Разлика между версии на „Висше училище по сигурност и икономика“

редакция без резюме
Висшето'''Висше училище по сигурност и икономика е еднолидер във висшето образование'''
от най-младите висши училища в страната. То е '''създадено като Колеж по икономика и администрация (КИА) – Пловдив, с
Решение на 39-ото Народно събрание от 29.Х.2003 г., обнародвано в бр. 97 на в.
„Държавен вестник“ от 4.ХІ.2003 г., който е преобразуван с Решение на 43-тото
Народно събрание от 21.V.2015 г., обнародвано
в бр. 38 на в. „Държавен вестник“ от 26.V.2015 г.'''
 
Висшето училище по сигурност и икономика е едно от най-младите висши училища в България. Създадено е като Колеж по икономика и администрация – Пловдив, с Решение на 39-ото Народно събрание, обнародвано в бр. 97 на „Държавен вестник“ от 4.ІХ.2003 г., и преобразувано с Решение на 43-тото Народно събрание, обнародвано в бр. 38 на „Държавен вестник“ от 26.V.2015
В момента във '''ВУСИ се обучават около 1500 студенти''' по десет специалности. Към
г.
момента вече имаме дипломирани над 2800 души, получили степен „професионален
бакалавър“.
 
Идеята за създаването на ВУ възниква в началото на 1999 г. сред група видни преподаватели и учени, които повече от десетилетие работят в сферата на частното висше образование в България. Те стават учредители на Колежа, като решението произтича от обективната потребност на Пловдив и региона от обучение на специалисти в областта на управлението, икономиката, финансите, туризма и др.
Независимо от краткото си съществуване ВУ се развива много динамично,
натрупа сериозен имидж и се наложи като едно от най-престижните висши училища в
Пловдив и региона. За това свидетелстват следните по-важни характеристики на
облика на ВУСИ, а именно:
 
След
От 2014/2015 учебна
като българският парламент разкрива самостоятелното частно висше училище „Колеж
година във ВУСИ професионално направление „Национална сигурност“ е сред
по икономика и администрация – Пловдив“, през 2006 г. КИА получава и институционална акредитация от Националната агенция по оценяване и акредитация. През същата година Колежът става първото висше училище в Пловдив, на което е присъден Сертификат за качество EN ISO 9001:2000.
приоритетните, в които се обучават студенти. Това направление получи
акредитация от НАОА (Протокол № 23/30.10.2013) и по този начин '''ВУСИ стана първото и единствено висше
училище в Пловдивския регион, готвещо кадри за системата на националната
сигурност – полицията, охранителната дейност, фирмената сигурност и др.'''
 
Високите постижения, които КИА постига в кратката си история, изцяло са основани на модерната философия за развитие на частното висше образование в България, което се опира на високото качество, социалната насоченост и иновационните технологии. Това е безалтернативна стратегия за развитие, която ще продължи да се прилага и усъвършенства чрез нови, още по-модерни форми за стимулиране на студентското мислене и труд.
'''I.''' Стартира
кандидатстудентската кампания на Висшето училище по сигурност и икономика. От
учебната 2015/2016 г. ВУСИ дава възможност за обучение по '''12 нови специалности:'''
 
Благодарение на всичко това на 1.VII.2010 г. Колежът по
'''1. В професионално направление „Национална сигурност“'''
икономика и администрация – Пловдив, получи нова институционална акредитация за максимален, 6-годишен период от време. А през 2015 г. Intertek присъди на КИА и нов сертификат за качество – EN ISO 9001:2008.
 
През ноември 2011 г. Европейската комисия издаде на Колежа Разширена харта „Еразъм“.
·  
'''„Противодействие
на престъпността и опазване на обществения ред“'''
 
От учебната 2010/2011 г. студентите на ВУСИ се обучават в нова, свръхмодерна и мащабна учебна база, разположена на бул. „Кукленско шосе“ 13 в Пловдив. Сградата, чиято разгъната застроена площ надхвърля 8000 кв.м, разполага с модерни аудитории и семинарни зали, оборудвани с най-съвременни информационни и иновационни технологии, компютърни и лингвистични кабинети. Базата е построена за рекордно кратки срокове – 10 месеца, и се състои от 4 самостоятелни корпуса, които включват аула, 6 големи аудитории, 12 семинарни зали, 4 компютърни, 2 лингвистични кабинета и др.
·  
'''„Национална
сигурност и антитерористична дейност“'''
 
