Разлика между версии на „Данък“

26 байта изтрити ,  преди 6 години
редакция без резюме
м (Removing Link FA template (handled by wikidata))
'''Данъкът''' е насилственопринудително, невъзвръщаемо и безвъзмездно (без пряка насрещна облага) плащане, наложено едностранно и по общ ред от [[държава]]та, елемент на [[бюджет]]ния приход, който в едно с другите приходи се разпределя за посрещане на обществените потребности. Налага се на определени групи обекти или лица (недвижими имоти, моторни превозни средства, доход и др.) и при липса на доброволно плащане се събира принудително от имуществото на данъчно задължените лица.
 
То е елемент на [[бюджет]]ния приход, който в едно с другите приходи се разпределя за посрещане на обществените потребности. Налага се на определени групи обекти или лица (недвижими имоти, моторни превозни средства, доход и др.) и при липса на доброволно плащане се събира принудително от имуществото на данъчно задължените лица.
 
== Видове данъци ==
* специфични - облагат се само някои, напр. енергията, алкохола и тютюна при акцизите.
 
=== Според начина на облагане/ платеца ===
* [[Преки данъци]] – начисляват се и се приспадат директно от доходите на данъкоплатците;
* [[Косвени данъци]] – събират се от крайните потребители като част от цената на стоките и услугите; видове: [[данък върху добавената стойност]] (данък върху оборота), [[мито|мита]], [[акциз]]и.
** многофазен данък – всяка сделка/ доставка от производството до крайното потребление се облага, напр. ДДС; в крайна сметка размерът на данъка е колкото при едно облагане (некумулативен) поради системата от [[данъчен кредит|данъчни кредити]].
 
=== Според начина на определяне/ ставката ===
* [[Прост данък]] — данъкът е определен като точно фиксирана сума. Данък с твърда ставка е напр. патентния данък.
* [[Пропорционален данък|Пропорционални данъци]] — данъкът се определя като част от данъчната основа, биват:
:* ''данък с „етажна“ прогресия'' — той е модернизирана разновидност на обикновения прогресивен данък, направена с оглед по-справедливо данъчно облагане — частта, която се събира също се променя в зависимост от размера на данъчната основа, но се облага не цялата данъчна основа с най-високия размер, а за всеки „етаж“ се прилага съответната прогресивна част — ДОД, ДОДФЛ (до края на 2007 г. в България).
 
=== Според (нивото)равнището бюджетна облагане ===
В зависимост от това, в чия полза се внасят, данъците биват: следните.
* Републикански -В в България това са корпоративен данък, данък върху доходите на физическите лица, данък върху дивидентите, данък върху застрахователни и презастрахователни премии, данък върху представителните разходи, данък върху социалните разходи, данък върху разходите за леки автомобили по ЗКПО, мита,акцизи и т.н. Друг е въпросът, че част от ДДФЛ се връща в общините, а част от ДДС е собствен приход на [[ЕС]].
* Местни - данък върху недвижимите имоти,данък върху наследствата, данък върху превозните средства, такса за битови отпадъци, данък за придобиване на имущество по дарение, патентен данък-от 01.01.2008г е към местните данъци (чл1,ал1,т6 ЗМДТ)
 
=== По повторяемост ===
* еднократни
* Еднократни
* периодични
* Периодични
 
=== Според механизма на установяване ===
Данъчната основа може да се определи чрез действия на данъчно задължено лице (напр. подаване на декларация), чрез действия на органите по приходите (напр. ревизия) или чрез двете. По това данъците се делят на
* обложни
* Обложни
* безобложни
* Безобложни
В тази връзка под '''самооблагане''' се разбират две различни неща: 1) практика на самостоятелно определяне на данък от населението в общините по времето на социализма в България; 2) самостоятелно изчисляване и заплащане на данъка.
 
== Елементи на данъка ==
Данъкът, като сложна система от отношения, включва редица взаимодействащи си елементи, всеки от които има самостоятелно юридическо и икономическо значение. Елементите на данъчното облагане имат ''универсално значение'', въпреки, че структурата на данъците е различна и техният брой е голям. Само при наличието на пълна съвкупност на елементите, задължението за палщане на данъка може да се счита за установено. Ако законодателят не е установил или не е определил макар и един от елементите, данъкоплатецът би имал правото да не заплаща данъка или да го заплати при удобен за него начин.
 
