев бе инициатор за издаването на "[[Червена книга на Република България]]" в два тома, нейн съавтор и един от главните й редактори. Боев мечтаеше и за издаването на "една модерна тритомна "Птиците на България" от поредицата "[[Фауна на България (монография)]]" и въпреки, че към 1967 г. бе направил доста за подготвянето му, това издание се появява след повече от две десетилетия. Макар и доста закъснял, първият том се появява през 1990 г. Автор е и на повече от 120 статии за птиците в 5-томната "[[Кратка българска енциклопедия]]" (1963-1969)<ref>Боев, Н.1961-1968. (статии за птиците). - В: Кратка българска енциклопедия, тт.1-5, С. БАН.</ref> и на статиите за животинския свят в "Енциклопедия А - Я" (1974)<ref>Боев, Н. 1974. Енциклопедия "А-Я", С., БАН. 1-976. (статии в отдел "Зоология").</ref>, издадени от БАН, част от които са илюстрирани лично от него.