Разлика между версии на „Първично публично предлагане“

редакция без резюме
{{обработка|дописване и разясняване}}
 
'''Първичното публично предлагане''' ('''ППП''') ({{lang-en|initial public offering}}, ''IPO'') е действието на първоначално предлагане на акции (листване) на една компания на [[фондова борса]]. При първичното публично предлагане, за разлика от вторичното публично предлагане (SPO) се предлагат на пазара нови акции - Т.е. по същество то представлява увеличение на капитала на дружеството и придобиване на публичен статут.
 
 
3. Засилване на фирменият имидж, доверието и престижа на дружеството.
 
4. УлесненениУлеснени сделки по придобивания и сливания с компании - само с размяна на акции.
 
5. Подобряване на възможностите на дружеството за финансиране: чрез издаване на конвертируеми преференциални акции, облигации, по-евтини банкови кредити, ...
'''Какви са най-често причините за вземане на решение за IPO на акционерно дружество:'''
 
1. ПотенцилниПотенциални възможности за разрастване на дружеството или ръста на печалбите, които не биха могли да бъдат реализирани без допълнително финансиране.
 
2. Търсене на по-добър публичен престиж и свързаното с това увеличаване на възможностите на дружеството за нови партньорства и шансове за спечелване на търгове и доверие.
''Защо е необходимо разкриването на информация?''
* Всеки инвеститор да може да вземе обосновано и адекватно инвестиционно решение.
* Предпоставка инвеститора точно да оцени системата на риска съответно да определи възвръщаемосттавъзвращаемостта, която би искал да получи от своята инвестиция.
* Необходимо условие за осигуряването на прозрачност на пазара, на равен достъп на всички участници и средство за предотвратяване на пазарната манипулация и търговията с ценни книжа на база вътрешна информация.
 
В съответствие с основните положения на управление на съвременната компания разкриването/огласяването на информация като система би могло да се декомпозира на няколко взаимосвързанивзаимносвързани направления. Всяко едно от тях е за отделни обекти на КУ:
* компанията като цяло или публичното дружество;
* отделни нейни/негови инициативи, които носят белезите на специфичния обект на управление - проекта/проспекта;