Тук функционират и единствените по рода си в България специализирани зали по хотелиерство, ресторантьорство,
·  
криминалистика и др. В сградата едновременно могат да се обучават над 2000 студенти по девет специалности – „Бизнес администрация“, „Счетоводство и
'''„Национална
контрол“, „Финанси“, „Икономика на туризма“, „Маркетинг“, „Мениджмънт на
сигурност и борба с киберпрестъпността“'''
обществения ред“, „Бизнес информатика“, „Мениджмънт на антитерористичната
дейност“, „Национална сигурност и антитерористична дейност“ и „Криминалистика“.
 
Оборудването на ВУСИ е последна дума на техниката, а информационните технологии са толкова
·  
модерни, че всеки един студент от всяка точка на света може да комуникира с училището, да провери резултатите от изпитите си и т.н. Настоящата материална база е уникална
'''„Регионална и
по рода си в България, тъй като е строена в условията на българския преход към
общинска сигурност“'''
демокрация и пазарна икономика. Тя позволява в нея да се провеждат не само занятия и научни конференции, но и бизнес форуми и всякакви други подобни
събития. Аулата на ВУСИ може да побере над 400 души. За тази своя инвестиция
Колежът по икономика и администрация – Пловдив, получи приза „Инвеститор № 1“ в сферата на културата и образованието на Десетия годишен конкурс „Бизнесмен на годината“, който отличава водещите мениджъри и фирми в Пловдив и региона.
 
ВУСИ
·  
предлага и професионални извънучебни форми на обучение (специализации), които
'''„Корпоративна
са разработени по специални програми от наши и чуждестранни експерти. Целта е студентите да придобият нови, съвременни знания и практически умения в избраната от тях научна област. В профилираните извънучебни форми могат да се обучават и външни лица, за което ВУСИ има разработени съответни планове и програми.
и фирмена сигурност“'''
 
В Центъра за професионално обучение към ВУ всички студенти и специализанти имат
·  
възможност допълнително да преминат обучение с цел квалификация и преквалификация по различни специалности.
'''„Криминалистика
(Детективска дейност)“'''
 
Висшето училище по сигурност и икономика осигурява високоефективно и качествено
·  
образование на своите студенти, които след тригодишно обучение получават първата образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“.
'''„Защита при
бедствия и конфликти“'''
 
ВУСИ е известно и със своята социална програма, която е внедрена тук за първи път у нас. От следващата учебна година ще започне да функционира и Национален център за безплатно обучение. Благодарение на него до 100 деца в неравностойно
Програмата осигурява специализирани знания за
положение от домове от цялата страна ще се обучават в новата сграда изцяло за сметка на ВУ.
работа в различни управленски и административни звена в областта на
националната сигурност. Обучението е предпоставка за личностно развитие,
социално приобщаване и получаване на висока компетентност, знания и умения в
непрекъснато променящата се среда.
 
ВУСИ има успешно функциониращ и много ефективен Кариерен център, който позволява висока степен на реализация на кадрите. В резултат на това до 70 % от бившите ни студенти работят като специалисти в едни от най-големите предприятия, банки и фирми в региона.
'''2. В
професионално направление „Администрация и управление“'''
 
Основните принципи в стратегията за управление и развитие на Висшето училище по сигурност и икономика са качеството на обучението и непрекъснатият процес за достигане на европейските образователни стандарти. От една страна, това защитава интересите на студентите, като гарантира високо качество на обучението и легитимност на дипломата при завършване; а от друга, тази философия на управление гарантира модернизирането
·  
на българското висше образование, което има потенциал да бъде реален конкурент на най-добрите европейски колежи и университети.'''<nowiki/>'''
'''„Мениджмънт
на хотелиерството и ресторантьорството“'''
 
·  
'''„Мениджмънт
на туристическите (и СПА) услуги“'''
 
·  
'''„Управление
при бедствия и конфликти“'''
 
·  
'''„Мениджмънт
на сигурността и обществения ред“'''
 
·  
'''„Мениджмънт
на антитероризма“'''
 
Студентите придобиват умения за управление на
хотели и ресторанти, за водене на делови разговори и стават конкурентоспособни
на международния трудов пазар. Освен това тези, които ще изучават мениджмънта
на бедствията и конфликтите, ще получат конкретни знания за справяне с
възникнали кризисни и конфликтни ситуации.
 