'''Елементите на данъка са''': следните.
# ''Данъчен кредитор'' - всяка власт, която има право да облага и която има право да изисква погасяване на обложеното. Тази власт може да бъде първична или делегирана. Първична е властта на държавата, а делегираната е властта на самоуправителните тела. В България данъчен кредитор е единствено държавата.
# ''Данъчен обект на облагане'' - Обектобект или предмет на облагане е всичко онова, към което е насочено данъчното облагане, респективно имущество, качество на физическата личност, определени дейности, реализирани обороти, получаване на наследство, сделки, покупко продажби и др. Следователно, обект на облагане са действия, събития, състояния, които задължават данъкоплатеца да заплати данъка. От обекта следва да се отличава източникаизточникът на данъка - доходадоходът или капиталакапиталът на данъкоплатеца.
# ''Данъчен субект'' (задължено лице)- Физическото или юридическото лице, което се намира в отношения на собственост, владение, с обекта на данъка. Субект е лицето, което формално или непосредствено е задължено да внесе дължимия данък. Субект на данъка могат да бъдат местни или чужди лица. Икономическите отношения между данъкоплатеца и държавата се определят според принципа на постоянно местопребиваване или доходите се реализират на територията на страната или зад граница. В резултат на това се различават два вида субекти на данъка: резиденти (местни граждани) и нерезиденти (чужди граждани).
# ''Данъчен носител'' (платец) - Лицето, което носи тежестта на данъчното облагане. Именно за сметка на носителя на данъчния платеж данъкът се заплаща в бюджета. Ако данъчният субект и данъчният носител са различни лица, това е доказатеклсвто за т.нар. прехвърляемост на данъка. Тази прехвърляемост е характерна за косвените данъци (ДДС, акцизите).
# ''Данъчен мащаб''- определен белег или качество на данъчния обект, въз основа на който се конкретизира данъчното задължение на платеца. Той се определя чрез закона и със икономически (стойностни) и физически характеристики. При измерване на дохода или стойността на стоката се използват парични единици или други характеристики. Например, при един от най-старите данъци най-напред за мащаб е служил броят на огнищата (комините), по-късно броят на прозорците, етажите, кубатурата и сега стойността на сградата (имуществото)
# ''Данъчна единица'' - една постоянна част от данъчния мащаб, за която се отнася данъчният размер. Например, 100 лв. от дохода, 100 лв. от стойността на имуществото, 1 дка стопанисвана земя, 100 лв. от реализирания оборот (добавена стойност), конските сили при моторните превозни средства и др.
# ''Данъчна основа'' - представлява количествено изразяване на предмета на данъчното облагане. Данъчната основа служи за изчисляване на данъчното задължение, тъй като именно към нея се прилага данъчния размер (ставка). Данъчната основа може да бъде изразена като стойностна (парична) величина или в натурални измерители. Тя има особено важно значение, тъй като от точността на данъчната основа зависи и размерът на данъчното задължение (вноската в бюджета). Данъчната основа бележи непрекъснато разширяване, с оглед на обхватността и справедливостта на данъчното облагане. Най-просто казано данъчната основа е сумата към която се прилага данъчния размер.
# ''Данъчен размер, данъчна ставка'' - величината на данъка за една данъчна единица. Обикновено е в процент или абсолютна сума. Данъчният размер "свързва" данъчната основа и данъчното задължение за определен отчетен (данъчен) период.
# ''Данъчен период'' - обикновено е [[календарна година]]. При опрделен вид данък може да бъде и друг срок. При завършване на годината лицата са задължени за внесат дължимия данък. Това е характерно за подоходното облагане. При други видове данъци срокът е по-къс. При [[акциз]]а е 15 дни. Когато дадена стопанска организация е създадена след началото на [[календарна година|календарната година]] първия ѝ данъчен период е от времето на създаване до края на [[календарна година|календарната година]]. За ден на създаване се смята денят, в който тя е регистрирана. Когато това е след 01.12 данъчният период е следващата [[година]]. При преобразуване за данъчен период се смята времето от началото на [[година]]та до деня на завършване на [[преобразуване]]то, респективно [[ликвидация]]та.
# ''Данъчна преференция'' - Данъчните преференции (още наричани данъчни привилегии) се предвиждат в законодателството и се предоставят на отделни категории данъкоплатци, включително и като възможност да не се заплаща данък. Те не носят индивидуален характер, а се отнасят до хора с ниски доходи, инвалиди и др. Привилегиите се ползват за намаляване размера на данъчното задължение и за отсрочка или разсрочка на [[падеж]]а.
Подразделят се на:
#:Те се подразделят на:
:::* преотстъпване на данъка,
:::* необлагаеми доходи.
 
== История ==
 
== Амортизиране на данъка ==
Прилага се за [[прехвърляне на данъка]] върху недвижими имоти и [[ценни книжа]]. Постига се чрез закупуването на тези имоти и ценни книжа по цени по ниски от пазарните. Икономията се инвестира или внася в банката. В резултат на получената лихва се амортизира част от данъка.
* [[Данъци в България]]
 
[[Категория:Данъчно облагане| Данъци]]