Разлика между версии на „Европейски комитет на регионите“

</p>
|-
| valign="top" width="187" | <p><strong>Манфред Дамайер</strong></p><p>VELi44444kaa
Северен Рейн-Вестфалия
</p>
| valign="top" width="132" | <p>
1998 г. - 2000 г.
Партия на европейските социалисти
</p>
|-
|
|
|
|
|-
| valign="top" width="187" |dfsadfsadfsadf
'''Комисии на КР'''
 
Комeeeeeeeeeawusr[fidweajgfoiwjero[gfw[oeifor[ HROQURWRTG
Комитетът на регионите организира работата си с помощта на вътрешни комисии, специализирани в актуални области:
 
* CIVEX - Комисия по гражданство, управление, институционални въпроси и външни работи;
* COTER - Комисия по политика на териториално сближаване и бюджет на ЕС;
* ECON - Комисия по икономическа политика;
* ENVE - Комисия по околна среда, изменение на климата и енергетика;
* NAT - Комисия по природни ресурси, включително селско стопанство;
* SEDEC - Комисия по социална политика, образование, заетост и култура.
 
Те изготвят проектостановища и провеждат конференции и семинари на теми от областта на своите компетенции. Всяка комисия наброява около 100 членове (всеки член може да членува в две комисии) и се подпомага от секретариат от администрацията. Специална '''Комисия по финансови и административни въпроси (CAFA)''' съветва Бюрото.
 
'''Политически групи'''
 
В Комитета на регионите има пет политически групи: на [[Европейската народна партия]] (ЕНП), на Европейските консерватори и реформисти (ЕКР), на [[Партия на европейските социалисти|Партията на европейските социалисти]] (ПЕС), на Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ) и на Европейския алианс (EА). Преди важни заседания всяка политическа група свиква своите членове за определяне на общи позиции.
 
'''Председателски съвет'''
 
Председателят на КР, първият заместник-председател, председателите на политическите групи и генералният секретар се събират на Председателски съвет преди всяка пленарна сесия и други важни заседания за постигане на политически консенсус по стратегически въпроси.
 
'''Национални делегации'''
 
В Комитета на регионите има и [http://cor.europa.eu/bg/about/nationaldelegations/Pages/national-delegations.aspx 28 национални делегации]. Преди пленарните сесии и други събития членовете се събират по национални делегации за обсъждане на общи позиции.
 
'''Генерален секретар'''
 
Генералният секретар се избира за срок от пет години от Бюрото. Като ръководител на администрацията на Комитета на регионите генералният секретар не може да има политически мандат. Той отговаря за прилагането на взетите от председателя и Бюрото решения и за гладкото функциониране на административните служби. Понастоящем от 1 септември 2014 г. генерален секретар е г н '''Иржи Бурянек'''.
 
'''Генерален секретариат'''
 
Генералният секретариат е съставен от седем дирекции: „Администрация и финанси“, „Административно обслужване и обслужване на членовете“, „Консултативни дейности“, „Комуникация, пресслужба и прояви“ и „Хоризонтални политики и мрежи“. Дирекциите „Логистика“ и „Писмени преводи“ се управляват съвместно с [[Европейски икономически и социален комитет|Европейския икономически и социален комитет]].
 
==Работа==
 
'''Становища'''
 
Европейската комисия, Съветът на министрите и Европейският парламент се консултират с Комитета на регионите при изготвяне на законодателни текстове (директиви, регламенти и др.), които се отнасят към области, засягащи местните и регионални власти. Проектотекстовете се предават на компетентната комисия на Комитета за разглеждане. След това се определя докладчик, на когото се възлага изготвянето на становището на Комитета. Това проектостановище трябва да бъде прието от комисията на КР, преди да бъде разгледано на пленарна сесия. След като пленарната асамблея го одобри, становището се изпраща до всички европейски институции и се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.
 
'''Резолюции'''
 
Резолюциите са възможност за Комитета да изрази своята гледна точка по важни и актуални въпроси. Политическите групи в КР или 32 от членовете на КР могат да изготвят резолюции.
 