Продължава приемът и в досегашните
специалности във ВУ. За 10-годишното си съществуване Висшето училище по
сигурност и икономика влезе в Топ 3 на висшите училища в България и е на челни
позиции по реализация на кадрите! Изключително атрактивните и търсени
специалности, а именно:
 
·  
'''„Бизнес
администрация (Стопанско управление)“'''
 
·  
'''„Счетоводство
и контрол“'''
 
·  
'''„Финанси“'''
 
·  
'''„Маркетинг“'''
 
·  
'''„Икономика на
туризма“'''
 
·  
'''„Управление
на човешките ресурси“'''
 
·  
'''„Бизнес
информатика“'''
 
·  
'''„Аграрна
икономика“'''
 
·  
'''„Мениджмънт
на сигурността и обществения ред“'''
 
·  
'''„Мениджмънт
на антитероризма“'''
 
утвърждават Висшето училище по сигурност и икономика като едно от
най-представителните и реномирани висши училища в цяла България! Организацията
на учебния процес се отличава с високо качество, осъществява се на модулен
принцип и е изцяло съобразена със Закона за висшето образование и европейските
образователни стандарти.
 
'''II. МАГИСТЪРСКИ
ПРОГРАМИ'''
 
По всички специалности е
'''осигурено продължаване на обучението в
магистърска степен във ВУСИ в гр. Пловдив.'''
 
'''1. В професионално направление „Национална сигурност“'''
 
·  
'''„Противодействие
на престъпността и опазване на обществения ред“'''
 
·  
'''„Национална
сигурност и антитерористична дейност“'''
 
·  
'''„Национална
сигурност и борба с киберпрестъпността“'''
 
·  
 '''„Корпоративна и фирмена сигурност“'''
 
·  
'''„Криминалистика
(Детективска дейност)“'''
 
·  
'''„Безопасност,
сигурност и защита на ЕС“'''
 
·  
'''„Регионална и
общинска сигурност“'''
 
·  
'''„Защита при
бедствия и конфликти“'''
 
'''2. В професионално направление „Администрация и управление“'''
 
·  
'''„Стопанско
управление“'''
 
·  
'''„Бизнес
администрация“'''
 
·  
'''„Публична
администрация“'''
 
·  
'''„Управление
на проекти“'''
 
·  
'''„Управление
на комуникационните системи“'''
 
·  
'''„Управление
на човешките ресурси“'''
 
·  
'''„Корпоративно
управление“'''
 
·  
'''„Управление
на административно-информационни системи“'''
 
·  
'''„Управление
на държавните институции (Държавно управление)“'''
 
·  
'''„Мениджмънт
на корпоративната сигурност“'''
 
·  
 '''„Управление на регионите (областите, общините,
кметствата)“'''
 
·  
'''„Мениджмънт
на сигурността и обществения ред“'''
 
·  
'''„Мениджмънт
на антитероризма“'''
 
·  
'''„Управление
при бедствия и конфликти“'''
 
·  
'''„Мениджмънт
на хотелиерството и ресторантьорството“'''
 
·  
'''„Мениджмънт
на туристическите (и СПА) услуги“'''
 
·  
'''„Управление и
организация на кинезитерапията“'''
 
'''3. В професионално направление „Икономика“'''
 
·  
'''„Счетоводство
и одит“'''
 
·  
'''„Международен
бизнес“'''
 
·  
'''„Банки и
банково дело“'''
 
·  
'''„Електронна
търговия“'''
 
·  
'''„Маркетинг“'''
 
·  
'''„Бизнес
комуникации и PR“'''
 
·  
'''„Финансов
мениджмънт“'''
 
·  
'''„Икономика на
туризма“'''
 
·  
'''„Бизнес
информатика“'''
 
