Разлика между версии на „Виза за проектиране“

редакция без резюме
мNo edit summary
No edit summary
'''Виза за проектиране''' е писмен документ в [[България|българската]] административна практика,изготвен от съответнатата общинска администрация въз основа на действащия подробен устойственустройствен план и подписан от главния архитект на общината за конкретен урегулиран позменленпоземлен имот (УПИ).
 
След като възложителят е собственик на урегулиран поземлен имот (притежава документ за собственост, има право да получи виза за проектиране. За да получи визата, е необходимо да подаде писмено заявление до техническата служба на общината. Възложителят подготвя два варианта на заявлението, като единият подава в общината, а на вторият екземпляр служителят, който приема заявлението, отбелязва входящият номер и датата на подаване на заявлението. Визата за проектиране се издава от главният архитект на общината в 14-дневен срок от датата на подаване на заявлението.
 
Визата за проектиране притежава следните параметри: точно наименование на строежа; име на собственика; документ за собственост; разположение; начин на застрояване и предназначение на строежа; необходими пределно допустими показатели, мерки и разстояния на застрояването; архитектурно-устройствена, екологична, инфраструктурна и друга информация за ползване на водни, енергийни и други ресурси; необходими документи, които трябва да се представят от възложителя за издаване на разрешение за строеж.
 
Целта на визата за проектиране е да се удостовери, че съществува поземлен имот, който е урегулиран и за който, съгласно действащ подробен устройствен план, са определени граници, размер, характеристики, достъп до имота, предназначение и други. Освен това целта е, да се разреши проектиране за урегулирания имот, като се определи начина и характера на застрояването му и/или възможността за застрояването му в съответствие със строителните правила и нормативи и нормативната уредба по проектиране и строителство. Визата за проектиране е основание за изработване на [[инвестиционен проект]].
 
Документите необходими за издаване на виза за проектиране са: ''заявление по образец, копие от документ за собственост, скица от действащия регулационен план, мотивирано предложение (ако е необходимо), нотариално заверени съгласия от съседите (при свързано ниско застрояване).'' Визата за проектиране важи за срок от 6 месеца. След това е нужно да се презавери.
Анонимен потребител