Разлика между версии на „Капитан на кораб“

редакция без резюме
'''Капита́н''' – морски термин, означаващ [[длъжностно лице]], оглавяващо екипажа на граждански [[плавателен съд]] ([[кораб]]), който е отговорен за неговите действия, в щатни ситуации е необходимо и задължително наличието на висше морско образование и капитанско звание ([[щурман]] – представител на корабовладелеца и товаровладелците по отношение на дългове и искове, обусловени от нуждите на съда, товара и плаването, при липса на други техни представители (например, той има правото да продава част от товара или корабното имущество, за закупуване в чуждо пристанище на гориво, необходимо за завършване на рейса).
 
Той също така е отговорен за управлението на съда, в неговите задължения влиза осигуряването на безопасно плаване, поддържането на реда на командваната от него плаваща единица, предотвратяването на всяка вреда по съда, хората на него и товарите. Неговите разпореждания в пределите на неговите пълномощия са задължителни за всички лица, намиращи се на съда, той има право да изолира всяко лице, чиито действия застрашават безопасността на съда и хората, и да провожда дознание в случай на извършено престъпление на [[борд]]а, контролира набора и уволнението на членовете на екипажа, използва мерки за поощрения и санкциониране, изпълнява [[Нотариус|нотариалните функции]] на кораба (при раждане, смърт, съставяне на завещания и т.н.), – организира Аварийно-спасителните и другите неотложни работи при получаване на [[SOS|сигнал за бедствие]] от друг съд, оглавява борбата за [[живучест]] на съда (своя); а при необходимост – го оставя последен, вземайки [[корабен дневник|корабния]], [[Машинен дневник|машинния]] и [[Радиотелеграфе дневник|радиотелеграфните]] дневници, картите на курса, документи и ценности. Капитана съхранява своите права и след гибелта на съда, до завръщането на екипажа в родината. Взема всички необходими мерки за предотвратяване на пленяването на съда от врага във военно време и пирати – в мирно. Взаимодействията на капитана с [[лоцман]]ите е регламентирано със специални правила. Във военноморската практика пълномощия, правата и задълженията на капитана са регламентирани с Корабния устав на [[Военноморски сили|Военноморския флот]].
Он также несёт ответственность за управление судном, в его обязанности вменяется обеспечение безопасности плавания, поддержание порядка на вверенной его командованию плавучей единице, предотвращение всякого вреда ей, людям и грузам. Его распоряжения в пределах его полномочий обязательны для исполнения всеми лицами, находящимися на судне, он вправе изолировать любое лицо, чьи действия угрожают безопасности судна и людей, и проводить дознание в случае совершения преступления на борту, контролирует приём и увольнение членов экипажа, применяет меры поощрения и взыскания, выполняет [[Нотариальные действия|нотариальные функции]] на корабле (при рождении, смерти, составлении завещания и т. п.), – организует [[Аварийно-спасательные и другие неотложные работы|аварийно-спасательные работы]] при получении [[SOS|сигнала бедствия]] с другого судна, возглавляет борьбу за живучесть судна (своего); а при необходимости – оставляет его последним, захватив [[Судовой журнал|судовой]], [[Машинный журнал|машинный]] и [[Радиотелеграфный журнал|радиотелеграфный]] журналы, карты рейса, документы и ценности. Капитан судна сохраняет свои права и после гибели судна, вплоть до возвращения экипажа на родину. Принимает все необходимые меры для предотвращения захвата судна врагами в военное время и пиратами – в мирное. Взаимодействия капитана судна с [[лоцман]]ами оговариваются особыми предписаниями. В военно-морской практике полномочия, права и обязанности регламентированы [[Корабельный устав ВМФ|Корабельным уставом]] [[Военно-морской флот|Военно-морского флота]].
 
{{якорь|багермейстер}}В [[Дноуглубление|дноуглубительном]] [[Флот|флоте]] '''капитан''' судна называется '''багермейстер'''<ref>Российская морская энциклопедия. Том первый. Судостроение, 2007</ref>.