·  
'''„Счетоводство
и контрол“'''
 
·  
 '''„Финанси“'''
 
'''ІIІ. ПРОФИЛИРАНО ОБУЧЕНИЕ'''
 
От началото на учебната 2004/2005 г. във ВУСИ функционира Център
за професионално обучение, към който са открити няколко професионални '''извънучебни
форми на обучение (специализации) като:'''
 
·   „Мениджмънт
на модния дизайн“
 
·   „Съвременни
информационни (компютърни) технологии“
 
·    „Теория и практика на рекламата“
 
·   „Общество
и религия“
 
·   „Връзки
с обществеността“
 
·   „Местно
самоуправление и местна власт“
 
·   Други
специализации.
 
Тези форми са разработени по специални
програми от наши и чуждестранни учени и експерти и в тях студентите получават
модерни знания и практически умения в зависимост от специализацията, която са
избрали. Целта на посочените специализации е обучаемите да придобият нови,
допълнителни познания по избраната от тях научна област.
 
В профилираните извънучебни форми могат да се обучават и външни
лица, за което ВУ има разработени съответни планове и програми. Обучението по
тези специализации е едногодишно, след завършването на което се издава и
необходимото свидетелство (документ) от ВУСИ.
 
'''ІV. УЧЕБНО-МАТЕРИАЛНА БАЗА'''
 
ВУ притежава '''собствена учебно-материална база с над 8000 кв. м разгъната застроена площ
и се състои от 4 съставни корпуса, плюс обслужващ сектор:'''
 
·  
ректорат;
 
·  
учебен
корпус със семинарни зали и кабинети;
 
·  
втори
учебен корпус с големи лекционни аудитории;
 
·  
аула за
400 студенти;
 
·   търговски обслужващ сектор
(копицентър, книжарница, студентски ресторант и др.).
 
'''V. СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО'''
 
Висшето училище по сигурност и икономика е '''първото''' '''пловдивско висше
училище, което има Сертификат за качество EN ISO 9001:2008, издаден от „Мууди
Итернешънъл“ на 10.ІІІ.2006 г.''' 
 
'''VI. РАЗШИРЕНА ХАРТА „ЕРАЗЪМ“'''
 
През ноември 2011 г. Европейската комисия
издаде на ВУ Разширена харта „Еразъм“. '''Хартата'''
дава възможности за обучение на студенти, провеждане на студентски практики,
обмен на преподаватели и засилване на сътрудничеството и съвместната работа с
университети от Европейския съюз.
 
'''VII. КАРИЕРЕН ЦЕНТЪР'''
 
Към ВУСИ функционира Кариерен център,
който следи за обучението на студентите и ги насочва за работа към водещи наши
и чуждестранни институции и фирми.
 
'''VIII. ИНОВАЦИИ'''
 
Във ВУСИ е инсталирана информационна система със сензорен екран.
Тя заедно с богатия уебсайт на ВУСИ позволява бърз достъп до статута на всеки студент
и предлага новини и актуални събития от живота на висшето училище. 
 
'''IX. СОЦИАЛНА ПРОГРАМА'''
 
'''ВУСИ е едно от първите частни
висши училища в страната, което прилага специална социална програма спрямо
своите студенти.''' Тя намира израз в
следните по-съществени насоки: '''преференциално обучение на по-ниски социални
такси''' за социалнослаби студенти срещу представени документи, от което се ползват
'''около 5 % от
студентите; напълно безплатно обучение на студенти сираци и младежи в неравностойно
положение; безплатно обучение на деца на полицаи, загинали при изпълнение на
служебния си дълг;''' '''отпускане
на стипендии на студентите отличници в размер до 1000 лв.''' годишно на студент.
 
Реализацията
на социалната програма е подплатена с подписани договори с ръководството на МВР
и Академията на МВР за подпомагане на децата на загинали служители на Министерството
при изпълнение на служебния им дълг, която ВУ стриктно спазва.
 
В
изпълнение на социалната програма на ВУСИ '''предстои откриването на Национален
център за обучение на социалнослаби студенти (НЦОСС) към ВУ, в който ще се
обучават до 50 души
студенти в неравностойно положение.'''
 
== Външни препратки ==
Анонимен потребител