'''Проучвания и други публикации'''
 
Комитетът на регионите извършва проучвания на различни аспекти на регионалното и местно измерение на ЕС (образование, транспорт, социални въпроси, разширяване и др.). Те се изготвят с помощта на външни експерти. КР изготвя и публикации, насочени към широката общественост или към факторите на местно и регионално равнище, като целта е да разясни дейността си или да предостави информация по актуални политически въпроси.
 
'''Събития'''
 
В ролята си на място за срещи на регионите и градовете, в сътрудничество с регионални и местни партньори и с други европейски институции, КР организира конференции, семинари и изложби. Веднъж годишно по време на Европейската седмица на регионите и градовете (Дните на отворените врати) КР е домакин на хиляди участници в оживени дискусии и на гости, търсещи партньори за осъществяване на съвместни проекти.
 
==Хронология==
 
'''1992 г.: [[Договор от Маастрихт]]'''
 
Ръководителите на ЕС вземат решение за създаване на Комитета на регионите (КР) като консултативна асамблея, която да предоставя възможност на регионите и градовете да изразят своето мнение в процеса на взeмане на решения в ЕС и която да действа като директна връзка между Брюксел и гражданите. Съгласно договора Европейската комисия и Съветът на министрите са длъжни да се консултират с КР по важните въпроси от регионален интерес. Членовете на КР се определят от правителствата на държавите членки и имат четиригодишен мандат. КР провежда първата си пленарна сесия в през март 1994 г. в Брюксел.
 
'''1995 г.: [[Разширяване на Европейския съюз|Разширяване на ЕС]]'''
С присъединяването на Австрия, Финландия и Швеция към ЕС броят на членовете на КР нараства от 189 на 222.
 
'''1997 г.: [[Договор от Амстердам]]'''
 
Правомощията на КР се разширяват и обхващат около две трети от законодателните предложения на ЕС. Освен това Договорът предвижда възможност Европейският парламент да се консултира с Комитета.
 
'''2001 г.: [[Договор от Ница]]'''
Договорът подчертава демократичната легитимност на КР, като изисква членовете да заемат изборна длъжност в дадена местна или регионална власт или да носят политическа отговорност пред изборен орган. Броят на членовете на КР е ограничен до 350.
 
'''2002-03 г.: Конвент за бъдещето на Европа'''
Членове на КР вземат участие в Конвента, натоварен с изготвянето на Конституция на Европа. Текстът признава изрично ролята и правомощията на местните и регионалните власти и предоставя на КР правото да внася искове в Съда на европейските общности за оспорване на законодателни текстове на Общността, които не отговарят на принципа на субсидиарността.
 
'''Май 2004 г.: Разширяване на ЕС'''
С присъединяването на още десет държави към ЕС броят на членовете на Комитета на регионите нараства от 222 на 317.
 
'''Февруари 2006 г.: Нов мандат'''
 
КР започва нов четиригодишен мандат. Политическите му приоритети включват засилване на ролята на местните и регионалните власти в съответствие с Лисабонската стратегия за растеж и работни места, укрепване на сближаването и солидарността и поемане на водеща роля в кампанията „Местен подход в общуването на тема Европа“ с цел приближаване на ЕС до неговите граждани.
 
'''Януари 2007 г.: Разширяване на ЕС'''
 
С присъединяването на България и Румъния броят на членовете на Комитета на регионите се увеличава от 317 на 344.
 
'''Декември 2009 г.: [[Договор от Лисабон]]'''
 
Договорът от Лисабон потвърждава правото на КР да сезира Съда на ЕС в защита на правомощията си и принципа на субсидиарността – право, което вече е признато от Конвента за бъдещето на ЕС. Това ново правомощие укрепва политическата роля на КР, тъй като му позволява да действа по-ефективно в подкрепа на регионалните и местните власти на европейската сцена. Договорът от Лисабон удължи срока на мандата на членовете на Комитета от 4 на 5 години.
 
*
== Външни препратки ==
 
* [http://cor.europa.eu/bg/Pages/home.aspx Официален сайт на Комитета на регионите]
Анонимен потребител